Loading ...
/* Dont copy */

मनोरुग्ण ते मनोयात्री

मनोरुग्ण ते मनोयात्री - मनोरुग्ण या शब्दाचा मनोयात्री पर्यंतचा प्रवास कसा झाला? त्याचं अनुभव कथन.

मनोरुग्ण ते मनोयात्री

मनोरुग्ण या शब्दाचा मनोयात्री पर्यंतचा प्रवास कसा झाला? त्याचं अनुभव कथन


मनोरुग्ण! प्रत्येकवेळी हा शब्द जेव्हा जेव्हा कानावर पडायचा त्या प्रत्येकवेळी मला मनोरुग्ण म्हणजे वेडेच असतात असे काहीसे वाटत राहायचे. खरंतर रस्त्यावर एकट्याने, उपाशी, मळलेल्या, जखमा झालेल्या, जखमांमध्ये किडे झालेल्या अश्या लोकांना जेव्हा पाहायचो तेव्हा प्रत्येकवेळी डोक्यात एकच प्रश्न सतावत राहायचा की, ‘माणूस म्हणून मी यांच्यासाठी काय करू शकतो?’...पण प्रत्येकवेळी सगळा सारासार विचार करत आपली असलेली बिकट आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता खूप इच्छा असूनही आपण काही करू शकत नाही याचे वाईट वाटायला लागले. पण डोक्यात घोंगावणारे प्रश्न काही थांबत नव्हते. नोकरीच्या ठिकाणीही लक्ष लागत नव्हते. सतत डोक्यात ती माणसे - त्यांचे जगणे हेच विचार सुरू राहायचे. पुढे हळूहळू मी रस्त्याच्या कडेला उभा राहून त्यांना पाहू लागलो. त्यांच्या हालचाली,त्यांचे हावभाव, त्यांचे स्वतःशी बोलणे, हसणे, रडणे सारं काही न्याहाळत होतो. हे सगळं सुरू असताना माझ्या डोक्यात एक गोष्ट येत राहिली की, ही माणसे स्वतःशीच यासाठी बोलत असावी कारण की त्यांना गरज असताना त्यांच्यासोबत कोणी मनमोकळे पणाने बोलले नसावे. आणि मग पुढे रस्त्याच्या कडेला उभा राहून न्याहाळत हळूहळू मी त्यांच्या समोर जाऊन बसू लागलो.

कधी कोणी रागाने माझ्यावर थुंकायचे, कोणी शिवीगाळ करायचे तर कोणी हातात जे काही लागेल ते फेकून मारायचे. इतके होऊनही मी पुन्हा दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या समोर जाऊन बसायचो. असे करत करत एक दिवस ती सगळी आपल्यासारखी माणसे हळूहळू माझ्याकडे पाहत हसत रोज माझी वाट पाहत असायची. आणि कदाचित हाच माझ्या सामाजिक आयुष्यातला एक टर्निंग पॉईंट ठरला.

मी सोलापुर मधील अनेक मनोरुग्णासोबत रस्त्यावर मांडी घालून बोलू लागलो, गप्पा मारू लागलो. त्यांची समाजाबद्दल असलेली भिती, समज - गैरसमज हे त्यांच्या भाषेतून समजून घेऊ लागलो. हे सगळं करत असताना त्यांना ‘आपल्याला भूक लागली आहे हे सांगता ही न येणे’ ही गोष्ट माझ्या मनाला चटका लावून गेली. त्यांच्या अंगावर झालेल्या जुन्या जखमा पाहून, त्यात झालेली किड पाहून मला अस्वस्थ होऊ लागले आणि एका क्षणाला मी कशाचाही विचार न करता तुटपुंज्या पगारातून थोडे थोडे पैसे वाचवत मी त्यांच्या जखमांवर उपचार करू लागलो. त्यांना दोन वेळेचे जेवण देणे माझ्याकडून शक्य नव्हते म्हणून, मी घरात बनवल्या जाणाऱ्या जेवणातूनच थोडे त्यांच्यासाठी घेऊन जाऊ लागलो.

घरची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे हे मला ठाऊक असतानाही मी या सगळ्या दुःख वेदनांच्या हळूहळू प्रेमात पडू लागलो. रात्र रात्र माझ्या डोक्यात त्यांचे चेहरे, आवाज, डोळे दिसू लागले आणि या सगळ्यात माझी नोकरी सुटली. मला त्यावेळी माझी नोकरी सुटली याहूनही जास्त वाईट ‘या सगळ्यांना मला आता जेवण - उपचार देता येणार नाही’ याचे जास्त वाईट वाटू लागले. हळूहळू माझे त्यांना भेटणे कमी होऊ लागले आणि एक दिवस अचानक मला एका मित्राकडून कळले की, “अमुक अमुक रस्त्यावर असणारा एक मनोरुग्ण गेले काही दिवस माझी वाट पाहत आहे.” आणि तेव्हा माझ्या काळजात चर्रर्रर्र झाले होते. आणि क्षणातच माझ्या मनात असलेला ‘मनोरुग्ण’ हा शब्द ‘मनोयात्री’ झाला.

डोक्यात अनेक विचार होते. पण आर्थिक परिस्थितीने मला बांधून ठेवले होते. माझी अस्वस्थता काही केल्या कमी होईना. त्यामुळे मी जवळच्या काही मित्रांना याबाबत बोलू लागलो. ते प्रत्येकवेळी शक्य तितका हातभार लावू लागले. असे सगळं करत असताना एक दिवस असा उजाडला की सोलापूरच्या रस्त्यांवर फिरणारा प्रत्येक मनोयात्री हा आतिश कविता लक्ष्मण चा मित्र आहे अशी चर्चा लोकांमध्ये होऊ लागली.

पुढे मी या माझ्या मनोयात्री मित्रांसाठी वैयक्तिक हात उसने पैसे काढले. त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या संस्थांसोबत संपर्क केला आणि एक एक करत अगदी विश्वासाने त्यांना उपचारासाठी संस्था मध्ये पाठवायला सुरुवात केली. उपचारासाठी जाणारे हे माझे मनोयात्री मित्र गाडीत बसताना माझ्याकडे पाहून रडायचे तेव्हा मला वाटत राहायचे की, “यांना काही कळत नाही” हे इथल्या समाजाने कशाच्या आधारे ठरवले असेल? पण असो.

गेली सहा वर्ष हे सगळं काम करत आहे. कर्ज काढत, जवळ असलेले तुटक मुटक सोन गहाण ठेवत, याच्या - त्याच्याकडून पैसे उसने घेत हा सगळा सहा वर्षाचा प्रवास प्रामाणिकपणे करत राहिलो. या माझ्या प्रामाणिकपणा मुळेच कदाचित पुढे सोलापूर मध्ये पूर्वी सारखे रस्त्यावर फिरणारे मनोयात्री कमी झाले. मी त्यांना योग्य ठिकाणी उपचारासाठी किंवा काहींना त्यांचे घर शोधून त्यांच्या घरी पोहचवले.

खूप वाईट काळ पाहिला या सगळ्या प्रवासात. काही वेळा स्वतः दोन दोन दिवस उपाशी राहिलो पण माझ्या मनोयात्री मित्रांना निदान एक वेळचे जेवण देत राहिलो. रेटत रेटत का असेना आज सोलापुरातील एकही मनोयात्री उपाशी पोटी झोपत नाही आणि त्यांना गरजेच्या असलेल्या उपचारापासून वंचित राहत नाही याचेच समाधान आहे.

वर्षानुवर्षे स्वतःशीच बडबडत असणारे मनोयात्री माझ्यासोबत बोलू लागले. त्यांच्या गोष्टी सांगू लागले. सुख दुःख सांगू लागले त्यावेळी असे जाणवले की, तुम्ही प्रयत्न करा फक्त आणि पहा मग ‘या जगात काहीच असे असंभव’ नाही. पुढे याच विचाराने, प्रेरणेने मी करत असलेल्या कामाला एक नाव स्वरूप दिले जे आहे ‘संभव फाऊंडेशन’ आणि हे कायम माझ्या जगण्यात, असण्यात राहावे म्हणून माझ्या मुलाचे नावही संभव ठेवले.

हा सगळा खडतर प्रवास मला आता एका साच्यात आणायचा आहे. उपचारासाठी बाहेर पाठवत असणाऱ्या मनोयात्रींना मला इथेच आपल्या सोलापूर मध्ये एका छताखाली आणून त्यांच्यावर उपचार करायचे आहे. त्यांना पुन्हा नव्याने जगायला शिकवायचे आहे. हाच माझ्या आयुष्यातला आता शेवटचा आलेख आहे.

