Loading ...
/* Dont copy */

अय्या! तुम्हाला जुळी आहेत

अय्या! तुम्हाला जुळी आहेत - [Ayya Tumhala Juli Aahet] जुळ्यांना वाढवणं म्हणजे जेवढी मज्जा, तेवढीच शारीरिक, मानसिक नि बौद्धिक कसरत होते.

अय्या! तुम्हाला जुळी आहेत | Ayya Tumhala Juli Aahet

जुळ्यांना वाढवणं म्हणजे जेवढी मज्जा, तेवढीच शारीरिक, मानसिक नि बौद्धिक कसरत होते


मला जुळ्या मुली आहेत म्हटल्यावर लोकांची पहिली आणि हमखास प्रतिक्रिया म्हणजे, “अय्या! कित्ती गोड! आम्हालाही जुळी व्हावीत अशी खूप इच्छा होती...” त्या पाठोपाठ दुसरी म्हणजे, “बरंय ना, एकाच खेपेत दोन्ही उरकली!” आता आम्ही पहिल्याचाच विचार (घरच्यांच्या) जबरदस्तीमुळे केला होता, त्यामुळे एक मूल असतं तरी दुसऱ्यांदा पुन्हा असलं ‘daring’ केलं असतं असं वाटत नाही.त्यातही ‘जुळी आहेत’ असं कळलं तेव्हा काही काळासाठी का होईना प्रचंड मानसिक ताण आला होता! कारण ही एवढी मोठी जबाबदारी आपल्या पदरात पडते आहे तर त्यांच्या पालन पोषणाची संपूर्ण जबाबदारी आमच्याने सुव्यवस्थित निभावली गेली पाहिजे नं! कारण प्रश्न फक्त जन्माला घालण्याचा आणि भरवण्या खेळवण्याचा नसून त्यांच्या वाढीच्या संपूर्ण प्रवासात जातीने त्यांच्याकडे लक्ष देण्याचाही आहे. आमचं उभयतांचं वय देखील तीस ते चाळीस वयोगटातील असल्याने, शरीर आणि मनाने पुढची निदान वीस वर्षे खंबीर असण्याची आवश्यकता सुद्धा आलीच. हे सामान्यतः सर्व पालकांसाठी जरी लागू असलं, तरी आमचं हे म्हणजे एका दगडात दोन पक्षी नसून, दोन दगडांवरचे दोन वेगळे पक्षी एकावेळी वाढवण्यासारखं आहे.

चला, हा ही प्रश्न जरा उडवून लावू, तोपर्यंत लोकांचा तिसरा तयार असतोच! “पण बरंय बाबा तुमचं... एकमेकांना बघत-बघत सगळं शिकतील आणि एकमेकांशी खेळत मोठी होतील...!” ह्या टोमण्याचा मात्र खरं रागच येतो. म्हणजे वेगळ्या वयाच्या दोन मुलांना एकावेळी वाढवणं सुद्धा तेवढंच कठीण आहे हे मान्य करतोच आम्ही. पण ह्याचा अर्थ असा नाही की आम्ही कसं ह्यांचं कौतुक फक्त बघत बसायचं आणि पोरं होतायत मोठी आपापली... एकमेकांना बघून शिकत...! हे कुणाच्या लक्षातच येत नाही, की ही मुलं एकमेकांना बघून, इतर मुलांपेक्षा लवकर, सगळंच शिकतात...! जसं की, तोंडातून थुंकी, फुगे बाहेर काढणं, नाकात बोटं घालणं... फक्त एकमेकांचं बघूनच नाही, एकूणच कुणाचंही अनुकरण करायला ही मुलं खूप लवकर शिकतात. जे आसपास बघतात, त्याचे सगळे पाहिले प्रयोग हे एकमेकांवर करतात!

