गुरूच्या आरत्या

देहत्रय निरसीत - गुरूची आरती

देहत्रय निरसीत चिन्मय जे उरले, ते मी ऐसे तुझिया वचने जाणवले देहत्रय निरसीत चिन्मय जे उरले ॥ ते मी ऐसे तुझिया वचने जाणवले ॥ पाचांच्या…

सगुण हे आरती - गुरूची आरती

सगुण हे आरती निर्गुण ओवाळू सगुण हे आरती निर्गुण ओवाळू ॥ कल्पनेचे घृत घालू दीप पाजळू ॥ १ ॥ ओवाळू आरती सद्गुरुनाथा, श्रीगुरुनाथा ॥ भ…