माझ्या तोकड्या हाताला जर तुमचे आभाळ लाभले, तर पायात जगण्याची बेडी बांधली गेलेल्या शेकडो मनोयात्रींच्या पंखात मी नव्या उभारीचे बळ देईन असा विश्वास आणि खात्री तुमच्याप्रती सादर करतो.

- आतिश कविता लक्ष्मण

अभिप्राय

अभिप्राय
नाव

अ ल खाडे,2,अ ज्ञा पुराणिक,1,अंकित भास्कर,1,अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अकोला,1,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनंत दळवी,1,अनंत फंदी,1,अनंत भावे,1,अनिकेत येमेकर,2,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनिल भारती,1,अनुभव कथन,17,अनुरथ गोरे,1,अनुराधा फाटक,39,अनुवादित कविता,1,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,3,अभिव्यक्ती,1237,अमन मुंजेकर,7,अमरश्री वाघ,2,अमरावती,1,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित पापळ,33,अमित बाविस्कर,3,अमुक-धमुक,1,अमृत जोशी,1,अमृता शेठ,1,अमोल देशमुख,1,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अरविंद थगनारे,3,अरुण कोलटकर,1,अर्चना डुबल,1,अर्जुन फड,3,अर्थनीति,3,अल्केश जाधव,1,अविनाश धर्माधिकारी,2,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अहमदनगर,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,991,आईच्या कविता,27,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,2,आकाश भुरसे,8,आज,6,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,18,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,12,आदित्य कदम,1,आनं कविता,1,आनंद दांदळे,8,आनंद प्रभु,1,आनंदाच्या कविता,24,आभिजीत टिळक,2,आमट्या सार कढी,17,आर समीर,1,आरती गांगण,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,21,आशिष खरात-पाटील,1,इंदिरा संत,6,इंद्रजित नाझरे,26,इंद्रजीत भालेराव,1,इतिहास,7,इसापनीती कथा,48,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,15,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,13,उमेश चौधरी,1,उस्मानाबाद,1,ऋग्वेदा विश्वासराव,5,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,18,ऋषिकेश शिरनाथ,2,ऋषीकेश कालोकार,2,एच एन फडणीस,1,एप्रिल,30,एम व्ही नामजोशी,1,एहतेशाम देशमुख,2,ऐतिहासिक स्थळे,1,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ऑडिओ कविता,15,ओंकार चिटणीस,1,ओम ढाके,8,ओमकार खापे,1,औरंगाबाद,1,कपिल घोलप,11,करमणूक,68,कर्क मुलांची नावे,1,कल्याण इनामदार,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,153,कवी अनिल,1,कवी ग्रेस,4,कवी बी,1,काजल पवार,1,कार्यक्रम,9,कालिंदी कवी,2,काशिराम खरडे,1,कि का चौधरी,1,किल्ले,97,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,किशोर पवार,1,कुठेतरी-काहीतरी,3,कुणाल खाडे,2,कुणाल लोंढे,1,कुसुमाग्रज,10,कृष्णकेशव,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,के के दाते,1,के तुषार,8,के नारखेडे,2,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशव मेश्राम,1,केशवकुमार,3,केशवसुत,5,कोल्हापूर,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,2,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,ग दि माडगुळकर,5,ग दि माडगूळकर,1,ग ल ठोकळ,3,ग ह पाटील,4,गडचिरोली,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणपतीच्या गोष्टी,24,गणेश कुडे,1,गणेश तरतरे,17,गणेश निदानकर,1,गणेश पाटील,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गायत्री सोनजे,4,गावाकडच्या कविता,13,गुरुदत्त पोतदार,2,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गो गं लिमये,1,गोकुळ कुंभार,12,गोड पदार्थ,56,गोपीनाथ,2,गोविंद,1,गोविंदाग्रज,1,गौतम जगताप,1,गौरांग पुणतांबेकर,1,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चंद्रकांत जगावकर,1,चंद्रपूर,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,चैत्राली इंगळे,1,जयश्री चुरी,1,जयश्री मोहिते,1,जळगाव,1,जाई नाईक,1,जानेवारी,31,जालना,1,जितेश दळवी,1,जिल्हे,31,जीवनशैली,428,जुलै,31,जून,30,ज्योती किरतकुडवे,1,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,ठाणे,2,डिसेंबर,31,डॉ मानसी राजाध्यक्ष,1,डॉ. दिलीप धैसास,1,तनवीर सिद्दिकी,1,तन्मय धसकट,1,तरुणाईच्या कविता,7,तिच्या कविता,57,तुकाराम गाथा,4,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ताच्या आरत्या,5,दत्तात्रय भोसले,1,दया पवार,1,दर्शन जोशी,2,दर्शन शेळके,1,दादासाहेब गवते,1,दिनदर्शिका,366,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिपाली गणोरे,1,दिवाळी फराळ,26,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,74,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धनराज बाविस्कर,62,धनश्री घाणेकर,1,धार्मिक स्थळे,1,धुळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,12,नमिता प्रशांत,1,ना के बेहेरे,1,ना घ देशपांडे,4,ना धों महानोर,3,ना वा टिळक,1,नांदेड,1,नागपूर,1,नारायण शुक्ल,1,नारायण सुर्वे,2,नाशिक,1,नासीर संदे,1,निखिल पवार,3,निमित्त,4,निराकाराच्या कविता,9,निवडक,5,निसर्ग कविता,26,नृसिंहाच्या आरत्या,1,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,49,पथ्यकर पदार्थ,2,पद्मा गोळे,4,परभणी,1,पराग काळुखे,1,पर्यटन स्थळे,1,पल्लवी माने,1,पवन कुसुंदल,2,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,319,पाककृती व्हिडिओ,15,पालकत्व,7,पावसाच्या कविता,32,पी के देवी,1,पु शि रेगे,1,पुंडलिक आंबटकर,3,पुडिंग,10,पुणे,12,पुरुषोत्तम पाटील,1,पुर्वा देसाई,1,पूजा चव्हाण,1,पूनम राखेचा,1,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,26,पौष्टिक पदार्थ,20,प्र श्री जाधव,12,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिमा इंगोले,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रदिप कासुर्डे,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर महाजन,1,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,11,प्रविण पावडे,15,प्रवीण दवणे,1,प्रवीण राणे,1,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,10,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रिती चव्हाण,16,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,95,प्रेरणादायी कविता,17,फ मुं शिंदे,3,फादर स्टीफन्स,1,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,9,बहिणाबाई चौधरी,6,बा भ बोरकर,8,बा सी मर्ढेकर,7,बातम्या,9,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,4,बायकोच्या कविता,5,बालकविता,14,बालकवी,8,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,21,बिपीनचंद्र नेवे,1,बी रघुनाथ,1,बीड,1,बुलढाणा,1,बेकिंग,9,भंडारा,1,भक्ती कविता,17,भक्ती रावनंग,1,भरत माळी,2,भा दा पाळंदे,1,भा रा तांबे,7,भाज्या,29,भाताचे प्रकार,16,भानुदास,1,भानुदास धोत्रे,1,भुषण राऊत,1,भूगोल,1,भूमी जोशी,1,म म देशपांडे,1,मं वि राजाध्यक्ष,1,मंगला गोखले,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंगेश कळसे,9,मंगेश पाडगांवकर,5,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,2,मंदिरे,4,मधल्या वेळेचे पदार्थ,40,मधुसूदन कालेलकर,2,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मराठी,1,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,103,मराठी कविता,923,मराठी कवी,3,मराठी गझल,26,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,67,मराठी चारोळी,40,मराठी चित्रपट,16,मराठी टिव्ही,49,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,5,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,42,मराठी मालिका,18,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,44,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,161,मराठी साहित्यिक,2,मराठी सुविचार,2,मराठीमाती,158,मसाले,12,महात्मा फुले,1,महाराष्ट्र,308,महाराष्ट्र फोटो,9,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,22,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेंद्र म्हस्के,1,महेश बिऱ्हाडे,6,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,3,माझा बालमित्र,90,मातीतले कोहिनूर,18,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मीना तालीम,1,मुंबई,10,मुंबई उपनगर,1,मुकुंद भालेराव,1,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,6,मोहिनी उत्तर्डे,2,यवतमाळ,1,यशपाल कांबळे,2,यशवंत दंडगव्हाळ,22,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,5,योगेश सोनवणे,2,रंगपंचमी,1,रंजना बाजी,1,रजनी जोगळेकर,5,रत्नागिरी,1,रविंद्र गाडबैल,1,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,8,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश पोफारे,1,राजेश्वर टोणे,3,रामकृष्ण