हिने दुदु प्यायला नाही म्हटलं की चांगलं पीत असलेली मध्येच थांबून ‘मलाही नको’ म्हणते... खाताना सांडणारी, दुसरीला सांडायला शिकवते, तसंच नीट खाणारी, “आई रागवेल हं, खालचं उचल पटकन” असले सल्लेही देते. हाक मारल्यावर आईला जायला उशीर झाला, की एक स्वतः ‘जातीने’ दुसरीची शी धुवायला जाते...!! आपल्याला हवं असलेलं दुसरीच्या हातात दिसलं तर ते हिसकावून घेणं. न दिल्यास अगदी आई-बाबांसारखंच दुसरीला रागावणं किंवा समजावून सांगणं, भांडताना एकमेकांना ओरबाडणं, चावणं, ढकलून देणं. सांडा-सांडी, पाणी, साबण, चिखल उडवण्याचे खेळ... एकमेकांना कपाटात, पांघरुणात, पिशवीत सुद्धा लपवून, बंद करून ठेवणं..., हे सगळंच ही मुलं एकमेकांचं बघून शिकत, करत असतात. ज्यात कुणाही एकाकडून आम्ही पालक समजुतीची अपेक्षा करू शकत नाही. वर ते निस्तरायला लागतं तेही दुप्पटच! आकांत करणारे मुलगे असतील, तर आवाजाचा अंश तापमान सांगायलाच नको; आणि मुली असतील, तर त्यांची रडण्याची, रुसव्या-फुगण्याची नाटकं, संपता संपत नाहीत.

आता मला वाटतं, हे सांगायची गरजच नाही, की एकीला मिळत असलेली सहानुभूती बघून, दुसरीला आपल्याला तिच्यापेक्षा जास्त, किमान तिच्या एवढी तरी मिळावी, ही अपेक्षा असते! जसं की, आजीला बाऊ दाखवला, की आजी ‘आला मंतर कोला मंतर करते’ हे कळू लागल्यावर उगाच एक ओरखडा सुद्धा नसताना एक जाऊन आजीला दाखवेल, “आजी बघ, बाऊऽऽऽ!” त्यावर आजी “अरेरे..खरंच की! थांब हं, आपण त्या बाऊला ‘जादू मंतर छू’ करून टाकूया” असं म्हणू लागली, की ते बघायला दुसरी हजर असतेच! मग तिचं झालं, की ही लगेच दाखवू लागते, “हे बघ...! आज्जी, मला पण केवढाऽऽऽ बाऊ झालाय!!”

मग पुन्हा हिच्यासाठी...! ह्या सगळ्यात आजी आजोबांनाही खूप मजा अनुभवायला मिळते. मग आजोबांकडे काजू, दाणे मागायला जाणं. जाताना दुसरीसाठी म्हणून हातातून मोजून तेवढेच घेऊन जाणं, म्हणजे “आबा मला चार द्या. ह्या हातात मला चार आणि त्या हातात तिच्यासाठी चार.” हे हिने मध्येच मटकावले, की दुसरीला दोन-चार दिले ते त्यांचं त्यांनाच माहिती असतं. त्यात आमच्यासारख्या समान दिसणाऱ्या जुळ्या असतील, तर आजी-आजोबांना हा ही पत्ता लागत नाही, की आधी कोण आणि नंतर कोण येऊन गेली! की एकच दोनदा येऊन दोघींचे दाणे घेऊन गेली!! अशी जाम धम्माल चालू असते घरात...

नंतर सांगताना मजा येते, पण दर दिवसा-तासाला पालकांची, मुख्यतः पूर्णवेळ घरी असलेल्या आईची जी तारांबळ चालू असते, ती फक्त आणि फक्त दुसरी जुळ्यांची आईच समजू शकते, वडील समजू शकतात, पण जसजशी मुलं थोडीशी मोठी नि स्वतंत्र होऊ लागतात, तसं ह्या वडिलांमधला नवरा पुन्हा जागा होतो आणि ह्या आयांना तुम्ही बायकोही आहात, पेक्षा आधी बायको आहात, ही जाणीव करून देऊ लागतो. तर अश्या ह्या तीन सम-मानसिकतेच्या (😉) मुलांच्या अपेक्षा पुऱ्या करण्याची ही एक कसरत असतेच.

