Loading ...
/* Dont copy */

भेट विठ्ठल रूखमाईची (मराठी कथा)

भेट विठ्ठल रूखमाईची (मराठी कथा) - मराठीमाती डॉट कॉम चे सभासद लेखक विशाल शिंदे यांची भेट विठ्ठल रूखमाईची ही मराठी कथा.

भेट विठ्ठल रूखमाईची (मराठी कथा)

विठ्ठल रूखमाईच्या भेटीसाठी सकारात्मक ऊर्जा घेऊन जाणारा वारकरी...


भेट विठ्ठल रूखमाईची (मराठी कथा)

मराठीमाती डॉट कॉम चे सभासद लेखक ‘विशाल शिंदे’ यांची ‘भेट विठ्ठल रूखमाईची’ ही मराठी कथा.धडधाकट सत्तरीच्या आसपास असणारे बाबा वारीमध्ये आले होते. भर उन्हात ते वारीमध्ये चालत होते. उन्हाची कसलीच झळ त्यांना लागत नव्हती. कारण या उन्हातच मुलांसाठी ते आयुष्यभर राब राब राबले होते, कडक उन्हामुळे त्यांचा रापलेला चेहरा अजूनच चमकून दिसत होता. डोई वरचा पांढरा फेटा आणि चेहऱ्यावरील सुरकुत्या त्यांना शोभून दिसत होत्या. अंगात पांढरी बंडी होती. धोतर नेसलं होतं. हातात काठी पण होती. आधारासाठी नव्हती, तर ती सवयीमूळं सोबत होती. पायात धनगरी वहाणा होत्या आणि एक साधी गोणपाटाची पिशवी काखेत मारली होती. पण तोंडात हरी नामाचा गजर नव्हता. ते नुसतेच वारी सोबत चालत होते.

बहुदा बाबा एकटेच वारीला आले असावेत. सोबत त्यांच्या कोणीच नव्हतं. पुण्यापासून वेगवेगळ्या दिंड्यांमध्ये ते जेजुरीला आले होते.

जेजुरीत पालखीचा मुक्काम होता. रात्र होत आली होती. पावसानेही पाणी शिंपडल्यासारखे केलं होतं. त्यामुळे थोडा गारठा वाढला होता. आजचा मुक्काम मंदिरात करण्यासाठी बाबा मंदिरात आले होते. बाबांनी उपरणं कानफाटाला बांधलं होतं. डोक्यावरचा फेटा त्यांनी खाली अंथरून म्हणून अंथरला होता. त्यांची राहण्याची सोय नव्हती. कारण बाबांची नावनोंदणी कोणत्याच दिंडी नव्हती. तरीपण बाबा वारीला आले होते. थोडी राहण्याची गैरसोय होत होती. पण बाबांना खाण्यापिण्याची कमतरता भासत नव्हती. कारण वारीमध्ये कधीच कोणी उपाशी राहत नाही. बाबा पहिल्यांदाच वारीला आले होते. पण ते का आले होते हा प्रश्न होताच?

आजीची ओळख


शेजारीच एक खणाची चोळी आणि नऊवारी लुगडं घातलेली, माथी कुंकू नसणारी मात्र कपाळी हिरव गोंदण शोभून दिसणारी, तिच्या पायात जोडवी नव्हती आणि हातात बांगडी पण नव्हती. विधवा असणारी ही ७० वर्षाची आजी, एकटीच वारीला आली होती. बाबा शेजारी असणाऱ्या कोपऱ्यावरील सतरंजीवर बसली होती. बाबांची आणि आजीची ओळख नव्हती. दोघंही शांतच होते. रात्र चढू लागली. आजीने तिच्या पिशवीतून स्वेटर काढून घातला.

ह्या गणपतीच्या मंदिरात विसाव्यासाठी अजून वीस एक वारकरी होते. दिवसभर सगळे चालून थकल्यामुळे झोपी गेले होते. समोर असणाऱ्या टेम्पोत अभंगाची सीडी लावली होती.
‘पुंडलिकाने काय केले देवा,
माय बाप राबवले देवा.’
हा भक्त पुंडलिकाचा अभंग पुसट एकु येत होता. तो अभंग ऐकुन बाबांच्या डोळ्यात पाणी आले होते. आजीने ते नेमके हरले. पण आजी काही बोलली नाही. आजोबाकडे पाहता पाहता आजीच तिच्याच आठवणीत गेली. तिचा नवरा पण डोक्यावर फेटा घालत असे. रंगाने उजळ होता पण अंगकाठीने दिसायला बाबासारखेच होते.

आजी, तुम्ही कोण्या गावचं?


आजीच्या सुनेचं आणि आजीचे पटत नव्हते आणि मुलगा पण तिच्या कडे लक्ष देत नव्हता. घरच्या कटकटीला कंटाळून आजी वारीला आली होती. काही वेळ शांत बसलेल्या आजीने, शांततेचा भंग करत बाबाला विचारलं,
“काय बाबा तुम्ही कुण्या गावाचं? आणि एकटंच आला व्हय वारीला?”
तंद्री मोडल्यासारखं, बाबा आजीकडे पाहत पुटपुटले,
“हा म्या एकटाच आलो हाय, चाकणावरून.”
“आजी, तुम्ही कोण्या गावचं?”
“म्या सासवडची हाय आणि म्या पण एकटीच आली हाय.”
“पर बाबा, आसवं का गाळीत होता?”
बाबा उगाचच कानावरच उपरणं कसत बोलला,
“समदी माझ्या कर्माची फळ हाय, हाय तरी कोण माझं घरामधी. कोरोनात बायको गेली. माझ्या मनात विचार आला. आपण गेल्यावर पोरा बाळांना त्रास नको, दोघा भावात भांडण नको, म्हणून जमीन दिली, दोघांच्या नावावर करून.”
अवंढा गिळत आणि डोक हलवत बाबा बोलले,
“पर ती पोरंच...”
पुन्हा बाबाच्या डोळ्यात पाणी आलं. पुढचे शब्द बाबांच्या तोंडात घुटमळले. थोडा वेळ थांबून आजीनं पुन्हा विचारलं,
“काय झालं पोरासनी?”
“आजी, पोरांनी चांगल पांग फेडलं. वाटण्या घातल्या, आपापली घर बांधली. पण मला सांभाळ कुणीच तयार नाय? या म्हाताऱ्याला त्यांच्या दोघांच्याही घरात जागा नाय. लई घातकी निघाली पोरं, परत त्यांचं तोंड बघायची इच्छा नाही माझी. वारीतच मरण आलं म्हणजे एकदम झ्याक होईल. घरी जाण्याची वासनाच राहिली नाय. त्यामुळं डोळ्यात पाणी आलं होतं. रक्ताचं पाणी करून पोर पोसली. शिकवली आणि काम धंद्याला लावली. त्यांना माझी आता गरज नाय, उलट माझ्या फोटुला हार घालायची वाट पाहत्यात.”

मातीच्या चुली


बाबाला हुंदका आवरला नाय. उपरण्याने डोळ पुशीत बाबा आश्रू गाळू लागला. आजीने पिशवीतून पाण्याची बॉटल काढली आणि बाबाला देत बोलू लागली. “घराघरात मातीच्या चुली, रोजंदारी करून एकुलत्या एक मुलाला शिकवलं. माझं धनी पण हमाली काम करायचे. दोघांनी लई कष्ट केलं. मुलगा शहरात गेला. स्थाईक झाला. मुलानं कामातल्या एका मुलीशी कोरोना काळात लग्न केलं. त्याचा बाप वारला म्हणून वर्षाच्या आतच त्यानं लग्न केलं.”

“गावाकडचं घर पडलं. जागा अशी आम्हाला नव्हतीच. होत फक्त घर, ते पण कुडाच्या भिंतीचं. आम्ही कष्ट केलं फक्त मुलाला शिकवण्यासाठी. माझं धनी गेल्यानंतर गावात होतं तरी कोण माझं, म्हणून म्या गेले मुलाबरोबर शहरात, पण सुनेला लई अडचण झाली माझी. नातवंडांचा मुका सुद्धा घ्यायची चोरी झाली बघा. लई किळस येती सुनेला माझी. दिवसभर एकाच खोलीत बसू वाटत नाय, मुलगा घरी नसतो. सून घरी असती, पण एक शब्द सुद्धा बोलत नाय माझ्याशी. उलट मुलालाच कुरुकुर करत असती मला गावाला नेऊन सोड म्हणून.”

“माझ्या ते लक्षात येऊ लागलं होतं. पण काही बोलता येत नव्हतं, देईल ते दोन घास गप्प खात होते. मुलाचं सूनं पुढं काही चालत नाही. १५ दिवसापूर्वी भांडणात रॉकेल ओतून घेतलं अंगाव तीनं, पोराचं काही चाललं नाही आणि पोराला त्याचं काही वाटतही नाही. म्या विचार केला नको माझ्या मूळं त्यांच्या संसाराची राख रांगोळी. म्हणून पोराला म्हणाले, ‘येते जाऊन वारीला, आणि आले बघा एकटीच.”

स्वतःच्या दुःखाचा विसर


हे सांगता सांगता आजीला रडू आवरल नाही. पदराने डोळ पुशीत आजी शांत झाली. बाबाला पण आजीची कहाणी ऐकून फार वाईट वाटलं. आजीच्या दुःखापुढं, बाबाला स्वतःच्या दुःखाचा विसर पडला.

दोघं पण काही वेळ शांत बसले आणि आपापल्या अंथरुणावर झोपी गेले. दिवस उगवायला अजून बराच वेळ होता, पण वारकरी लवकर उठले होते. बाबा पण उठले. त्यांना मंदिरात आजी कुठच दिसली नाही. बाबा बाहेर आले. आजी नव्हती. दूरवर त्यांची नजर शोध घेत फिरत होती, पण आजी दिसलीच नाही. काही काळ शोध घेतला, पण आजीची गाठ पडली नाही. मग बाबा पण पुढच्या तयारीला लागले. पाल मोडली, तंबू गुंडाळले, टेम्पो वारीच्याआधी पुढच्या गावी निघाले. तसे बाबा चुळ भरून, मंदिरात आलेला चहा पिऊन. प्रात्यविधी उरकून पुढच्या गावी चालू लागले.

पालखीचे दर्शन


काळी काळ चालल्या नंतर वारीचा पहिला विसावा आला. स्थानिक पालखीचे दर्शन घेऊ लागले आणि वारकरी नाश्ता करू लागले. आजोबा एका दुकानाच्या पायरीवर बसून खिचडी खाऊ लागले. पालखी वाल्हे येथे विसाव्यासाठी जाणार होती. पुन्हा पालखी निघाली. ग्रामस्थ दुतर्फा केळी वाटत होते. आजोबांनी दोन केळी घेतली. एक खाले आणि एक पिशवीत ठेवले.

अजूनही त्यांच्या डोक्यात आजीचेच विचारलं चालले होते. पण आजी त्यांना दिसत नव्हती. दुपारचे जेवण झालं. पुन्हा वारी निघाली. पुढील गावात संध्याकाळी विसावा झाला. बाबा मंदिराच्या वरंड्यात बसले होते. डोक्यावरचा फेटा अलगद काढून खाली ठेवला. स्थानिक गावातील तरणी पोरं वारकऱ्यांना चहा आणि पार्ले बिस्कीट वाटू लागली. बाबांचा शोध थांबला डोक्यात चाललेले विचार थांबले आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसू लागला. कारण त्यांना चहा आणून देणारी आजी होती. आजी बाबांना पाहून म्हणाली,
“काय बाबा, बर हाय नव्हं?”
बाबा आनंदाने हो म्हणाले, आणि त्यांनी आजीला विचारलं,
“पर आजी तुम्ही कुठे गेला होता? म्या शोधलं तुम्हाला पर तुम्ही दिसलाच नाहीत दिवसभर?”
“अहो, गेले होते ॲम्ब्युलन्सपाशी डॉक्टरकडं. रातच्याला लय थंडी भरून आली होती बघा. गोळ्या घेऊन एका दिंडीच्या टेम्पो सोबत आधीच ह्या गावी आले. निघाले तेव्हा तुम्ही झोपला होता, म्हणून नाय उठवलं.”
बाबाने काळजीने विचारलं,
“आता बर हाय नव्हं?"”
आजी हसत म्हणाली,
“बरं हाय की आता. एकदम ठणठणीत हाय.”
बाबाला पण बर वाटलं.

दोघेही समदुखी


ह्यावेळी वाल्हे येथून आजी आणि बाबा सोबत निघाले. एका दिंडीत सोबत चालू लागले. आज सोबत सकाळचा नाश्ता आणि दुपारचं जेवण पण केलं. सुखदुःखाच्या बऱ्याच गप्पा गोष्टी दोघांमध्ये झाल्या. जणू काही ते एकामेकांना खूप वर्षापासून ओळखत आहेत अशाच पद्धतीने ते वारीमध्ये चालत होते. दोघेही समदुखी होते आणि तिचा नवरा वारला होता, तर बाबाची बायको.

एकमेकाची काळजी घेणारे त्यांचे सोबती या जगात नव्हते. नकळत या वारीमध्ये बाबा आजींची आणि आजी बाबांची काळजी घेत होती.

वाटेत नीरा नदी काठी माऊलींचे स्नान झाले आणि पालखी लोणंद गावी येऊन पोहोचली. बाबा आणि आजीपण थकले होते. दोघांनी विश्रांती घेतली.

नेहमीप्रमाणे सकाळी लवकर वारी निघाली. लवकर उठून बाबा आणि आजी चालू लागले. आता पुढे पहिलं रिंगण येणार होतं. एक उभं आणि गोल रिंगण येणार होतं. जेवणाच्या पूर्वी दोन रिंगण आणि जेवण झाल्यानंतर दोन रिंगण आणि दोन्ही रिंगण संपल्यानंतर उडीचा कार्यक्रम होणार होता. तो अभूतपूर्व सोहळा आजी - आजोबा पहिल्यांदाच पाहत होते. सबंध पालख्या दिंड्या विठ्ठल नामस्मरणात रंगून गेल्या होत्या. आजी आणि बाबांना ते रिंगण पाहून धन्य धन्य झाल्यासारखे वाटत होते. आता पालखी विसाव्यासाठी तरडगावला येऊन पोहोचली होती.

दुःखाचा पुरता विसर


दोन चार दिवसात एकमेकांशी त्यांचं चांगलं पटू लागलं होतं. आता ते वारीत चालत होते, भजनही म्हणत होते. एकदा तर त्यांनी सोबत फुगडी सुद्धा खेळली. दोघांनाही दुःखाचा पुरता विसर पडला होता. हे दोघांसाठी चांगलंच होतं. बाबा आजीची काळजी घेत होते. काय हवं नको ते पहात होते. आजीने पण सकाळी बाबाची बंडी धुवून वाळवून दिली होती. तर बाबाने आजीचं धुतलेले लुगड पीळायला मदत केली होती. ज्याप्रकारे रुक्मिणी चंद्रभागेच्या तीरावर धूणं धुवायला जाते आणि विठ्ठल तिला कपडे घासण्याचे आणि पिळण्याचे काम करू लागतो.

‘चंद्रभागेच्या पात्रामध्ये सोनियाचा विळा, रुक्मिणी धुणं धुते देव विठ्ठल देतो पिळा’ किंवा ‘रुक्मिणी धुणं धुते देव घसाऱ्याला बसं, दोघांच्या प्रीतीचं चंद्रभागेला हसू येतं.’ बाबा आणि आजीचा जणू काही हा नित्यक्रमच झाला होता. गुण्या गोविंदाने त्यांची वारी चालली होती.

‘ग्यानबा - तुकाराम’, ‘ग्यानबा - तुकाराम’ जय घोष करत वारी फलटणला निघाली होती. एका ताला सुरात वारकरी एक पाय पुढे, तर कधी एक पाय मागे, तर कधी स्वत:भोवती गोल फिरत, तर कधी उंच उडी मारत हरिनामाचा जयघोष करत होते. वारी नामस्मरणात बुडून गेली होती.

बरड, नातेपुते, माळशिरस, वेळापूर, भेंडीशेगाव मुक्काम करत करत, पालखी वाखरी येथील शेवटच्या रिंगणापर्यंत येऊन पोहोचली होती.

आजी आणि बाबाला काही दिवसांची सोबत हवीहवीशी वाटत होती. सगळे वारकरी विठ्ठल भेटीसाठी आतुरले होते. पंढरपूर जवळच आलं होतं. पण बाबा आणि आजीला ही वारी संपूच नये असं वाटत होतं. विठ्ठल भेट होणार होती पण त्यांची ताटातूट पण होणार होती याची चिंता त्यांना सतावू लागली होती. ही वारी अशीच मरेपर्यंत चालू राहावी, असं त्यांना वाटत होतं.

वाखरीचं अद्भुत रिंगण झालं. ते रिंगण पाहून आजी बाबांना धन्य वाटलं. पण आज वाखरीच्या येथे झालेल्या मुक्कामात आजी आजोबा एक दुसऱ्याशी फार बोलत नव्हते. ते दोघेही थोडे नाराज दिसत होते. त्यांची ताटातूट होण्याचे ठिकाण जवळ आलं होतं. दुसऱ्या दिवशी सकाळी वाखरी इथून पालखी पंढरपूरकडे निघाली. ज्ञानोबा माऊली, निवृत्तीनाथ, एकनाथ महाराज, कबीर या सगळ्यांच्याच पालख्या वाखरी एकत्र झाल्या होत्या.

विठ्ठलाचे दर्शन


एकादशीच्या आदल्या दिवशी वारी पंढरपूरात आली. आजी आजोबा एका धर्म शाळेत वास्तव्यासाठी राहिले. दुसऱ्या दिवशी भल्या पहाटे उठून दर्शनाला रांगेत उभे राहिले. त्यांनी दोघांनी सोबत विठ्ठलाचे दर्शन घेतले.

दोघांच्या मनात एकच गोष्ट सतावत होती. दोघांची होणारी ताटातूट. कळत नकळत त्यांनी दोघांनी विठ्ठलाकडे साकडे घातले होते. “देवा वारी संपूच नये आणि आमची ताटातून होऊच नये.” समाजाची असंख्य बंधनं त्यांच्यावरती होती. ती विधवा होती. तर याची बाबांची बायको वारली होती. तरीसुद्धा त्यांना एकमेकांसोबत राहायचे होते. अजून सोबत वेळ घालवायचा होता. त्यांच्या लक्षात येत नव्हतं, त्यांचे एकमेकावर प्रेम जडलं होतं की त्यांना सोबत हवी होती. पण जे काही होते ते दोघांचे फायद्याचं होतं, त्या नात्याला काही नाव नव्हतं. पण त्यांना एकमेकासोबत राहायचं होतं.

दर्शन झाल्यानंतर ते चंद्रभागेच्या तीरी येऊन बसले. दोघांमध्ये संवाद झाला. बाबा आजींना म्हणाले, “म्या तुमच्यापासून एक गोष्ट लपवली होती, ही शेवटची वारी करण्याचा माझा ईचार होता, ही वारी झाल्यानंतर म्या माझं आयुष्य संपवणार होतो.”
आजी पण बाबांना म्हणाली,
“तुमच्या पासून म्या पण एक गोष्ट लपवली हाय. म्या ही शेवटचीच वारी करणार होते. मला जगण्यात रस राहिला नव्हता. पण आता मला जगण्याची इच्छा हाय. हा वारीचा अनुभव पुन्हा पुन्हा घ्यावासा वाटतो हाय. दरवर्षी तुमच्या सोबत ही वारी करण्याचा माझा ईचार हाय. ”
बाबाही आजीला म्हणाले,
“तुम्ही माझ्या मनातलं बोलला बघा, मलाही तुमच्यासोबत वारी करायला आवडेल.” दोघंही एकमेकांकडे पाहत राहिले. काही क्षण दोघांचाही संवाद झाला नाही. दोघांनी एकमेकांच्या भावना ओळखल्या होत्या. चंद्रभागेच्या त्या काठावर जणू काही विठ्ठल रूखमाईच एकमेकांना भेटले होते.

ते पुन्हा पुढील वारीत भेटतील का? की एकमेकांसोबतच राहतील? पण एवढे मात्र खरं आहे. कोणताच वारकरी कधी आत्महत्या करीत नाही. वारीतील सकारात्मक ऊर्जा घेऊन जाणारा वारकरी, वर्षभर पुढील वारीची वाट पाहत असतो.


भेट विठ्ठल रूखमाईची (मराठी कथा) संबंधी महत्त्वाचे दुवे:


- विशाल शिंदे

अभिप्राय

अभिप्राय: 1
तुमची टिप्पणी आमच्यासाठी महत्त्वाची आहे!
तुमचा अभिप्राय / टिप्पणी ही आम्ही कसे कार्य करतो? त्यातील सुधारणांसाठी आणि आम्ही सातत्याने उच्च-गुणवत्तेची सेवा प्रदान करतोय की नाही हे समजून घेण्यासाठी आमच्यासाठी महत्वाची आहे.

नाव

अ रा कुलकर्णी,1,अ ल खाडे,2,अ ज्ञा पुराणिक,1,अंकित भास्कर,1,अंजली भाबट-जाधव,1,अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अकोला,1,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनंत दळवी,1,अनंत फंदी,1,अनंत भावे,1,अनिकेत येमेकर,2,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनिल भारती,1,अनिल वल्टे,2,अनुभव कथन,19,अनुरथ गोरे,1,अनुराधा पाटील,1,अनुराधा फाटक,39,अनुवादित कविता,1,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,6,अभिजित गायकवाड,1,अभिजीत टिळक,2,अभिव्यक्ती,1347,अभिषेक कातकडे,4,अमन मुंजेकर,7,अमरश्री वाघ,2,अमरावती,1,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित बाविस्कर,3,अमित सुतार,1,अमुक-धमुक,1,अमृत जोशी,1,अमृता शेठ,1,अमोल कोल्हे,1,अमोल तांबे,1,अमोल देशमुख,1,अमोल बारई,3,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अरविंद जामखेडकर,1,अरविंद थगनारे,5,अरुण कोलटकर,1,अर्चना कुळकर्णी,1,अर्चना डुबल,2,अर्जुन फड,3,अर्थनीति,3,अल्केश जाधव,1,अविनाश धर्माधिकारी,2,अशोक थोरात,1,अशोक रानडे,1,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अश्विनी तासगांवकर,2,अस्मिता मेश्राम-काणेकर,7,अहमदनगर,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,1087,आईच्या कविता,29,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,2,आकाश भुरसे,8,आज,5,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,18,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,14,आदित्य कदम,1,आदेश ताजणे,8,आनं कविता,1,आनंद दांदळे,8,आनंद प्रभु,1,आनंदाच्या कविता,25,आमट्या सार कढी,18,आर समीर,1,आरती गांगण,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,21,आशा गवाणकर,1,आशिष खरात-पाटील,1,आशिष चोले,1,इंदिरा गांधी,1,इंदिरा संत,6,इंद्रजित नाझरे,26,इंद्रजीत भालेराव,1,इतिहास,220,इसापनीती कथा,48,उत्तम कोळगावकर,2,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,15,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,14,उमेश चौधरी,1,उस्मानाबाद,1,ऋग्वेदा विश्वासराव,5,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,18,ऋषिकेश शिरनाथ,2,ऋषीकेश कालोकार,2,ए श्री मोरवंचीकर,1,एच एन फडणीस,1,एप्रिल,30,एम व्ही नामजोशी,1,एहतेशाम देशमुख,2,ऐतिहासिक स्थळे,1,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ऑडिओ कविता,15,ऑडिओ बुक,1,ओंकार चिटणीस,1,ओम ढाके,8,ओमकार खापे,1,ओशो,1,औरंगाबाद,1,कपिल घोलप,13,करण विधाते,1,करमणूक,71,कर्क मुलांची नावे,1,कल्याण इनामदार,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,279,कवी अनिल,1,कवी ग्रेस,4,कवी बी,1,काजल पवार,1,कार्यक्रम,12,कार्ल खंडाळावाला,1,कालिंदी कवी,2,काशिराम खरडे,1,कि का चौधरी,1,किरण कामंत,1,किल्ले,97,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,किशोर पवार,1,कुठेतरी-काहीतरी,3,कुणाल खाडे,3,कुणाल लोंढे,1,कुसुमाग्रज,10,कृष्णकेशव,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,के के दाते,1,के तुषार,8,के नारखेडे,2,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशव मेश्राम,1,केशवकुमार,2,केशवसुत,5,कोल्हापूर,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,2,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,ग दि माडगूळकर,6,ग ल ठोकळ,3,ग ह पाटील,4,गंगाधर गाडगीळ,1,गडचिरोली,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणपतीच्या गोष्टी,24,गणेश कुडे,2,गणेश तरतरे,19,गणेश निदानकर,1,गणेश पाटील,1,गणेश भुसारी,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गायत्री सोनजे,5,गावाकडच्या कविता,13,गुरुदत्त पोतदार,2,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गो कृ कान्हेरे,1,गो गं लिमये,1,गोकुळ कुंभार,13,गोड पदार्थ,56,गोपीनाथ,2,गोविंद,1,गोविंदाग्रज,1,गौतम जगताप,1,गौरांग पुणतांबेकर,1,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चंद्रकांत जगावकर,1,चंद्रपूर,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,चैत्राली इंगळे,2,जयश्री चुरी,1,जयश्री मोहिते,1,जवाहरलाल नेहरू,1,जळगाव,1,जाई नाईक,1,जानेवारी,31,जालना,1,जितेश दळवी,1,जिल्हे,31,जीवनशैली,431,जुलै,31,जून,30,ज्योती किरतकुडवे,1,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,ठाणे,2,डिसेंबर,31,डॉ मानसी राजाध्यक्ष,1,डॉ. दिलीप धैसास,1,तनवीर सिद्दिकी,1,तन्मय धसकट,1,तरुणाईच्या कविता,7,तिच्या कविता,63,तुकाराम गाथा,4,तुकाराम धांडे,1,तुतेश रिंगे,1,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ता हलसगीकर,2,दत्ताच्या आरत्या,5,दत्तात्रय भोसले,1,दत्तो तुळजापूरकर,1,दया पवार,1,दर्शन जोशी,2,दर्शन शेळके,1,दशरथ मांझी,1,दादासाहेब गवते,1,दामोदर कारे,1,दिनदर्शिका,366,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिपाली गणोरे,1,दिवाळी फराळ,26,दीपा दामले,1,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,75,दुर्गेश साठवणे,1,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धनराज बाविस्कर,69,धनश्री घाणेकर,1,धार्मिक स्थळे,1,धुळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,12,नमिता प्रशांत,1,नलिनी तळपदे,1,ना के बेहेरे,1,ना घ देशपांडे,4,ना धों महानोर,3,ना वा टिळक,1,नांदेड,1,नागपूर,1,नारायण शुक्ल,1,नारायण सुर्वे,2,नाशिक,1,नासीर संदे,1,निखिल पवार,3,नितीन चंद्रकांत देसाई,1,निमित्त,4,निराकाराच्या कविता,11,निवडक,7,निसर्ग कविता,33,निळू फुले,1,नृसिंहाच्या आरत्या,1,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,50,पथ्यकर पदार्थ,2,पद्मा गोळे,4,परभणी,1,पराग काळुखे,1,पर्यटन स्थळे,1,पल्लवी माने,1,पवन कुसुंदल,2,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,322,पाककृती व्हिडिओ,15,पालकत्व,7,पावसाच्या कविता,36,पी के देवी,1,पु ल देशपांडे,9,पु शि रेगे,1,पुंडलिक आंबटकर,3,पुडिंग,10,पुणे,13,पुरुषोत्तम जोशी,1,पुरुषोत्तम पाटील,1,पुर्वा देसाई,2,पूजा काशिद,1,पूजा चव्हाण,1,पूनम राखेचा,1,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,27,पौष्टिक पदार्थ,20,प्र श्री जाधव,12,प्रकाश पाटील,1,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिमा इंगोले,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रदिप कासुर्डे,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर महाजन,1,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,11,प्रविण पावडे,15,प्रवीण दवणे,1,प्रवीण राणे,1,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,10,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रितफुल प्रित,1,प्रिती चव्हाण,27,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,97,प्रेरणादायी कविता,17,फ मुं शिंदे,3,फादर स्टीफन्स,1,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,10,फ्रॉय निस्सेन,1,बहिणाबाई चौधरी,6,बा भ बोरकर,8,बा सी मर्ढेकर,6,बातम्या,11,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,8,बाबासाहेब आंबेड,1,बायकोच्या कविता,5,बालकविता,14,बालकवी,8,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,21,बिपीनचंद्र नेवे,1,बी अरुणाचलाम्‌,1,बी रघुनाथ,1,बीड,1,बुलढाणा,1,बेकिंग,9,बेहराम कॉन्ट्रॅक्टर,1,भंडारा,1,भक्ती कविता,18,भक्ती रावनंग,1,भरत माळी,2,भा दा पाळंदे,1,भा रा तांबे,7,भा वें शेट्टी,1,भाज्या,29,भाताचे प्रकार,16,भानुदास,1,भानुदास धोत्रे,1,भुषण राऊत,1,भूगोल,1,भूमी जोशी,1,म म देशपांडे,1,मं वि राजाध्यक्ष,1,मंगला गोखले,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंगेश कळसे,9,मंगेश पाडगांवकर,5,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,3,मंदिरे,4,मधल्या वेळेचे पदार्थ,41,मधुकर आरकडे,1,मधुकर जोशी,1,मधुसूदन कालेलकर,2,मनमोहन नातू,3,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मनिषा फलके,1,मराठी,1,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,107,मराठी कविता,1130,मराठी कवी,3,मराठी कोट्स,4,मराठी गझल,27,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,67,मराठी चारोळी,42,मराठी चित्रपट,18,मराठी टिव्ही,52,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,5,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,44,मराठी मालिका,19,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,47,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,286,मराठी साहित्यिक,2,मराठी सुविचार,2,मराठीप्रेमी पालक महासंमेलन,5,मराठीमाती,147,मसाले,12,महात्मा गांधी,8,महात्मा फुले,1,महाराष्ट्र,304,महाराष्ट्र फोटो,10,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,22,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेंद्र म्हस्के,1,महेश जाधव,3,महेश बिऱ्हाडे,9,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,4,माझा बालमित्र,90,मातीतले कोहिनूर,19,माधव ज्यूलियन,6,माधव मनोहर,1,माधवानुज,3,मानसी सुरज,1,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मीना तालीम,1,मुंबई,12,मुंबई उपनगर,1,मुकुंद भालेराव,1,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,7,मोहिनी उत्तर्डे,2,यवतमाळ,1,यशपाल कांबळे,4,यशवंत दंडगव्हाळ,24,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,6,योगेश सोनवणे,2,रंगपंचमी,1,रंजना बाजी,1,रजनी जोगळेकर,5,रत्नागिरी,1,रविंद्र गाडबैल,1,रविकिरण पराडकर,1,रवींद्र भट,1,रा अ काळेले,1,रा देव,1,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,12,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश पोफारे,1,राजेश्वर टोणे,3,राम मोरे,1,रामकृष्ण जोशी,2,रामचंद्राच्या आरत्या,5,रायगड,1,राहुल अहिरे,3,रुपेश सावंत,1,रेश्मा जोशी,2,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लघुपट,3,लता मंगेशकर,2,लहुजी साळवे,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लक्ष्मीकांत तांबोळी,2,लातूर,1,लिलेश्वर खैरनार,2,लीना पांढरे,1,लीलावती भागवत,1,लोकमान्य टिळक,3,लोणची,9,वंदना विटणकर,2,वर्धा,1,वसंत बापट,12,वसंत साठे,1,वसंत सावंत,1,वा गो मायदेव,1,वा ना आंधळे,1,वा भा पाठक,2,वा रा कांत,3,वात्रटिका,2,वामन निंबाळकर,1,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,वि दा सावरकर,3,वि भि कोलते,1,वि म कुलकर्णी,5,वि स खांडेकर,1,विंदा करंदीकर,8,विक्रम खराडे,1,विचारधन,215,विजय पाटील,1,विजया जहागीरदार,1,विजया वाड,2,विजया संगवई,1,विठ्ठल वाघ,3,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विद्याधर करंदीकर,1,विनायक मुळम,1,विरह कविता,58,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,3,विशाल शिंदे,1,विशेष,12,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव गव्हाळे,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,वैशाली नलावडे,1,व्यंगचित्रे,55,व्रत-वैकल्ये,1,व्हिडिओ,13,शंकर रामाणी,1,शंकर विटणकर,1,शंकर वैद्य,1,शंकराच्या आरत्या,4,शरणकुमार लिंबाळे,1,शशांक रांगणेकर,1,शशिकांत शिंदे,1,शां शं रेगे,1,शांततेच्या कविता,7,शांता शेळके,11,शांताराम आठवले,1,शाम जोशी,1,शारदा सावंत,4,शाळेचा डबा,15,शाळेच्या कविता,10,शितल सरोदे,1,शिरीष पै,1,शिरीष महाशब्दे,8,शिल्पा इनामदार-आर्ते,1,शिवाजी महाराज,7,शिक्षकांवर कविता,4,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,13,शेती,1,शेषाद्री नाईक,1,शैलेश सोनार,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्री दि इनामदार,1,श्री बा रानडे,1,श्रीकृष्ण पोवळे,1,श्रीधर रानडे,2,श्रीधर शनवारे,1,श्रीनिवास खळे,1,श्रीपाद कोल्हटकर,1,श्रीरंग गोरे,1,श्रुती चव्हाण,1,संघर्षाच्या कविता,32,संजय उपाध्ये,1,संजय डोंगरे,1,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिंदे,1,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संजीवनी मराठे,3,संत एकनाथ,1,संत चोखामेळा,1,संत जनाबाई,1,संत तुकडोजी महाराज,2,संत तुकाराम,8,संत नामदेव,3,संत ज्ञानेश्वर,6,संतोष जळूकर,1,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदीपकुमार खुरुद,1,संदेश ढगे,39,संध्या भगत,1,संपादक मंडळ,1,संपादकीय,11,संपादकीय व्यंगचित्रे,2,संस्कार,2,संस्कृती,133,सई कौस्तुभ,1,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,22,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सतीश काळसेकर,1,सदानंद रेगे,2,सदाशिव गायकवाड,2,सदाशिव माळी,1,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,9,सरबते शीतपेये,8,सरयु दोशी,1,सरला देवधर,1,सरिता पदकी,3,सरोजिनी बाबर,1,सलीम रंगरेज,8,सविता कुंजिर,1,सांगली,1,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सातारा,1,साने गुरुजी,5,सामाजिक कविता,112,सामान्य ज्ञान,8,सायली कुलकर्णी,7,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,साक्षी यादव,1,सिंधुदुर्ग,1,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,3,सुदेश इंगळे,20,सुधाकर राठोड,1,सुनिल नागवे,1,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुमित्र माडगूळकर,1,सुरज दळवी,1,सुरज दुतोंडे,1,सुरज पवार,1,सुरेश भट,2,सुरेश सावंत,2,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सुहास बोकरे,6,सैनिकांच्या कविता,4,सैरसपाटा,127,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,सोलापूर,1,सौरभ सावंत,1,स्तोत्रे,2,स्नेहा कुंभार,1,स्फुटलेखन,2,स्फूर्ती गीत,1,स्माईल गेडाम,4,स्वप्नाली अभंग,5,स्वप्नील जांभळे,1,स्वाती काळे,1,स्वाती खंदारे,320,स्वाती गच्चे,1,स्वाती दळवी,9,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती पाटील,1,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,42,हर्षद माने,1,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,2,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हेमंत जोगळेकर,1,हेमंत देसाई,1,हेमंत सावळे,1,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,ज्ञानदा आसोलकर,1,ज्ञानदेवाच्या आरत्या,2,
ltr
item
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन: भेट विठ्ठल रूखमाईची (मराठी कथा)
भेट विठ्ठल रूखमाईची (मराठी कथा)
भेट विठ्ठल रूखमाईची (मराठी कथा) - मराठीमाती डॉट कॉम चे सभासद लेखक विशाल शिंदे यांची भेट विठ्ठल रूखमाईची ही मराठी कथा.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaE7-swtyjJdUEJSS5gpwjhCRCcFLtQ4QVBqPFJMeqFK7f_JaLbtEagfLVBbF6xDGC99FqXsL8fQlpr7SsugCGJnMf3G_fd9xHj7CmQqN4FxnYPTSrjN6NhnNh7KagOnwIKyGnzYHEk2YsDrI3iLJpMfmOSK2wQ4BU5ljZcHNEziVBUWhiABY-pgg-_FAm/s1600-rw/bhet-vitthal-rukhamaichi.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaE7-swtyjJdUEJSS5gpwjhCRCcFLtQ4QVBqPFJMeqFK7f_JaLbtEagfLVBbF6xDGC99FqXsL8fQlpr7SsugCGJnMf3G_fd9xHj7CmQqN4FxnYPTSrjN6NhnNh7KagOnwIKyGnzYHEk2YsDrI3iLJpMfmOSK2wQ4BU5ljZcHNEziVBUWhiABY-pgg-_FAm/s72-c-rw/bhet-vitthal-rukhamaichi.webp
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2023/06/bhet-vitthal-rukhamaichi.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2023/06/bhet-vitthal-rukhamaichi.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची