प्रसन्न घैसास

प्रांगणात तुझ्या - मराठी कविता

आकारांचे शोधले मर्म, सौष्ठव आणि आकृतिबंध, रचून मनोरथ आशयाचे आकारांचे शोधले मर्म सौष्ठव आणि आकृतिबंध रचून मनोरथ आशयाचे...! तू जाणता ज…

कला प्रचुर मोहिनी - मराठी कविता

त्या सुंदर वास्तूच्या पोर्च मध्ये त्या महिरपीखाली दोन खांबांमध्ये त्या सुंदर वास्तूच्या पोर्च मध्ये त्या महिरपीखाली दोन खांबांमध्य…