असो, तर मूळ मुद्द्यावर येताना, ह्या जुळ्यांना वाढवणं म्हणजे जेवढी मज्जा, तेवढीच शारीरिक, मानसिक नि बौद्धिक कसरत होते. ज्यांना बघून वाटतं, की आम्हालाही जुळी हवी होती; त्यांनी हे लक्षात घेतलं पाहिजे, की ही वरवर दिसणारी मज्जा आई-वडिलांना अनुभवायला कमी आणि प्रचंड Patience सहीत निस्तरायला जास्त लागते. त्यात घरात अजून मदतीचे हात नसतील, तर ती ही वेगळीच तारांबळ! कारण हे सगळं चालू असताना, त्यांचं खाणं/पिणं, औषधं, झोप, शी-शू हे सगळं वेळच्यावेळी होणं आणि त्यासाठी त्यांच्या Diet नि Routine habits सकट सगळी बंधनं कसोशीने पाळणं, निदान पहिल्या दोन वर्षांत तरी अत्यंत आवश्यक असतं. नाहीच तर नंतर दुप्पट काम आहेच आहे! आजारपणाबद्दल आत्ता बोलायलाच नको, कारण तो एक स्वतंत्र विषय होईल.

वागणुकीतले गमतीचे भाग सोडता, यांच्या संगोपनामध्ये आर्थिक नियोजनसुद्धा अत्यंत महत्त्वाचं असतं. आताशा शिशुवर्गांचा दरच कुठल्या कुठे असतो, त्यापुढे प्रत्येक वर्षी शालेय फी च्या जोडीने इतर अनेक खर्च येणार असतात. जे दोघींसाठी एकाच वेळी करायचे असतात. अशा वेळेला लक्षात येतं की किमान एक - दोन वर्षांच्या फरकात असणाऱ्या मुलांच्या बाबतीत सुद्धा खर्चाचं नियोजन काही हफ्त्यांमध्ये करता येतं! जुळ्यांचा विचार करताना पुरेशी साठवण, गुंतवणूक हाताशी नसेल तर परिस्थिती अत्यंत अवघड होऊ शकते. फार दूरचा विचार सुद्धा करायला नको, अगदी वाढदिवस साजरा करताना सुद्धा दुप्पट गिफ्ट्स, दुप्पट केक, दुप्पट पाहुणे (दोन्ही मुलांच्या वर्गातले), सगळे एकाच वेळेस आणि दुप्पट धडकतात आणि एकाचवेळी दुपटीने खिसा रिकामा करतात.

ही जुळी मुलं एकाचवेळी दुपटीने सगळं देतात... मग तो आनंद असो, प्रेम असो, त्यांचं आजारपण, दुखणं, खर्च असो, त्यांची भांडणं, हट्ट, दंगा, अपघात, जिव्हाळा आणि (मोठेपणी पालकांपासून) एकदम दुरावणं...! हे सगळं दुपटीने पालकांना अटॅक करतं! यातल्या काही गोष्टी नैसर्गिकरित्या दोघांना एकाच वेळेला होत असतात, तर काही एकमेकांमुळे. म्हणजे हिला झालं म्हणून किंवा हवं म्हणून तिलाही, असं! आणि ते कशामुळेही झालं असलं तरी दोघांकडेही समान लक्ष पुरवता आलं पाहिजे, निदान तसं दाखवलं तरी पाहिजे. हे सगळं आव्हानात्मक आहे, अतिशय सुंदर आहे. तसंच हे त्यांचं आणि आमचं असं स्वतंत्र आयुष्य देखील आहे. एकेकटी वाढणारी आणि जुळी मुलं, यांच्यात जशी तुलना होऊ शकत नाही, तशीच कोणत्याही दोन जुळ्यांची तुलनाही होऊ शकत नाही. अगदी ते एकयुग्मनज किंवा द्वियुग्मनज असले तरीही. हे आणि काय म्हणताय...? ते पुढच्या लेखात सांगते!


प्रज्ञा वझे-घारपुरे | Pradnya Vaze-Gharpure
बंगळूर, कर्नाटक (भारत) । सभासद, मराठीमाती डॉट कॉम
बिझीनेस मॅनेजमेंट विषयात पदविधर असलेल्या प्रज्ञा यांना लहान मुंलांविषयीच्या लेखनात रस आहे त्यावर त्यांची काही पुस्तके देखील प्रकाशित झालेली आहेत.

