संत एकनाथ

नामरूपी चालक - एकनाथाची आरती

नामरूपी चालक व्यापक तू एक, म्हणुनी एका नामे पाचारिति लोक नामरूपी चालक व्यापक तू एक ॥ म्हणुनी एका नामे पाचारिति लोक ॥ ज्याचे नामें न …