Loading ...
/* Dont copy */

गजानन सिंदुरवदन झाला (गणपतीच्या गोष्टी)

गजानन सिंदुरवदन झाला (गणपतीच्या गोष्टी) - आपल्या लाडक्या बाप्पाला गणपती हे नाव कसे पडले? त्याचीच ही रंजक गोष्ट.

गजानन सिंदुरवदन झाला - गणपतीच्या गोष्टी | Gajanan Sindurvadan Jhala - Ganpati Stories

आपल्या लाडक्या बाप्पाला ‘सिंदुरवदन’ हे नाव कसे पडले असेल? त्याचीच ही रंजक गोष्ट


गजानन सिंदुरवदन झाला (गणपतीच्या गोष्टी)

मुलांनो, आपल्या सर्वांच्या प्रिय गणपती बाप्पांना आपण अनेक नावांनी ओळखतो. त्यापैकीच एक नाव आहे ‘सिंदुरवदन’. पण हे नाव गणपतीला कसे पडले त्याचीच ही गोष्ट.गजाननाच्या अनेक नावांपैकी सिंदुरवदन हेही एक नाव आहे. गजाननाची जी अनेक नावे आहेत. त्या प्रत्येक नांवापोटी कोणतीना कोणती लोककथा रूढ आहे. गजानन सिंदुरवदन कस झाला? हे सांगणारी ही गणेशपुराणातील कथा आहे.

ब्रह्मदेव एकदा सत्यलोकात त्याच्या निवासस्थानी निद्रिस्त असता शंकर त्यांना भेटावयास आले होते. आल्यावर बरेच वेळ वाट पाहूनही ब्रह्मदेव जागे होईनात हे पाहून शंकरांनी त्यांना झोपेतून जागे केले. त्यावेळेस ब्रह्मदेवाला एक जांभई आली आणि त्यांच्या जांभईतून एक सुंदर बालक उत्पन्न झाला. शंकर निघून गेल्यावर ब्रह्मदेवाचे त्या बालकाकडे लक्ष गेले.

तेव्हा त्यांनी त्या बालकास विचारले, “तू कोण?” तेव्हा त्याने “मी आपल्याच जांभईतून उत्पन्न झालेला आपलाच पुत्र आहे. तेव्हा पुढे आता मी कसे जगावे याची मला आज्ञा करावी.” तेव्हा ब्रह्मदेवाने त्याला वर दिला. “पुत्रा, तू त्रैलोक्यामध्ये वाटेल तिकडे संचार कर, तुला कोणापासूनही मृत्यू येणार नाही. तू ज्याला अलिंगन देशील त्याचा तात्काळ मृत्यू होईल. तुझ्या शरीराचा रंग तांबडा असल्याने लोक तुला ‘सिंदुर’ या नावाने ओळखतील”

हे ऐकून ब्रह्मदेवाच्या या वराची प्रचिती पाहाण्यासाठी आणि तो ब्रह्मदेवालाच आलिंगन देण्यास ब्रह्मदेवाजवळ येऊ लागला हे पाहून ब्रह्मदेवाला खूप राग आला आणि त्यांनी त्याला शाप दिला, “मी दिलेल्या वराने उन्मत्त होऊन तू जन्मदात्याचाच काळ बनू पाहतोस. म्हणून तू दैत्य होशील. लवकरच पार्वतीपुत्र गजानन तुझा वध करील.” असे म्हणून भितीने ब्रह्मदेव वैकुंठात पळून गेले. तेव्हा त्यांच्या मागोमाग सिंदुरही वैकुंठास येऊन पोहोचला. तेव्हा वैकुंठ पती विष्णूने, “तू पराक्रमी असल्याने युद्ध करणे तुझ्या लौकिकास साजेसे नाही. तू कैलासपती महापराक्रमी शंकराशी युद्ध कर.” असे चिथावून स्वतःवरील अरिष्ट कैलासवर पाठवून दिले.