जोशी,1,रामचंद्राच्या आरत्या,5,रायगड,1,राहुल अहिरे,3,रुपेश सावंत,1,रेश्मा जोशी,2,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लघुपट,3,लता मंगेशकर,2,लहुजी साळवे,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लातूर,1,लिलेश्वर खैरनार,2,लोकमान्य टिळक,3,लोणची,9,वर्धा,1,वसंत बापट,1,वा भा पाठक,1,वात्रटिका,2,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,वि सावरकर,1,वि म कुलकर्णी,5,विंदा करंदीकर,2,विक्रम खराडे,1,विचारधन,211,विजय पाटील,1,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विनायक मुळम,1,विरह कविता,57,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,3,विशेष,7,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव गव्हाळे,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,व्यंगचित्रे,50,व्रत-वैकल्ये,1,व्हिडिओ,11,शंकराच्या आरत्या,4,शशांक रांगणेकर,1,शांततेच्या कविता,7,शांता शेळके,3,शारदा सावंत,4,शाळेचा डबा,13,शाळेच्या कविता,10,शितल सरोदे,1,शिरीष महाशब्दे,9,शिक्षकांवर कविता,4,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,11,शेती,1,शेषाद्री नाईक,1,शैलेश सोनार,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्रीधर रानडे,1,श्रीनिवास खळे,1,श्रीरंग गोरे,1,संघर्षाच्या कविता,31,संजय डोंगरे,1,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिंदे,1,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संत एकनाथ,1,संत चोखामेळा,1,संत तुकडोजी महाराज,1,संत तुकाराम,8,संत नामदेव,2,संत ज्ञानेश्वर,4,संतोष जळूकर,1,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदेश ढगे,39,संध्या भगत,1,संपादक मंडळ,1,संपादकीय,11,संपादकीय व्यंगचित्रे,2,संस्कार,2,संस्कृती,133,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,22,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सदाशिव गायकवाड,2,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,9,सरबते शीतपेये,8,सरोजिनी बाबर,1,सलीम रंगरेज,8,सविता कुंजिर,1,सांगली,1,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सातारा,1,साने गुरुजी,5,सामाजिक कविता,114,सामान्य ज्ञान,8,सायली कुलकर्णी,7,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,सिंधुदुर्ग,1,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,3,सुदेश इंगळे,20,सुनिल नागवे,1,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुमित्र माडगूळकर,1,सुरज दळवी,1,सुरज दुतोंडे,1,सुरज पवार,1,सुरेश भट,2,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सुहास बोकरे,6,सैनिकांच्या कविता,4,सैरसपाटा,127,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,सोलापूर,1,स्तोत्रे,2,स्नेहा कुंभार,1,स्फूर्ती गीत,1,स्वप्नाली अभंग,5,स्वाती खंदारे,317,स्वाती गच्चे,1,स्वाती दळवी,9,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती पाटील,1,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,40,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,2,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हेमंत जोगळेकर,1,हेमंत देसाई,1,हेमंत सावळे,1,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,
ltr
item
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन: मनोरुग्ण ते मनोयात्री
मनोरुग्ण ते मनोयात्री
मनोरुग्ण ते मनोयात्री - मनोरुग्ण या शब्दाचा मनोयात्री पर्यंतचा प्रवास कसा झाला? त्याचं अनुभव कथन.
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEir_cDH8ReuPmTlW5t_MTEvpX4RURKXNuK0PlYSJYTYM7qrxS-iaiJSUiW566rl7dEh0-HWhzjDme5yzHHmHGO7EZdjEaSY_pbb6ZgvORZKkfh25vn0l8k5qppAlMYNqh-IBf3OyiWsTxnV2oZbDd_MujL8VwCma4COWmmByQXb-cAMYikvk_2LwBhhTw
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEir_cDH8ReuPmTlW5t_MTEvpX4RURKXNuK0PlYSJYTYM7qrxS-iaiJSUiW566rl7dEh0-HWhzjDme5yzHHmHGO7EZdjEaSY_pbb6ZgvORZKkfh25vn0l8k5qppAlMYNqh-IBf3OyiWsTxnV2oZbDd_MujL8VwCma4COWmmByQXb-cAMYikvk_2LwBhhTw=s72-c
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2021/10/manorugna-te-manoyatri.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2021/10/manorugna-te-manoyatri.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची