मराठी गोष्टी

अंजीर व गुलाब (इसापनीती कथा)

अंजीर व गुलाब (इसापनीती कथा), चित्र: वैशाली चिटगोपकर. अंजीर व गुलाब (इसापनीती कथा) - निसर्गाने जे आपणास दिले त्यातच संतुष्ट रहावे हे यो…

अरण्य आणि लाकूडतोडया - इसापनीती कथा

एक लाकूडतोडया एके दिवशी रानात गेला असता इकडेतिकडे पाहत रडू लागला. तेव्हा रानातल्या झाडांनी त्यास विचारले, ‘तू का रडतोस? तुला काय पाहिजे?’ तो …

अस्वल आणि कोंबडी - इसापनीती कथा

पर्वतावर राहणाऱ्या एका अस्वलास अशी इच्छा उत्पन्न झाली की, जगात प्रवास करून निरनिराळे प्रदेश, प्राणी व त्यांच्या रीतिभति यांचे अवलोकन करावे. …

बगळे आणि राजहंस - इसापनीती कथा

काही पारध्यांनी एका शेतात काही हंस व बगळे पाहिले. मग त्यांनी लपत लपत येऊन त्यांवर एकदम हल्ला केला. त्यावेळी बगळे हलक्या अंगाचे आणि चपळ असल्…

बैल आणि चिलट - इसापनीती कथा

उन्हाच्या तापाने त्रासलेला एक बैल जवळच एक ओढा होता तिकडे गेला आणि अंमळ गार वाटावे म्हणून पाण्यात जाऊन उभा राहिला. इतक्यात एक चिलट येऊन त्या…

बगळा आणि राजहंस - इसापनीती कथा

अति करण्यापासून नेहमी स्वतःला दूर ठेवले पाहिजे कारण अति केल्याचे परिणाम नेहमीच हानिकारक असतात एके वेळी एक राजहंस एक बगळ्याला म्हणाला, ‘काय र…

बाभळ आणि सागवान - इसापनीती कथा

एकदा एक बाभळ शेजारच्या सागवानास म्हणाली, ‘अरे, तुला आपल्या शक्तीचा मोठा गर्व वाटतो, पण मोठे वादळ झाले असता, त्यात तू टिकतोस का मी टिकते हे आत…

बहिरी ससाणा आणि कोंबडा - इसापनीती कथा

एक शेतकऱ्याचा एक कोंबडा होता, त्यास एके दिवशी असे समजले की, ‘आज आपला धनी आपणास मारून खाणार.’ मग तो आपण शेतकऱ्याच्या हाती न सापडावे म्हणून इक…

बैल आणि बोकड - इसापनीती कथा

सिंह मागे लागला म्हणून एक बैल जीव घेऊन पळाला तो एका गुहेत शिरत असता, तेथे एक बोकड होता, तो त्यास आत येऊ देईना. तो म्हणाला, ‘हे माझे घर आहे,…

बेडूक आणि मधमाशी - इसापनीती कथा

एके वेळी काही कामकरी दगडांच्या खाणीत काम करीत असता त्यांनी खडकाचा अर्धा भाग फोडीला इतक्यात त्या खडकाच्या पोटातून चटकन एक मोठा बेडूक उडी मारून…

भांडखोर मांजरे - इसापनीती कथा

दोन मांजरांनी काही खवा चोरून आणला, परंतु त्याच्या वाटणीबद्दल त्यांच्यात भांडण सुरू झाले. तेव्हा आपणास सारखी वाटणी करून दयावी अशी त्या वानरा…

बैल आणि लाकूड - इसापनीती कथा

काही बैल एक मोठे इमारतीचे लाकूड रानातून ओढून नेत होते. बैलांचा तो कृतघ्नपणा पाहून त्या लाकडास मोठा राग आला. ते म्हणाले, ‘अरे, मी जेव्हा रान…

भुंगा आणि चिमणी - इसापनीती कथा

एकदा एक भुंगा गुंजारव करीत इकडून तिकडे फिरत होता. त्याला एक चिमणी म्हणाली, ‘मूर्खा, तू जो एकसारखा आपला एकच एक आवाज काढीत बसतोस तो काय म्हणू…

भविष्यवादी - इसापनीती कथा

स्वत:स मोठा भविष्यवादी म्हणविणारा एक गृहस्थ रस्त्यात उभा राहून भविष्य सांगत असे व एखाद्याची काही वस्तु हरवली असल्यास ती कोठे सापडेल, हेही सां…

बोका आणि कोल्हा - इसापनीती कथा

एका अरण्यातील एक झाडाखाली एक बोका व एक कोल्हा राज्यकारस्थानासंबंधाने बोलत बसले होते. कोल्हा म्हणाला, ‘बोकोबा, कदाचित येथे आपणावर जर एखादे स…

बोकड आणि बैल - इसापनीती कथा

दुसऱ्याची विपत्ती पाहून त्याचा उपहास करणारा मनुष्य एक बोकड फार वात्रट आणि खोडकर होता, तो, नांगरास जुंपलेल्या एका बैलास म्हणाला, ‘अरे ! तू कि…

चाकावरील माशी

एका घोडयाची गाडी भरधाव चालली होती, तिच्या चाकावर बसून एक माशी आपल्याशीच म्हणते, ‘किती धूळ उडवते आहे ही!’ . काही वेळाने ती माशी घोडयाच्या पाठी…

डौली घुबड

पाणी पिता पिता सहजगत्या एका तरुण घुबडाने आपली पडछाया पाहिली. स्वतःच्या सौंदर्याबद्दल अभिमान वाटून तो आपल्याशीच म्हणाला, “माझ्या सारखीच सुंदर मु…

धनगर आणि त्याच्या मेंढया

एकदा एका धनगराला वाटले आपल्या मेंढयांना ‘बाभळीच्या शेंगा खाऊ घालाव्यात’. म्हणून तो आपले धोतर झाडाखाली ठेवून, झाडावरून शेंगा आणि पाला खाली टा…

देवाकडे राजा मागणारे बेडूक

एका मोठया तळ्यातल्या सगळ्या बेडकांनी एके ठिकाणी जमून विचार केला की, आपण जिकडेतिकडे फिरतो, मनास वाटेल तसे वागतो, हे बरे नाही. आपणावर देखरेख कर…