Loading ...
/* Dont copy */

श्रीगणेश एकदंत झाला (गणपतीच्या गोष्टी)

श्रीगणेश एकदंत झाला (गणपतीच्या गोष्टी) - आपल्या लाडक्या बाप्पाला ‘एकदंत’ हे नाव कसे पडले असेल? त्याचीच ही रंजक गोष्ट.

श्रीगणेश एकदंत झाला - गणपतीच्या गोष्टी | ShriGanesh Ekadant Jhala - Ganpati Stories

आपल्या लाडक्या बाप्पाला ‘एकदंत’ हे नाव कसे पडले असेल? त्याचीच ही रंजक गोष्ट


श्रीगणेश एकदंत झाला (गणपतीच्या गोष्टी)

मुलांनो, आपल्या सर्वांच्या प्रिय गणपती बाप्पांना आपण अनेक नावांनी ओळखतो. त्यापैकीच एक नाव आहे ‘एकदंत’. पण हे नाव गणपतीला कसे पडले त्याचीच ही गोष्ट.श्रीगणेशाच्या दोन दातांपैकी एकच दात आपल्याला दिसतो आणि मोडलेला दुसरा दात त्याने हातात धरलेला आहे. हा दात म्हणजे त्याचे शस्त्रच होय. व्यासमहर्षीच्या महाभारताचे लेखन श्रीगणेशाने या दातांच्या लेखणीनेच केले आहे. गणपतीचे नाव ‘एकदंत’ असेही आहे. पण गणपतीचा दात मोडला कसा? गणपतीचे ‘एकदंत’ नाव कसे झाले? याचीच कथा आता मी तुम्हाला सांगणार आहे.

फार पूर्वी अंगदेशामध्ये रौद्रकेतू नावाचा वेदशास्त्रसंपन्न व सदाचारी ब्राह्मण होऊन गेला. त्याची पतिव्रता व साऱ्या अप्सरांपेक्षाही सुंदर अशी शारदा नावाची पत्नी होती. काही काळाने या दोघा उभयतांना एक जुळे झाले. रौद्रकेतूने त्या दोघा पुत्रांची नावे देवांतक व नरांतक अशी ठेवली. ते दोन्ही मुलगे मोठे सुंदर. अजाणबाहू आणि विशाल नेत्रांनी युक्त होते.

रौद्रकेतूच्या पुत्रांची कीर्ती ऐकून नारद एके दिवशी रौद्रकेतूकडे आले आणि त्यांनी दोघांस पंचाक्षरी महाविद्येचा उपदेश करून त्यांना शंकराची आराधना करण्याची आज्ञा केली. नंतर पित्याची आज्ञा घेऊन देवांतक आणि नरांतक अरण्यात गेले. तेथे जाऊन एका अंगठ्यावर उभे राहून पंचाक्षरी विद्येचा जप करू लागले. त्यांची घोर तपश्चर्या पाहून शंकर प्रसन्न झाले. ते त्या दोघांसमोर प्रगट झाले आणि त्यांनी त्या दोघांस वर मागण्यास सांगितले. त्यावेळी त्या दोघांनी शंकराकडे वर मागितला, ‘हे देवाधिदेवा! देव, मनुष्य, यक्ष, इंद्र, पिशाच्च, सर्प, गंधर्व, दानव यांपासून शस्त्राने किंवा अस्त्राने. दिवसा किंवा रात्री आम्हाला मृत्यूचे भय नसावे. आम्हाला त्रैलोक्याचे राज्य, मिळून तुझ्या चरणी आमची भक्ती जडावी.’

तेव्हा भोलेनाथांनी ‘तथास्तू’ म्हणून त्यांच्या मस्तकावर आपला वरदहस्त ठेवला आणि ते अंतर्धात पावले. नंतर ते दोघे आपली तपश्चर्या समाप्त करुन परत घरी आले.

शंकराचा वरप्रसाद मिळाल्याने त्या दोघांनी तिन्ही लोक जिव्हायचे ठरवले. शुभ दिवशी देवांतक स्वर्गलोकावर स्वारी करण्यास आणि नरांतक पाताळ आणि मृत्यूलोक जिकून घेण्यास निघाला. देवांतकाने स्वर्गलोकावर आक्रमण करून इंद्राचे नंदनवन मोडून टाकले. इंद्राच्या वज्राचे तुकडे करून टाकेल आणि इंद्राला धरून जमिनीवर आदळले. इंद्र कसाबसा उठला आणि घाबरून पळत सुटला. इंद्राला पळताना पाहून सारे देवही त्याच्यामागून पळत सुटले. इंद्रासह सर्व देव पळाले पाहून देवांतक गर्जना करीत सिंहासनारूढ झाला. सर्व दैत्यांनी बरोबर घेऊन ब्रम्हलोकांस गेला. त्याला पाहून ब्रम्हदेवही आपले स्थान सोडून पळून गेले. त्यानंतर तो वैकुंटास गेला. त्याला पाहून विष्णूसुद्धा लक्ष्मीसह क्षीरसागरात लपून बसला. अशाप्रकारे सर्व स्वर्ग जिंकून तो स्वर्गाधिपती झाला. त्याने साऱ्या देवांना बंदिवान केले. इकडे नरांतकानेही पाताळ व मृत्यूलोक जिंकून घेतले. अशा प्रकारे या बंधुत्वाने तिन्ही लोक आपल्या पराक्रमाने जिंकून घेतले.

याच सुमारास नरांतकाने कश्यप-अदितीपुत्र विनायक व काशीराजाच्या नाशासाठी शूर व चपल नावाचे दोन दूत पाठवले. त्या दोघांचा विनायकाने पराभव केला. तेव्हा नरांतक स्वतः विनायकावर चालून गेला. त्या दोघांमध्ये घनघोर युद्ध झाले. पण शंकराच्या वरप्रसादामुळे नरांतकाने विनायकाने तोडून टाकलेले दोन्ही हात, मस्तक पुनः उत्पन्न होत असे. शेवटी विनायकाने आपल्या मायेने नरांतकाला मोहीत केले आणि विराटरुप धारण करून त्याला आपल्या मायेने ढेकण्यासारखे चिरडून टाकले.

जेव्हा स्वर्गात देवंतकाला आपला बंधू नरांतक मृत झाल्याचे समजले. तेव्हा त्याला फार दुःख झाले. त्याने प्रतिज्ञा केली. ‘मी जेव्हा त्या कश्यपपुत्राला एखाद्या केळीच्या खांबाप्रमाणे खुडून टाकीन तेव्हाच मी आपल्या बंधूचे उत्तरकार्य करीन!’ अशी प्रतिज्ञा करून देवांतकाने एकदम आकाशात उड्डाण केले आणि काशीराजाच्या नगराभोवती आपल्या राक्षससैन्याचा वेढा टाकला. देवांतकाचे ते टोळधाडीप्रमाणे राक्षसी सैन्य पाहून काशीराजाने विनायकास प्रार्थना केली, ‘हे विनायका, माझे या दैत्याच्या आक्रमणापासून रक्षण कर.’ तेव्हा सिद्धी व बुद्धी यांना आशिर्वाद देऊन विनायकाने त्याचे सैन्य देवांतकावर सोडले. त्यांच्यामध्ये घनघोर संग्राम झाला. शेवटी बुद्धीने आपल्या मुखातून एक प्रचंड शक्ती निर्माण केली. तिच्या केवळ दर्शनानेच कित्येक दैत्य गतप्राण झाले. शेवटी देवांतक पळू लागला. त्याची शेंडी धरुन त्याला बुद्धीने विनायकासमोर आणले. परंतु देवांतक तेथून पळून गेला.

विनायका पुढून पळून आल्यावर देवांतकाने आपल्या पित्याच्या आज्ञेप्रमाणे अघोर बीजमंत्राचा जप करुन शंकराचे भक्तीपूर्वक ध्यान केले. तेव्हा शंकर प्रसन्न झाले. त्यांनी देवांतकाला एक काळ्या रंगाचा घोडा दिला. तेव्हा देवांतक अश्वारूढ होऊन त्वरित बुद्धभूमीवर आला व मोठ्या शौर्याने युद्ध करू लागला.

सिंहावर आरुढ झालेला विनायक देवांतकाचीच दाट पहात होता. देवांतकाला पाहताच विनायकाने अत्यंत तेजस्वी रुप धारण करुन गर्जना केली, ‘देवांतका! तुझ्या वधासाठीच मी अवतार धारण केला आहे. असे बोलून विनायकाने देवांतकावर आपल्या धनुष्यातून बाण सोडले. पण देवांतकावर काहीच परिणाम होत नव्हता. त्या दोघांमध्ये घनघोर युद्ध झाले. देवांतकाच्या मायेचा किंवा शस्त्रांचा विनायकावर काहीच परिणम होत नव्हता. तसेच देवांतकाचही पराभव होत नव्हता. तेव्हा विनायकाने देवांतकाला शंकराने काय वर दिला आहे. याचे स्वतःशीच स्मरण केले. तेव्हा दिवस व रात्रीपैकी उषःकाल म्हणजेच पहाटेची वेळ वर मागताना सुटली आहे, याचे विनायकास स्मरण झाले.

दुसऱ्या दिवशी उषःकाली विनायक युद्धास सिद्ध होऊन युद्धभूमीवर आला आणि त्याने देवांतकास युद्धाचे आव्हान केले. अकल्पित वेळी विनायकाची युद्धगर्जना ऐकून देवांतक संभ्रमित अवस्थेत विनायकासमोर आला, तेव्हा त्यास विचार करण्यासही अवधी न देता एखाद्या लहान मुलाला एकदम उचलून मांडीवर घ्यावे तसे आपल्या मांडीवर विनायकाने घेतले आणि त्याला मिळालेल्या वराचे स्मरन करण्यास सांगितले.

विनायकाच्या मांडीवर असलेला तो दैत्य गजाननाच्या भल्या भक्कम दाताला पकडून लोंबकळू लागला, तेव्हा तो दातच मोडला आणि त्या दातासह तो दैत्य जमिनीवर पडला. त्याबरोबर विनायकाने तो दात लीलया उचलून आपल्या हाती घेतला आणि त्या दातनेच दैत्याच्या मस्तकावर प्रहार केला. त्याबरोबर देवांतकाच्या मस्तकाचे सहस्त्र तुकडे झाले. अशाप्रकारे गजाननाने विनायक अवतार घेऊन देवांवरील संकटाचे निवारण केले. याच युद्धात गजाननाचा एक दात मोडला. त्यामुळे त्याला ‘एकदंत’ म्हणू लागले.

श्रीगणेश एकदंत झाला (गणपतीच्या गोष्टी) संबंधी महत्त्वाचे दुवे:


मराठीमाती डॉट कॉम संपादक मंडळ
२००२ । मराठीमाती डॉट कॉम । पुणे
संपादक मंडळाद्वारे विविध विभागांतील साहित्याचे संपादन, पुनर्लेखन आणि संदर्भासहित नवीन लेखन केले जाते.

अभिप्राय

अभिप्राय
नाव

अ रा कुलकर्णी,1,अ ल खाडे,2,अ ज्ञा पुराणिक,1,अंकित भास्कर,1,अंजली भाबट-जाधव,1,अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अकोला,1,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनंत दळवी,1,अनंत फंदी,1,अनंत भावे,1,अनिकेत येमेकर,2,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनिल भारती,1,अनिल वल्टे,2,अनुभव कथन,19,अनुरथ गोरे,1,अनुराधा पाटील,1,अनुराधा फाटक,39,अनुवादित कविता,1,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,6,अभिजित गायकवाड,1,अभिजीत टिळक,2,अभिव्यक्ती,1347,अभिषेक कातकडे,4,अमन मुंजेकर,7,अमरश्री वाघ,2,अमरावती,1,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित बाविस्कर,3,अमित सुतार,1,अमुक-धमुक,1,अमृत जोशी,1,अमृता शेठ,1,अमोल कोल्हे,1,अमोल तांबे,1,अमोल देशमुख,1,अमोल बारई,3,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अरविंद जामखेडकर,1,अरविंद थगनारे,5,अरुण कोलटकर,1,अर्चना कुळकर्णी,1,अर्चना डुबल,2,अर्जुन फड,3,अर्थनीति,3,अल्केश जाधव,1,अविनाश धर्माधिकारी,2,अशोक थोरात,1,अशोक रानडे,1,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अश्विनी तासगांवकर,2,अस्मिता मेश्राम-काणेकर,7,अहमदनगर,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,1087,आईच्या कविता,29,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,2,आकाश भुरसे,8,आज,5,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,18,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,14,आदित्य कदम,1,आदेश ताजणे,8,आनं कविता,1,आनंद दांदळे,8,आनंद प्रभु,1,आनंदाच्या कविता,25,आमट्या सार कढी,18,आर समीर,1,आरती गांगण,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,21,आशा गवाणकर,1,आशिष खरात-पाटील,1,आशिष चोले,1,इंदिरा गांधी,1,इंदिरा संत,6,इंद्रजित नाझरे,26,इंद्रजीत भालेराव,1,इतिहास,220,इसापनीती कथा,48,उत्तम कोळगावकर,2,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,15,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,14,उमेश चौधरी,1,उस्मानाबाद,1,ऋग्वेदा विश्वासराव,5,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,18,ऋषिकेश शिरनाथ,2,ऋषीकेश कालोकार,2,ए श्री मोरवंचीकर,1,एच एन फडणीस,1,एप्रिल,30,एम व्ही नामजोशी,1,एहतेशाम देशमुख,2,ऐतिहासिक स्थळे,1,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ऑडिओ कविता,15,ऑडिओ बुक,1,ओंकार चिटणीस,1,ओम ढाके,8,ओमकार खापे,1,ओशो,1,औरंगाबाद,1,कपिल घोलप,13,करण विधाते,1,करमणूक,71,कर्क मुलांची नावे,1,कल्याण इनामदार,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,279,कवी अनिल,1,कवी ग्रेस,4,कवी बी,1,काजल पवार,1,कार्यक्रम,12,कार्ल खंडाळावाला,1,कालिंदी कवी,2,काशिराम खरडे,1,कि का चौधरी,1,किरण कामंत,1,किल्ले,97,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,किशोर पवार,1,कुठेतरी-काहीतरी,3,कुणाल खाडे,3,कुणाल लोंढे,1,कुसुमाग्रज,10,कृष्णकेशव,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,के के दाते,1,के तुषार,8,के नारखेडे,2,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशव मेश्राम,1,केशवकुमार,2,केशवसुत,5,कोल्हापूर,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,2,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,ग दि माडगूळकर,6,ग ल ठोकळ,3,ग ह पाटील,4,गंगाधर गाडगीळ,1,गडचिरोली,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणपतीच्या गोष्टी,24,गणेश कुडे,2,गणेश तरतरे,19,गणेश निदानकर,1,गणेश पाटील,1,गणेश भुसारी,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गायत्री सोनजे,5,गावाकडच्या कविता,13,गुरुदत्त पोतदार,2,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गो कृ कान्हेरे,1,गो गं लिमये,1,गोकुळ कुंभार,13,गोड पदार्थ,56,गोपीनाथ,2,गोविंद,1,गोविंदाग्रज,1,गौतम जगताप,1,गौरांग पुणतांबेकर,1,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चंद्रकांत जगावकर,1,चंद्रपूर,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,चैत्राली इंगळे,2,जयश्री चुरी,1,जयश्री मोहिते,1,जवाहरलाल नेहरू,1,जळगाव,1,जाई नाईक,1,जानेवारी,31,जालना,1,जितेश दळवी,1,जिल्हे,31,जीवनशैली,431,जुलै,31,जून,30,ज्योती किरतकुडवे,1,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,ठाणे,2,डिसेंबर,31,डॉ मानसी राजाध्यक्ष,1,डॉ. दिलीप धैसास,1,तनवीर सिद्दिकी,1,तन्मय धसकट,1,तरुणाईच्या कविता,7,तिच्या कविता,63,तुकाराम गाथा,4,तुकाराम धांडे,1,तुतेश रिंगे,1,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ता हलसगीकर,2,दत्ताच्या आरत्या,5,दत्तात्रय भोसले,1,दत्तो तुळजापूरकर,1,दया पवार,1,दर्शन जोशी,2,दर्शन शेळके,1,दशरथ मांझी,1,दादासाहेब गवते,1,दामोदर कारे,1,दिनदर्शिका,366,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिपाली गणोरे,1,दिवाळी फराळ,26,दीपा दामले,1,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,75,दुर्गेश साठवणे,1,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धनराज बाविस्कर,69,धनश्री घाणेकर,1,धार्मिक स्थळे,1,धुळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,12,नमिता प्रशांत,1,नलिनी तळपदे,1,ना के बेहेरे,1,ना घ देशपांडे,4,ना धों महानोर,3,ना वा टिळक,1,नांदेड,1,नागपूर,1,नारायण शुक्ल,1,नारायण सुर्वे,2,नाशिक,1,नासीर संदे,1,निखिल पवार,3,नितीन चंद्रकांत देसाई,1,निमित्त,4,निराकाराच्या कविता,11,निवडक,7,निसर्ग कविता,33,निळू फुले,1,नृसिंहाच्या आरत्या,1,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,50,पथ्यकर पदार्थ,2,पद्मा गोळे,4,परभणी,1,पराग काळुखे,1,पर्यटन स्थळे,1,पल्लवी माने,1,पवन कुसुंदल,2,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,322,पाककृती व्हिडिओ,15,पालकत्व,7,पावसाच्या कविता,36,पी के देवी,1,पु ल देशपांडे,9,पु शि रेगे,1,पुंडलिक आंबटकर,3,पुडिंग,10,पुणे,13,पुरुषोत्तम जोशी,1,पुरुषोत्तम पाटील,1,पुर्वा देसाई,2,पूजा काशिद,1,पूजा चव्हाण,1,पूनम राखेचा,1,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,27,पौष्टिक पदार्थ,20,प्र श्री जाधव,12,प्रकाश पाटील,1,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिमा इंगोले,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रदिप कासुर्डे,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर महाजन,1,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,11,प्रविण पावडे,15,प्रवीण दवणे,1,प्रवीण राणे,1,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,10,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रितफुल प्रित,1,प्रिती चव्हाण,27,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,97,प्रेरणादायी कविता,17,फ मुं शिंदे,3,फादर स्टीफन्स,1,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,10,फ्रॉय निस्सेन,1,बहिणाबाई चौधरी,6,बा भ बोरकर,8,बा सी मर्ढेकर,6,बातम्या,11,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,8,बाबासाहेब आंबेड,1,बायकोच्या कविता,5,बालकविता,14,बालकवी,8,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,21,बिपीनचंद्र नेवे,1,बी अरुणाचलाम्‌,1,बी रघुनाथ,1,बीड,1,बुलढाणा,1,बेकिंग,9,बेहराम कॉन्ट्रॅक्टर,1,भंडारा,1,भक्ती कविता,18,भक्ती रावनंग,1,भरत माळी,2,भा दा पाळंदे,1,भा रा तांबे,7,भा वें शेट्टी,1,भाज्या,29,भाताचे प्रकार,16,भानुदास,1,भानुदास धोत्रे,1,भुषण राऊत,1,भूगोल,1,भूमी जोशी,1,म म देशपांडे,1,मं वि राजाध्यक्ष,1,मंगला गोखले,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंगेश कळसे,9,मंगेश पाडगांवकर,5,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,3,मंदिरे,4,मधल्या वेळेचे पदार्थ,41,मधुकर आरकडे,1,मधुकर जोशी,1,मधुसूदन कालेलकर,2,मनमोहन नातू,3,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मनिषा फलके,1,मराठी,1,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,107,मराठी कविता,1130,मराठी कवी,3,मराठी कोट्स,4,मराठी गझल,27,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,67,मराठी चारोळी,42,मराठी चित्रपट,18,मराठी टिव्ही,52,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,5,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,44,मराठी मालिका,19,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,47,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,286,मराठी साहित्यिक,2,मराठी सुविचार,2,मराठीप्रेमी पालक महासंमेलन,5,मराठीमाती,147,मसाले,12,महात्मा गांधी,8,महात्मा फुले,1,महाराष्ट्र,304,महाराष्ट्र फोटो,10,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,22,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेंद्र म्हस्के,1,महेश जाधव,3,महेश बिऱ्हाडे,9,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,4,माझा बालमित्र,90,मातीतले कोहिनूर,19,माधव ज्यूलियन,6,माधव मनोहर,1,माधवानुज,3,मानसी सुरज,1,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मीना तालीम,1,मुंबई,12,मुंबई उपनगर,1,मुकुंद भालेराव,1,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,7,मोहिनी उत्तर्डे,2,यवतमाळ,1,यशपाल कांबळे,4,यशवंत दंडगव्हाळ,24,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,6,योगेश सोनवणे,2,रंगपंचमी,1,रंजना बाजी,1,रजनी जोगळेकर,5,रत्नागिरी,1,रविंद्र गाडबैल,1,रविकिरण पराडकर,1,रवींद्र भट,1,रा अ काळेले,1,रा देव,1,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,12,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश पोफारे,1,राजेश्वर टोणे,3,राम मोरे,1,रामकृष्ण जोशी,2,रामचंद्राच्या आरत्या,5,रायगड,1,राहुल अहिरे,3,रुपेश सावंत,1,रेश्मा जोशी,2,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लघुपट,3,लता मंगेशकर,2,लहुजी साळवे,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लक्ष्मीकांत तांबोळी,2,लातूर,1,लिलेश्वर खैरनार,2,लीना पांढरे,1,लीलावती भागवत,1,लोकमान्य टिळक,3,लोणची,9,वंदना विटणकर,2,वर्धा,1,वसंत बापट,12,वसंत साठे,1,वसंत सावंत,1,वा गो मायदेव,1,वा ना आंधळे,1,वा भा पाठक,2,वा रा कांत,3,वात्रटिका,2,वामन निंबाळकर,1,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,वि दा सावरकर,3,वि भि कोलते,1,वि म कुलकर्णी,5,वि स खांडेकर,1,विंदा करंदीकर,8,विक्रम खराडे,1,विचारधन,215,विजय पाटील,1,विजया जहागीरदार,1,विजया वाड,2,विजया संगवई,1,विठ्ठल वाघ,3,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विद्याधर करंदीकर,1,विनायक मुळम,1,विरह कविता,58,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,3,विशाल शिंदे,1,विशेष,12,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव गव्हाळे,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,वैशाली नलावडे,1,व्यंगचित्रे,55,व्रत-वैकल्ये,1,व्हिडिओ,13,शंकर रामाणी,1,शंकर विटणकर,1,शंकर वैद्य,1,शंकराच्या आरत्या,4,शरणकुमार लिंबाळे,1,शशांक रांगणेकर,1,शशिकांत शिंदे,1,शां शं रेगे,1,शांततेच्या कविता,7,शांता शेळके,11,शांताराम आठवले,1,शाम जोशी,1,शारदा सावंत,4,शाळेचा डबा,15,शाळेच्या कविता,10,शितल सरोदे,1,शिरीष पै,1,शिरीष महाशब्दे,8,शिल्पा इनामदार-आर्ते,1,शिवाजी महाराज,7,शिक्षकांवर कविता,4,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,13,शेती,1,शेषाद्री नाईक,1,शैलेश सोनार,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्री दि इनामदार,1,श्री बा रानडे,1,श्रीकृष्ण पोवळे,1,श्रीधर रानडे,2,श्रीधर शनवारे,1,श्रीनिवास खळे,1,श्रीपाद कोल्हटकर,1,श्रीरंग गोरे,1,श्रुती चव्हाण,1,संघर्षाच्या कविता,32,संजय उपाध्ये,1,संजय डोंगरे,1,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिंदे,1,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संजीवनी मराठे,3,संत एकनाथ,1,संत चोखामेळा,1,संत जनाबाई,1,संत तुकडोजी महाराज,2,संत तुकाराम,8,संत नामदेव,3,संत ज्ञानेश्वर,6,संतोष जळूकर,1,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदीपकुमार खुरुद,1,संदेश ढगे,39,संध्या भगत,1,संपादक मंडळ,1,संपादकीय,11,संपादकीय व्यंगचित्रे,2,संस्कार,2,संस्कृती,133,सई कौस्तुभ,1,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,22,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सतीश काळसेकर,1,सदानंद रेगे,2,सदाशिव गायकवाड,2,सदाशिव माळी,1,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,9,सरबते शीतपेये,8,सरयु दोशी,1,सरला देवधर,1,सरिता पदकी,3,सरोजिनी बाबर,1,सलीम रंगरेज,8,सविता कुंजिर,1,सांगली,1,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सातारा,1,साने गुरुजी,5,सामाजिक कविता,112,सामान्य ज्ञान,8,सायली कुलकर्णी,7,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,साक्षी यादव,1,सिंधुदुर्ग,1,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,3,सुदेश इंगळे,20,सुधाकर राठोड,1,सुनिल नागवे,1,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुमित्र माडगूळकर,1,सुरज दळवी,1,सुरज दुतोंडे,1,सुरज पवार,1,सुरेश भट,2,सुरेश सावंत,2,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सुहास बोकरे,6,सैनिकांच्या कविता,4,सैरसपाटा,127,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,सोलापूर,1,सौरभ सावंत,1,स्तोत्रे,2,स्नेहा कुंभार,1,स्फुटलेखन,2,स्फूर्ती गीत,1,स्माईल गेडाम,4,स्वप्नाली अभंग,5,स्वप्नील जांभळे,1,स्वाती काळे,1,स्वाती खंदारे,320,स्वाती गच्चे,1,स्वाती दळवी,9,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती पाटील,1,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,42,हर्षद माने,1,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,2,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हेमंत जोगळेकर,1,हेमंत देसाई,1,हेमंत सावळे,1,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,ज्ञानदा आसोलकर,1,ज्ञानदेवाच्या आरत्या,2,
ltr
item
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन: श्रीगणेश एकदंत झाला (गणपतीच्या गोष्टी)
श्रीगणेश एकदंत झाला (गणपतीच्या गोष्टी)
श्रीगणेश एकदंत झाला (गणपतीच्या गोष्टी) - आपल्या लाडक्या बाप्पाला ‘एकदंत’ हे नाव कसे पडले असेल? त्याचीच ही रंजक गोष्ट.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfTTQawftR85WUOxoesEax2Pfb9RWJ6OieljBcaJajg8CHMfUjg7BJoFofvbzqCPTskpESeiHcbfpFx-NPmvJ1TU1Y3YRa-6zL7javAx7XeiDtg__Z770KzyuG31TElzDKABd_cjtX_XF5/s1600-rw/marathimati-logo-1280x720.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfTTQawftR85WUOxoesEax2Pfb9RWJ6OieljBcaJajg8CHMfUjg7BJoFofvbzqCPTskpESeiHcbfpFx-NPmvJ1TU1Y3YRa-6zL7javAx7XeiDtg__Z770KzyuG31TElzDKABd_cjtX_XF5/s72-c-rw/marathimati-logo-1280x720.png
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2022/08/shriganesh-ekadant-jhala-ganpati-stories.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2022/08/shriganesh-ekadant-jhala-ganpati-stories.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची