संत नामदेव

संत नामदेव - मातीतले कोहिनूर

संत नामदेव - २६ ऑक्टोबर १२७० ते ३ जुलै १३५० नामदेवाचा जन्म पंढरपूरात झाला. शिंपी जातीच्या कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. नामदेवाचे सर्व क…

जन्मता पांडुरंगे - नामदेवाची आरती

जन्मता पांडुरंगे, जिव्हेवरी लिहिले, अभंग शतकोटी, प्रमाण कवित्व रचिले जन्मता पांडुरंगे ॥ जिव्हेवरी लिहिले ॥ अभंग शतकोटी ॥ प्रमाण कवित्…