मंगळागौरीच्या आरत्या

मंगलागौरी नाम तुझे - मंगळागौरीची आरती

मंगलागौरी नाम तुझे, तुला नमन असो माझे मंगलागौरी नाम तुझे ॥ तुला नमन असो माझे ॥ भवदुःखाचे हे ओझे ॥ देवी उतरावे सहजे ॥ १ ॥ …

जय देवी मंगळागौरी - मंगळागौरीची आरती

जय देवी मंगळागौरी, ओवाळीन सोनियाताटी, रत्नांचे दिवे जय देवी मंगळागौरी ॥ ओवाळीन सोनियाताटी ॥ रत्नांचे दिवे ॥ माणिकांच्या वाती ॥…