अभिप्राय

अभिप्राय
नाव

अ रा कुलकर्णी,1,अ ल खाडे,2,अ ज्ञा पुराणिक,1,अंकित भास्कर,1,अंजली भाबट-जाधव,1,अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अकोला,1,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनंत दळवी,1,अनंत फंदी,1,अनंत भावे,1,अनिकेत येमेकर,2,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनिल भारती,1,अनिल वल्टे,2,अनुभव कथन,19,अनुरथ गोरे,1,अनुराधा पाटील,1,अनुराधा फाटक,39,अनुवादित कविता,1,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,6,अभिजित गायकवाड,1,अभिजीत टिळक,2,अभिव्यक्ती,1347,अभिषेक कातकडे,4,अमन मुंजेकर,7,अमरश्री वाघ,2,अमरावती,1,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित बाविस्कर,3,अमित सुतार,1,अमुक-धमुक,1,अमृत जोशी,1,अमृता शेठ,1,अमोल कोल्हे,1,अमोल तांबे,1,अमोल देशमुख,1,अमोल बारई,3,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अरविंद जामखेडकर,1,अरविंद थगनारे,5,अरुण कोलटकर,1,अर्चना कुळकर्णी,1,अर्चना डुबल,2,अर्जुन फड,3,अर्थनीति,3,अल्केश जाधव,1,अविनाश धर्माधिकारी,2,अशोक थोरात,1,अशोक रानडे,1,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अश्विनी तासगांवकर,2,अस्मिता मेश्राम-काणेकर,7,अहमदनगर,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,1087,आईच्या कविता,29,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,2,आकाश भुरसे,8,आज,5,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,18,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,14,आदित्य कदम,1,आदेश ताजणे,8,आनं कविता,1,आनंद दांदळे,8,आनंद प्रभु,1,आनंदाच्या कविता,25,आमट्या सार कढी,18,आर समीर,1,आरती गांगण,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,21,आशा गवाणकर,1,आशिष खरात-पाटील,1,आशिष चोले,1,इंदिरा गांधी,1,इंदिरा संत,6,इंद्रजित नाझरे,26,इंद्रजीत भालेराव,1,इतिहास,220,इसापनीती कथा,48,उत्तम कोळगावकर,2,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,15,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,14,उमेश चौधरी,1,उस्मानाबाद,1,ऋग्वेदा विश्वासराव,5,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,18,ऋषिकेश शिरनाथ,2,ऋषीकेश कालोकार,2,ए श्री मोरवंचीकर,1,एच एन फडणीस,1,एप्रिल,30,एम व्ही नामजोशी,1,एहतेशाम देशमुख,2,ऐतिहासिक स्थळे,1,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ऑडिओ कविता,15,ऑडिओ बुक,1,ओंकार चिटणीस,1,ओम ढाके,8,ओमकार खापे,1,ओशो,1,औरंगाबाद,1,कपिल घोलप,13,करण विधाते,1,करमणूक,71,कर्क मुलांची नावे,1,कल्याण इनामदार,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,279,कवी अनिल,1,कवी ग्रेस,4,कवी बी,1,काजल पवार,1,कार्यक्रम,12,कार्ल खंडाळावाला,1,कालिंदी कवी,2,काशिराम खरडे,1,कि का चौधरी,1,किरण कामंत,1,किल्ले,97,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,किशोर पवार,1,कुठेतरी-काहीतरी,3,कुणाल खाडे,3,कुणाल लोंढे,1,कुसुमाग्रज,10,कृष्णकेशव,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,के के दाते,1,के तुषार,8,के नारखेडे,2,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशव मेश्राम,1,केशवकुमार,2,केशवसुत,5,कोल्हापूर,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,2,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,ग दि माडगूळकर,6,ग ल ठोकळ,3,ग ह पाटील,4,गंगाधर गाडगीळ,1,गडचिरोली,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणपतीच्या गोष्टी,24,गणेश कुडे,2,गणेश तरतरे,19,गणेश निदानकर,1,गणेश पाटील,1,गणेश भुसारी,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गायत्री सोनजे,5,गावाकडच्या कविता,13,गुरुदत्त पोतदार,2,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गो कृ कान्हेरे,1,गो गं लिमये,1,गोकुळ कुंभार,13,गोड पदार्थ,56,गोपीनाथ,2,गोविंद,1,गोविंदाग्रज,1,गौतम जगताप,1,गौरांग पुणतांबेकर,1,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चंद्रकांत जगावकर,1,चंद्रपूर,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,चैत्राली इंगळे,2,जयश्री चुरी,1,जयश्री मोहिते,1,जवाहरलाल नेहरू,1,जळगाव,1,जाई नाईक,1,जानेवारी,31,जालना,1,जितेश दळवी,1,जिल्हे,31,जीवनशैली,431,जुलै,31,जून,30,ज्योती किरतकुडवे,1,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,ठाणे,2,डिसेंबर,31,डॉ मानसी राजाध्यक्ष,1,डॉ. दिलीप धैसास,1,तनवीर सिद्दिकी,1,तन्मय धसकट,1,तरुणाईच्या कविता,7,तिच्या कविता,63,तुकाराम गाथा,4,तुकाराम धांडे,1,तुतेश रिंगे,1,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ता हलसगीकर,2,दत्ताच्या आरत्या,5,दत्तात्रय भोसले,1,दत्तो तुळजापूरकर,1,दया पवार,1,दर्शन जोशी,2,दर्शन शेळके,1,दशरथ मांझी,1,दादासाहेब गवते,1,दामोदर कारे,1,दिनदर्शिका,366,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिपाली गणोरे,1,दिवाळी फराळ,26,दीपा दामले,1,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,75,दुर्गेश साठवणे,1,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धनराज बाविस्कर,69,धनश्री घाणेकर,1,धार्मिक स्थळे,1,धुळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,12,नमिता प्रशांत,1,नलिनी तळपदे,1,ना के बेहेरे,1,ना घ देशपांडे,4,ना धों महानोर,3,ना वा टिळक,1,नांदेड,1,नागपूर,1,नारायण शुक्ल,1,नारायण सुर्वे,2,नाशिक,1,नासीर संदे,1,निखिल पवार,3,नितीन चंद्रकांत देसाई,1,निमित्त,4,निराकाराच्या कविता,11,निवडक,7,निसर्ग कविता,33,निळू फुले,1,नृसिंहाच्या आरत्या,1,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,50,पथ्यकर पदार्थ,2,पद्मा गोळे,4,परभणी,1,पराग काळुखे,1,पर्यटन स्थळे,1,पल्लवी माने,1,पवन कुसुंदल,2,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,322,पाककृती व्हिडिओ,15,पालकत्व,7,पावसाच्या कविता,36,पी के देवी,1,पु ल देशपांडे,9,पु शि रेगे,1,पुंडलिक आंबटकर,3,पुडिंग,10,पुणे,13,पुरुषोत्तम जोशी,1,पुरुषोत्तम पाटील,1,पुर्वा देसाई,2,पूजा काशिद,1,पूजा चव्हाण,1,पूनम राखेचा,1,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,27,पौष्टिक पदार्थ,20,प्र श्री जाधव,12,प्रकाश पाटील,1,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिमा इंगोले,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रदिप कासुर्डे,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर महाजन,1,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,11,प्रविण पावडे,15,प्रवीण दवणे,1,प्रवीण राणे,1,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,10,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रितफुल प्रित,1,प्रिती चव्हाण,27,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,97,प्रेरणादायी कविता,17,फ मुं शिंदे,3,फादर स्टीफन्स,1,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,10,फ्रॉय निस्सेन,1,बहिणाबाई चौधरी,6,बा भ बोरकर,8,बा सी मर्ढेकर,6,बातम्या,11,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,8,बाबासाहेब आंबेड,1,बायकोच्या कविता,5,बालकविता,14,बालकवी,8,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,21,बिपीनचंद्र नेवे,1,बी अरुणाचलाम्‌,1,बी रघुनाथ,1,बीड,1,बुलढाणा,1,बेकिंग,9,बेहराम कॉन्ट्रॅक्टर,1,भंडारा,1,भक्ती कविता,18,भक्ती रावनंग,1,भरत माळी,2,भा दा पाळंदे,1,भा रा तांबे,7,भा वें शेट्टी,1,भाज्या,29,भाताचे प्रकार,16,भानुदास,1,भानुदास धोत्रे,1,भुषण राऊत,1,भूगोल,1,भूमी जोशी,1,म म देशपांडे,1,मं वि राजाध्यक्ष,1,मंगला गोखले,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंगेश कळसे,9,मंगेश पाडगांवकर,5,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,3,मंदिरे,4,मधल्या वेळेचे पदार्थ,41,मधुकर आरकडे,1,मधुकर जोशी,1,मधुसूदन कालेलकर,2,मनमोहन नातू,3,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मनिषा फलके,1,मराठी,1,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,107,मराठी कविता,1130,मराठी कवी,3,मराठी कोट्स,4,मराठी गझल,27,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,67,मराठी चारोळी,42,मराठी चित्रपट,18,मराठी टिव्ही,52,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,5,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,44,मराठी मालिका,19,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,47,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,286,मराठी साहित्यिक,2,मराठी सुविचार,2,मराठीप्रेमी पालक महासंमेलन,5,मराठीमाती,147,मसाले,12,महात्मा गांधी,8,महात्मा फुले,1,महाराष्ट्र,304,महाराष्ट्र फोटो,10,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,22,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेंद्र म्हस्के,1,महेश जाधव,3,महेश बिऱ्हाडे,9,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,4,माझा बालमित्र,90,मातीतले कोहिनूर,19,माधव ज्यूलियन,6,माधव मनोहर,1,माधवानुज,3,मानसी सुरज,1,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मीना तालीम,1,मुंबई,12,मुंबई उपनगर,1,मुकुंद भालेराव,1,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,7,मोहिनी उत्तर्डे,2,यवतमाळ,1,यशपाल कांबळे,4,यशवंत दंडगव्हाळ,24,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,6,योगेश सोनवणे,2,रंगपंचमी,1,रंजना बाजी,1,रजनी जोगळेकर,5,रत्नागिरी,1,रविंद्र गाडबैल,1,रविकिरण पराडकर,1,रवींद्र भट,1,रा अ काळेले,1,रा देव,1,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,12,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश पोफारे,1,राजेश्वर टोणे,3,राम मोरे,1,रामकृष्ण जोशी,2,रामचंद्राच्या आरत्या,5,रायगड,1,राहुल अहिरे,3,रुपेश सावंत,1,रेश्मा जोशी,2,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लघुपट,3,लता मंगेशकर,2,लहुजी साळवे,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लक्ष्मीकांत तांबोळी,2,लातूर,1,लिलेश्वर खैरनार,2,लीना पांढरे,1,लीलावती भागवत,1,लोकमान्य टिळक,3,लोणची,9,वंदना विटणकर,2,वर्धा,1,वसंत बापट,12,वसंत साठे,1,वसंत सावंत,1,वा गो मायदेव,1,वा ना आंधळे,1,वा भा पाठक,2,वा रा कांत,3,वात्रटिका,2,वामन निंबाळकर,1,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,वि दा सावरकर,3,वि भि कोलते,1,वि म कुलकर्णी,5,वि स खांडेकर,1,विंदा करंदीकर,8,विक्रम खराडे,1,विचारधन,215,विजय पाटील,1,विजया जहागीरदार,1,विजया वाड,2,विजया संगवई,1,विठ्ठल वाघ,3,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विद्याधर करंदीकर,1,विनायक मुळम,1,विरह कविता,58,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,3,विशाल शिंदे,1,विशेष,12,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव गव्हाळे,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,वैशाली नलावडे,1,व्यंगचित्रे,55,व्रत-वैकल्ये,1,व्हिडिओ,13,शंकर रामाणी,1,शंकर विटणकर,1,शंकर वैद्य,1,शंकराच्या आरत्या,4,शरणकुमार लिंबाळे,1,शशांक रांगणेकर,1,शशिकांत शिंदे,1,शां शं रेगे,1,शांततेच्या कविता,7,शांता शेळके,11,शांताराम आठवले,1,शाम जोशी,1,शारदा सावंत,4,शाळेचा डबा,15,शाळेच्या कविता,10,शितल सरोदे,1,शिरीष पै,1,शिरीष महाशब्दे,8,शिल्पा इनामदार-आर्ते,1,शिवाजी महाराज,7,शिक्षकांवर कविता,4,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,13,शेती,1,शेषाद्री नाईक,1,शैलेश सोनार,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्री दि इनामदार,1,श्री बा रानडे,1,श्रीकृष्ण पोवळे,1,श्रीधर रानडे,2,श्रीधर शनवारे,1,श्रीनिवास खळे,1,श्रीपाद कोल्हटकर,1,श्रीरंग गोरे,1,श्रुती चव्हाण,1,संघर्षाच्या कविता,32,संजय उपाध्ये,1,संजय डोंगरे,1,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिंदे,1,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संजीवनी मराठे,3,संत एकनाथ,1,संत चोखामेळा,1,संत जनाबाई,1,संत तुकडोजी महाराज,2,संत तुकाराम,8,संत नामदेव,3,संत ज्ञानेश्वर,6,संतोष जळूकर,1,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदीपकुमार खुरुद,1,संदेश ढगे,39,संध्या भगत,1,संपादक मंडळ,1,संपादकीय,11,संपादकीय व्यंगचित्रे,2,संस्कार,2,संस्कृती,133,सई कौस्तुभ,1,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,22,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सतीश काळसेकर,1,सदानंद रेगे,2,सदाशिव गायकवाड,2,सदाशिव माळी,1,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,9,सरबते शीतपेये,8,सरयु दोशी,1,सरला देवधर,1,सरिता पदकी,3,सरोजिनी बाबर,1,सलीम रंगरेज,8,सविता कुंजिर,1,सांगली,1,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सातारा,1,साने गुरुजी,5,सामाजिक कविता,112,सामान्य ज्ञान,8,सायली कुलकर्णी,7,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,साक्षी यादव,1,सिंधुदुर्ग,1,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,3,सुदेश इंगळे,20,सुधाकर राठोड,1,सुनिल नागवे,1,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुमित्र माडगूळकर,1,सुरज दळवी,1,सुरज दुतोंडे,1,सुरज पवार,1,सुरेश भट,2,सुरेश सावंत,2,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सुहास बोकरे,6,सैनिकांच्या कविता,4,सैरसपाटा,127,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,सोलापूर,1,सौरभ सावंत,1,स्तोत्रे,2,स्नेहा कुंभार,1,स्फुटलेखन,2,स्फूर्ती गीत,1,स्माईल गेडाम,4,स्वप्नाली अभंग,5,स्वप्नील जांभळे,1,स्वाती काळे,1,स्वाती खंदारे,320,स्वाती गच्चे,1,स्वाती दळवी,9,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती पाटील,1,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,42,हर्षद माने,1,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,2,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हेमंत जोगळेकर,1,हेमंत देसाई,1,हेमंत सावळे,1,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,ज्ञानदा आसोलकर,1,ज्ञानदेवाच्या आरत्या,2,
ltr
item
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन: अय्या! तुम्हाला जुळी आहेत
अय्या! तुम्हाला जुळी आहेत
अय्या! तुम्हाला जुळी आहेत - [Ayya Tumhala Juli Aahet] जुळ्यांना वाढवणं म्हणजे जेवढी मज्जा, तेवढीच शारीरिक, मानसिक नि बौद्धिक कसरत होते.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjA14Di9QjHjfaYtzkhsOAxOo3UK0-043fznBE14seHt5bdGAiHgvD9FdHp2Qr_YJlvxrffOZcNiSIjsa3Sr5BySytor7JG06X6fN9h3U-ELlhk2rA6EO9vALAR7a60dno77DHr4OwtEZMt/s0/ayya-tumhala-juli-aahet.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjA14Di9QjHjfaYtzkhsOAxOo3UK0-043fznBE14seHt5bdGAiHgvD9FdHp2Qr_YJlvxrffOZcNiSIjsa3Sr5BySytor7JG06X6fN9h3U-ELlhk2rA6EO9vALAR7a60dno77DHr4OwtEZMt/s72-c/ayya-tumhala-juli-aahet.jpg
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2021/07/ayya-tumhala-juli-aahet.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2021/07/ayya-tumhala-juli-aahet.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची