वैशाली झोपे

मोकळा श्वास - मराठी कथा

सहजीवनातील हातातून सुटून गेलेले क्षण पुन्हा कधीच परत येत नसतात; म्हणुन... ‘काय हो, एक महिना मी इथे नव्हती तर कपा…