अर्थनीति

कोरोनाने दाखवलेला उत्पन्नाचा एक मार्ग

कोरोना संकटाची झळ.. संजय आणि राजन आपापसात बोलत होते. बोलत काय एकमेकांचे सांत्वनच करत होते म्हणा ना. का नाही करणार? समदुःखी ते. कोरोना…

विमा आणि वास्तव

प्राचीन काळात राजेशाहीच्या कालखंडात प्रजेच्या रक्षणाची जबाबदारी राजाची असे ‘मृत्यू’ हे अंतिम सत्य आहे: महा…

विवरणपत्रे - व्यवसायाचे कायदेशीर अस्तित्व

उद्योजकाजवळ वेळव्यवस्थापन, चिकाटी, धडाडी, मार्केटिंग किंवा संभाषण कला असे गुण असावेतच विवरण पत्र एक आरसा: उद्योजकाकडे सॉफ्ट कौशल्य असले…