सिंदूर कैलासावर आला तेव्हा शंकर ध्यानस्थ होते. तेथेच असलेल्या पार्वतीच्या रुपावर लुब्ध होऊन सिंदूर पार्वतीस पळवून नेऊ लागला. तेव्हा तिने गजाननाचा धावा केला. तेव्हा गजाननाने प्रकट होऊन परशूने त्याच्यावर प्रहार केला. त्या प्रहाराने तो दैत्य विव्हळ होऊन तेथून निघून गेला आणि पृथ्वीवर राहून तेथूनच देवांना त्रास देऊ लागला.

आपल्या पराक्रमाने त्याने सर्व देवांना नामोहरम केले. जिकडे तिकडे अधर्म माजविला. तेव्हा सर्व देवांनी गजाननाची प्रार्थना सुरू केली. ती प्रार्थना ऐकून अत्यंत तेजस्वी रूपात गजानन प्रकट झाला. “मी लवकरच पार्वतीच्या उदरी जन्म घेऊन सिंदुरासुराचा वध करीन.” असे आश्वासन देवांना देऊन गजानन अंतर्धान पावला.

लवकरच शंकर-पार्वतीच्या घरी चार हात, सोंड, हत्तीचे मस्तक असलेल्या स्वरुपात गजाननाचा जन्म झाला. “मला वरेण्या राजाकडे पोचवा.” असे जन्मतःच त्याने सांगताच नंदिसोबत शंकराने त्याला वरेण्याच्या घरी पाठविले. वरेण्याची राणी निद्रिस्त असता तिच्या शेजारी हे बालक ठेवण्यात आले.

चार हात आणि मुखावर सोंड असलेले हे बालक जेव्हा वरेण्यपत्नी पुष्पिका हिने पाहिले. तेव्हा ती घाबरली आणि “अरे बापरे, हे असे विचित्र स्वरुपाचे बालक मला नको.” असे म्हणून किंचाळली. राजाने घाबरून ते बालक अरण्यात दूरवर नेऊन टाकले. गजानन बाळ जंगलात पडलेले होते. ते पाहून एका मोराने आपल्या पिसाऱ्याची सावली त्याच्यावर धरली.

एका भुजंगानेही फणा उभारून गजानन बाळाचे रक्षण केले. तेथे जवळच पराशरऋषींचा आश्रम होता. त्यांनी या बालकास पाहिले. हे अद्भूत दृश्य पाहून आणि संतती नसल्यामुळे ईश्वरानेच आपल्याला हे वरदान दिले असावे असे मानून पराशरऋषींनी त्याचे संगोपन केले. या आश्रमातच गणपतीला उंदीर वाहन प्राप्त झाले. या आश्रमातच पराशर ऋषींनी गजाननाला सर्व वेद-विद्या शिकविली. त्याला शस्त्रविद्येत पारंगत केले.

इकडे सिंदुरासूराच्या नगरीत तो एकांतात असताना त्याला आकाशवाणी ऐकू आली. “हे सिंदुरासुरा, तुझा प्राण घेणारा बालक पार्वतीला झाला आहे.” हे ऐकून सिंदुरासूर घाबरला. हातात खड्ग घेऊन तो धावतच कैलासावर गेला. पार्वतीच्या पलंगावर त्याला बालक दिसला नाही. मग त्याने पार्वतीलाच ठार मारण्यासाठी शस्त्र उगारले. तोच त्याला कोपऱ्यात बाल गजानन दिसला. तो त्या दैत्याला बघून हसत होता.

सिंदूरासूराने त्याला पकडले आणि आकाशमार्गाने उड्डाण केले. त्याच्या हातातील बालक प्रथम हलका होता. पण नंतर तो इतका जड झला की, सिंदुरासूरीला त्याचे वजन पेलवेना.

मग सिंदुरासूराने त्या बालकाला जोराने खाली फेकून दिले. खाली नर्मदा होती. त्या बालकाच्या रक्ताने नर्मदेतील गोठे लाल झाले. सिंदुरासूराला वाटले, छान झाले; शत्रू मेला! पण पाहतो तर काय आश्चर्य! त्या प्रत्येक गोट्यातून त्याला गणेशाची मूर्ती दिसू लागली. हे बघून सिंदुरासूर भांबावला. तो आपल्या राजधानीत परत आला.

मग आपल्या उंदरावर बसून व हाती आयुधे घेऊन आणि शंकर-पार्वतीचे स्मरण करून गजानन सिंदुरासूराच्या राजधानीकडे गेला. त्याच्या भयंकर गर्जना ऐकूनच अनेक दैत्य मूर्च्छित झाले. आपल्या दूतांच्या मुखातून गजाननाच्या आगमनाचे वर्तमान ऐकून सिंदुरासूर गजाननासमोर आला.

गजाननाची एवढीशी चिमुकली विचित्र मूर्ती पाहून सिंदुरासूराला वाटले, अरे, याला तर आपण एका मिठीत यमसदनास पाठवू. तो गजाननास आपल्या बाहुपाशात घेणार तेवढ्यात गजाननाने अनंत मस्तके, अनंत हात आणि पाय असलेले विराट रूप धारण करून आपल्या विराट हाताने सिंदुरास आपल्या बाहुपाशात कवटाळले आणि सिंदुरासूराचा चेंदामेंदा केला. त्यावेळी गजाननाच्या अंगाला सिंदुराच्या अंगाचे रक्त लागल्याने गजाननाचे सारे अंग सिंदूराप्रमाणे तांबडे झाले आणि तेव्हापासून गजाननाला ‘सिंदूरवदन’ म्हटले जाऊ लागले.

अविचाराने कधीही कोणासही शब्द देऊ नये हेच या कथेचे सार आहे.गजानन सिंदुरवदन झाला (गणपतीच्या गोष्टी) संबंधी महत्त्वाचे दुवे:


मराठीमाती डॉट कॉम संपादक मंडळ
२००२ । मराठीमाती डॉट कॉम । पुणे
संपादक मंडळाद्वारे विविध विभागांतील साहित्याचे संपादन, पुनर्लेखन आणि संदर्भासहित नवीन लेखन केले जाते.

अभिप्राय

माझा बाप्पा
माझा बाप्पा (मातीतून घडविलेल्या आपल्या पर्यावरणपूरक बाप्पाची छायाचित्रे)
नाव

अ रा कुलकर्णी,1,अ ल खाडे,2,अ ज्ञा पुराणिक,1,अंकित भास्कर,1,अंजली भाबट-जाधव,1,अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अकोला,1,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनंत दळवी,1,अनंत फंदी,1,अनंत भावे,1,अनिकेत येमेकर,2,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनिल भारती,1,अनिल वल्टे,5,अनुभव कथन,19,अनुरथ गोरे,1,अनुराधा पाटील,1,अनुराधा फाटक,39,अनुवादित कविता,1,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,6,अभिजित गायकवाड,1,अभिजीत टिळक,2,अभिव्यक्ती,1366,अभिषेक कातकडे,4,अमन मुंजेकर,7,अमरश्री वाघ,2,अमरावती,1,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित बाविस्कर,3,अमित सुतार,1,अमुक-धमुक,1,अमृत जोशी,1,अमृता शेठ,1,अमोल कोल्हे,1,अमोल तांबे,1,अमोल देशमुख,1,अमोल बारई,6,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अरविंद जामखेडकर,1,अरविंद थगनारे,5,अरुण कोलटकर,1,अर्चना कुळकर्णी,1,अर्चना डुबल,2,अर्जुन फड,3,अर्थनीति,3,अल्केश जाधव,1,अविनाश धर्माधिकारी,2,अशोक थोरात,1,अशोक रानडे,1,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अश्विनी तासगांवकर,2,अस्मिता मेश्राम-काणेकर,7,अहमदनगर,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,1105,आईच्या कविता,29,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,2,आकाश भुरसे,8,आज,6,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,18,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,15,आदर्श कामिरे,2,आदित्य कदम,1,आदेश ताजणे,8,आनंद दांदळे,8,आनंद प्रभु,1,आनंदाच्या कविता,26,आमट्या सार कढी,18,आर समीर,1,आरती गांगण,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,21,आशा गवाणकर,1,आशिष खरात-पाटील,1,आशिष चोले,1,इंदिरा गांधी,1,इंदिरा संत,6,इंद्रजित नाझरे,26,इंद्रजीत भालेराव,1,इतिहास,251,इलाही जमादार,1,इसापनीती कथा,48,उत्तम कोळगावकर,2,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,15,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,14,उमेश चौधरी,1,उस्मानाबाद,1,ऋग्वेदा विश्वासराव,5,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,18,ऋषिकेश शिरनाथ,2,ऋषीकेश कालोकार,2,ए श्री मोरवंचीकर,1,एच एन फडणीस,1,एप्रिल,30,एम व्ही नामजोशी,1,एहतेशाम देशमुख,2,ऐतिहासिक स्थळे,1,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ऑडिओ कविता,15,ऑडिओ बुक,1,ओंकार चिटणीस,1,ओम ढाके,8,ओमकार खापे,1,ओशो,1,औरंगाबाद,1,कपिल घोलप,13,करण विधाते,1,करमणूक,71,कर्क मुलांची नावे,1,कल्याण इनामदार,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,279,कवी अनिल,1,कवी ग्रेस,4,कवी बी,1,काजल पवार,1,कार्यक्रम,12,कार्ल खंडाळावाला,1,कालिंदी कवी,2,काशिराम खरडे,1,कि का चौधरी,1,किरण कामंत,1,किल्ले,97,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,किशोर पवार,1,कुठेतरी-काहीतरी,3,कुणाल खाडे,3,कुणाल लोंढे,1,कुसुमाग्रज,10,कृष्णकेशव,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,के के दाते,1,के तुषार,8,के नारखेडे,2,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशव मेश्राम,1,केशवकुमार,2,केशवसुत,5,कोल्हापूर,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,2,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,ग दि माडगूळकर,6,ग ल ठोकळ,3,ग ह पाटील,4,गंगाधर गाडगीळ,1,गझलसंग्रह,1,गडचिरोली,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणपतीच्या गोष्टी,24,गणेश कुडे,2,गणेश तरतरे,19,गणेश निदानकर,1,गणेश पाटील,1,गणेश भुसारी,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गायत्री सोनजे,5,गावाकडच्या कविता,14,गुरुदत्त पोतदार,2,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गो कृ कान्हेरे,1,गो गं लिमये,1,गोकुळ कुंभार,13,गोड पदार्थ,56,गोपीनाथ,2,गोविंद,1,गोविंदाग्रज,1,गौतम जगताप,1,गौरांग पुणतांबेकर,1,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चंद्रकांत जगावकर,1,चंद्रपूर,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,चैत्राली इंगळे,2,जयश्री चुरी,1,जयश्री मोहिते,1,जवाहरलाल नेहरू,1,जळगाव,1,जाई नाईक,1,जानेवारी,31,जालना,1,जितेश दळवी,1,जिल्हे,31,जीवनशैली,431,जुलै,31,जून,30,ज्योती किरतकुडवे,1,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,ठाणे,2,डिसेंबर,31,डॉ मानसी राजाध्यक्ष,1,डॉ. दिलीप धैसास,1,तनवीर सिद्दिकी,1,तन्मय धसकट,1,तरुणाईच्या कविता,7,तिच्या कविता,65,तुकाराम गाथा,4,तुकाराम धांडे,1,तुतेश रिंगे,1,तेजश्री शिंदे-कांबळे,1,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ता हलसगीकर,2,दत्ताच्या आरत्या,5,दत्तात्रय भोसले,1,दत्तो तुळजापूरकर,1,दया पवार,1,दर्शन जोशी,2,दर्शन शेळके,1,दशरथ मांझी,1,दादासाहेब गवते,1,दामोदर कारे,1,दिनदर्शिका,366,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिपाली गणोरे,1,दिवाळी फराळ,26,दीपा दामले,1,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,75,दुर्गेश साठवणे,1,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धनंजय सायरे,1,धनराज बाविस्कर,69,धनश्री घाणेकर,1,धार्मिक स्थळे,1,धुळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,12,नमिता प्रशांत,1,नलिनी तळपदे,1,ना के बेहेरे,1,ना घ देशपांडे,4,ना धों महानोर,3,ना वा टिळक,1,नांदेड,1,नागपूर,1,नारायण शुक्ल,1,नारायण सुर्वे,2,नाशिक,1,नासीर संदे,1,निखिल पवार,3,नितीन चंद्रकांत देसाई,1,निमित्त,4,निराकाराच्या कविता,11,निवडक,7,निसर्ग कविता,35,निसर्ग चाटे,2,निळू फुले,1,नृसिंहाच्या आरत्या,1,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,50,पथ्यकर पदार्थ,2,पद्मा गोळे,4,परभणी,1,पराग काळुखे,1,पर्यटन स्थळे,1,पल्लवी माने,1,पवन कुसुंदल,2,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,322,पाककृती व्हिडिओ,15,पालकत्व,7,पावसाच्या कविता,38,पी के देवी,1,पु ल देशपांडे,9,पु शि रेगे,1,पुंडलिक आंबटकर,4,पुडिंग,10,पुणे,13,पुरुषोत्तम जोशी,1,पुरुषोत्तम पाटील,1,पुर्वा देसाई,2,पूजा काशिद,1,पूजा चव्हाण,1,पूनम राखेचा,1,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,27,पौष्टिक पदार्थ,20,प्र श्री जाधव,12,प्रकाश पाटील,1,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिमा इंगोले,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रदिप कासुर्डे,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर महाजन,1,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,11,प्रविण पावडे,15,प्रवीण दवणे,1,प्रवीण राणे,1,प्रशांतकुमार मोहिते,2,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,10,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रितफुल प्रित,1,प्रिती चव्हाण,27,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,97,प्रेरणादायी कविता,17,फ मुं शिंदे,3,फादर स्टीफन्स,1,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,10,फ्रॉय निस्सेन,1,बहिणाबाई चौधरी,6,बा भ बोरकर,8,बा सी मर्ढेकर,6,बातम्या,11,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,9,बाबासाहेब आंबेड,1,बायकोच्या कविता,5,बालकविता,14,बालकवी,8,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,21,बिपीनचंद्र नेवे,1,बी अरुणाचलाम्‌,1,बी रघुनाथ,1,बीड,1,बुलढाणा,1,बेकिंग,9,बेहराम कॉन्ट्रॅक्टर,1,भंडारा,1,भक्ती कविता,20,भक्ती रावनंग,1,भरत माळी,2,भा दा पाळंदे,1,भा रा तांबे,7,भा वें शेट्टी,1,भाज्या,29,भाताचे प्रकार,16,भानुदास,1,भानुदास धोत्रे,1,भावनांची वादळे,1,भुषण राऊत,1,भूगोल,1,भूमी जोशी,1,म म देशपांडे,1,मं वि राजाध्यक्ष,1,मंगला गोखले,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंगेश कळसे,9,मंगेश पाडगांवकर,5,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,3,मंदिरे,4,मधल्या वेळेचे पदार्थ,41,मधुकर आरकडे,1,मधुकर जोशी,1,मधुसूदन कालेलकर,2,मनमोहन नातू,3,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मनिषा फलके,1,मनोज शिरसाठ,3,मराठी,1,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,107,मराठी कविता,1147,मराठी कवी,3,मराठी कोट्स,4,मराठी गझल,29,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,67,मराठी चारोळी,42,मराठी चित्रपट,18,मराठी टिव्ही,52,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,5,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,44,मराठी मालिका,19,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,47,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,287,मराठी साहित्यिक,2,मराठी सुविचार,2,मराठीप्रेमी पालक महासंमेलन,5,मराठीमाती,147,मसाले,12,महात्मा गांधी,8,महात्मा फुले,1,महाराष्ट्र,304,महाराष्ट्र फोटो,10,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,22,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेंद्र म्हस्के,1,महेश जाधव,3,महेश बिऱ्हाडे,9,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,4,माझा बालमित्र,90,मातीतले कोहिनूर,19,माधव ज्यूलियन,6,माधव मनोहर,1,माधवानुज,3,मानसी सुरज,1,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मीना तालीम,1,मुंबई,12,मुंबई उपनगर,1,मुकुंद भालेराव,1,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,7,मोहिनी उत्तर्डे,2,यवतमाळ,1,यशपाल कांबळे,4,यशवंत दंडगव्हाळ,24,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,6,योगेश सोनवणे,2,रंगपंचमी,1,रंजना बाजी,1,रजनी जोगळेकर,5,रत्नागिरी,1,रविंद्र गाडबैल,1,रविकिरण पराडकर,1,रवींद्र भट,1,रा अ काळेले,1,रा देव,1,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,12,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश पोफारे,1,राजेश्वर टोणे,3,राम मोरे,1,रामकृष्ण जोशी,2,रामचंद्राच्या आरत्या,5,रायगड,1,राहुल अहिरे,3,रुपेश सावंत,1,रेश्मा जोशी,2,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लघुपट,3,लता मंगेशकर,2,लहुजी साळवे,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लक्ष्मीकांत तांबोळी,2,लातूर,1,लिलेश्वर खैरनार,2,लीना पांढरे,1,लीलावती भागवत,1,लोकमान्य टिळक,3,लोणची,9,वंदना विटणकर,2,वर्धा,1,वसंत बापट,12,वसंत साठे,1,वसंत सावंत,1,वा गो मायदेव,1,वा ना आंधळे,1,वा भा पाठक,2,वा रा कांत,3,वात्रटिका,2,वामन निंबाळकर,1,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,वि दा सावरकर,3,वि भि कोलते,1,वि म कुलकर्णी,5,वि स खांडेकर,1,विंदा करंदीकर,8,विक्रम खराडे,1,विचारधन,215,विजय पाटील,1,विजया जहागीरदार,1,विजया वाड,2,विजया संगवई,1,विठ्ठल वाघ,3,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विद्याधर करंदीकर,1,विनायक मुळम,1,विरह कविता,58,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,3,विशाल शिंदे,1,विशेष,12,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव गव्हाळे,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,वैशाली नलावडे,1,व्यंगचित्रे,55,व्रत-वैकल्ये,1,व्हिडिओ,13,शंकर रामाणी,1,शंकर विटणकर,1,शंकर वैद्य,1,शंकराच्या आरत्या,4,शरणकुमार लिंबाळे,1,शशांक रांगणेकर,1,शशिकांत शिंदे,1,शां शं रेगे,1,शांततेच्या कविता,8,शांता शेळके,11,शांताराम आठवले,1,शाम जोशी,1,शारदा सावंत,4,शाळेचा डबा,15,शाळेच्या कविता,10,शितल सरोदे,1,शिरीष पै,1,शिरीष महाशब्दे,8,शिल्पा इनामदार-आर्ते,1,शिवाजी महाराज,7,शिक्षकांवर कविता,4,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,13,शेती,1,शेषाद्री नाईक,1,शैलेश सोनार,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्री दि इनामदार,1,श्री बा रानडे,1,श्रीकृष्ण पोवळे,1,श्रीधर रानडे,2,श्रीधर शनवारे,1,श्रीनिवास खळे,1,श्रीपाद कोल्हटकर,1,श्रीरंग गोरे,1,श्रुती चव्हाण,1,संघर्षाच्या कविता,32,संजय उपाध्ये,1,संजय डोंगरे,1,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिंदे,1,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संजीवनी मराठे,3,संत एकनाथ,1,संत चोखामेळा,1,संत जनाबाई,1,संत तुकडोजी महाराज,2,संत तुकाराम,8,संत नामदेव,3,संत ज्ञानेश्वर,6,संतोष जळूकर,1,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदीपकुमार खुरुद,1,संदेश ढगे,39,संध्या भगत,1,संपादक मंडळ,1,संपादकीय,11,संपादकीय व्यंगचित्रे,2,संस्कार,2,संस्कृती,133,सई कौस्तुभ,1,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,22,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सतीश काळसेकर,1,सदानंद रेगे,2,सदाशिव गायकवाड,2,सदाशिव माळी,1,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,9,सरबते शीतपेये,8,सरयु दोशी,1,सरला देवधर,1,सरिता पदकी,3,सरोजिनी बाबर,1,सलीम रंगरेज,8,सविता कुंजिर,1,सांगली,1,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सातारा,1,साने गुरुजी,5,सामाजिक कविता,112,सामान्य ज्ञान,8,सायली कुलकर्णी,7,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,साक्षी यादव,1,सिंधुदुर्ग,1,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,3,सुदेश इंगळे,20,सुधाकर राठोड,1,सुनिल नागवे,1,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुमित्र माडगूळकर,1,सुरज दळवी,1,सुरज दुतोंडे,1,सुरज पवार,1,सुरेश भट,2,सुरेश सावंत,2,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सुहास बोकरे,6,सैनिकांच्या कविता,4,सैरसपाटा,127,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,सोलापूर,1,सौरभ सावंत,1,स्तोत्रे,2,स्नेहा कुंभार,1,स्फुटलेखन,2,स्फूर्ती गीत,1,स्माईल गेडाम,4,स्वप्नाली अभंग,5,स्वप्नील जांभळे,1,स्वाती काळे,1,स्वाती खंदारे,320,स्वाती गच्चे,1,स्वाती दळवी,9,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती पाटील,1,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,42,हर्षद माने,1,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,2,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हेमंत जोगळेकर,1,हेमंत देसाई,1,हेमंत सावळे,1,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,ज्ञानदा आसोलकर,1,ज्ञानदेवाच्या आरत्या,2,
ltr
item
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन: गजानन सिंदुरवदन झाला (गणपतीच्या गोष्टी)
गजानन सिंदुरवदन झाला (गणपतीच्या गोष्टी)
गजानन सिंदुरवदन झाला (गणपतीच्या गोष्टी) - आपल्या लाडक्या बाप्पाला गणपती हे नाव कसे पडले? त्याचीच ही रंजक गोष्ट.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiqxF1T2j7FDpQNgJ64kNerHuSKF1dmYUhhSoD9FAXpR3cPCizyEGLHhqUm_aPM6gUSHgEWP933STL-pMD3W2ndkJj-7yJbib-M001Tta5OjfdpbabrfV3LWveff1neVLEom7VYg3X8E_6v3uvlY3m77MwA_kKZafx5xJHbapj0wgdkpuwVdG1IT1mJw/s1600-rw/gajanan-sindurvadan-jhala-ganpati-stories.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiqxF1T2j7FDpQNgJ64kNerHuSKF1dmYUhhSoD9FAXpR3cPCizyEGLHhqUm_aPM6gUSHgEWP933STL-pMD3W2ndkJj-7yJbib-M001Tta5OjfdpbabrfV3LWveff1neVLEom7VYg3X8E_6v3uvlY3m77MwA_kKZafx5xJHbapj0wgdkpuwVdG1IT1mJw/s72-c-rw/gajanan-sindurvadan-jhala-ganpati-stories.webp
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2022/08/gajanan-sindurvadan-jhala-ganpati-stories.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2022/08/gajanan-sindurvadan-jhala-ganpati-stories.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची