शशांक रांगणेकर

कोण असशी तू - मराठी कविता

कोण असशी तू माझा हे मला न समजायचे, कोण नसशी तू माझा हे तुला न उमगायचे कोण असशी तू माझा हे मला न समजायचे कोण नसशी तू माझा हे तुला न …