सुनिल नेटके

कोरोना तुझ्यामुळे - व्यंगचित्र

कोरोना तुझ्यामुळे (व्यंगचित्र). व्यंगचित्र: सुनिल नेटके. कोरोना तुझ्यामुळे माझ्या गणेशाचे दर्शन मिळेना. - सुनिल नेटके

महागाई ची दहीहंडी - व्यंगचित्र

महागाई ने फिटली ना राव हौस... - सुनिल नेटके