Loading ...
/* Dont copy */

झंगाट - मराठी कथा

झंगाट, मराठी कथा - [Jhangat,Marathi Katha] बबन्याचं आणि तिचं झंगाट आहे.

बबन्याचं आणि तिचं झंगाट आहे?


‘जय हनुमान’ तालमीतील पोरं रोज पहाटे पाच वाजता उठून व्यायाम करायचे. व्यायाम झाल्यानंतर परत पोहायला जायचे आणि पोहल्यानंतर सकस खुराक घ्यायचे. तालमीतल्या पोरांचे शरीर बजरंग बली सारखे दणकट आणि पिळदार झाले होते. कामचुकार, काडी पहिलवान पिंटयाला त्याच्या बा नं नविनच तालमीत लावलं होतं. रोज उठून व्यायाम करायचा आणि कुस्तीचा सराव करायचा त्याच्या जीवावर येत होतं.रोजच्याप्रमाणे पोरं आज पण व्यायाम करुन बंडु पाटलाच्या विहीरीवर पोहायला गेले होते. सगळयांनी विहीरीमध्ये उडया मारल्या होत्या. पाणी गार असल्यामुळं उडी मारावी का नाही? या विचारातच पिंटया होता. तितक्यात त्याला एक सुंदर मुलगी खांद्यावर सॅक लटकवून विहीरीजवळच्या पायवाटेने येताना दिसली. कोवळया उन्हात तिचा सुंदर गोरा चेहरा सुवर्णासारखा चमकत होता. गुलाबी रंगाच्या पंजाबी ड्रेसमध्ये तिचा गोरा चेहरा आणखीनच उठून दिसत होता. पिंटया तिचं अप्रतिम सौंदर्य न्याहाळत होता.

तितक्यात नाम्यानं पिंटयाला एक शिवी हासडली आणि म्हणाला, “ये कवा येतो रं? आमचं पव्हायचं झाल्यावर येतो का?” पिंटयाला नाम्याचा खुप राग आला. जर त्या मुलीनं शिवी ऐकली असेल तर असल्या गहीराती मित्रांसोबत राहतो म्हणून तिनं मला गहीराती समजलं तर? असं त्याच्या मनाला उगाचच वाटून गेलं. ती मुलगी आता दूर गेली होती. पिंटयानं गार पाण्यामुळं अंग चोरुनच विहीरीत उडी मारली. सगळे पोरं पाण्यात शिवणा पाण्याचा खेळ खेळत होते. तेवढयात बाहेर गावी शिकायला असलेला बंडु पाटलाचा बबन्या आला. तो खुपच गुंड प्रवृत्तीचा होता. धिप्पाड देहयष्टीचा बबन्या तिघा चौघांना एकसकट सहजच लोळवील असा होता. त्यानं विहीरीत डोकावून पाहिलं आणि चिडून म्हणाला, “तुमच्या बापाची हीर हाय कारं? निघा लौकर भाईर, न्हाईतर एक एकाला चांगला सटकून काढीन.”

पोरं चिडले होते. पण काय करणार, विहीर तर बबन्याचीच होती ना. चालता-चालता नाम्या म्हणाला, “आरं हे बबन्या तालुक्याला शिकायला व्हतं, ते नव्हतं तर कसं निवांत वाटत होतं. उगच ही ब्याद गावात आली राव.” तेवढयात बाळ्या म्हणाला, “आरं ते पाच-सहा वर्ष झालं कॉलेजात एकाच वर्गात हाई, ते काय पास व्हयना म्हणून कॉलेज सोडून आलंय वापस.”

पोरांच्या बबन्या विषयी गप्पा चालु होत्या. पण पिंटया मात्र सकाळी पाहिलेल्या त्या पोरीच्याच विचारात होता.

पिंटया घरी जेवण करत होता. पण त्याचं लक्ष जेवणात नव्हतचं. ती सुंदर मुलगी त्यानं यापुर्वी गावात पाहिली नव्हती. ती गावातील तर नक्कीच नव्हती. कारण गावातल्या सगळया मुली त्याला माहित होत्या. ती कोणाच्या इथे पाहुणी आलेली असेल? याचा विचार करत पिंटया जेवत होता. तेवढयात त्याची आई म्हणाली,“आरं, भाकर वाढु का?” पिंटयाचं लक्षच नव्हतं. त्यानं नकळतपणे मान हलवली. पिंटयाच्या आईनं त्याला भाकर वाढली. थोडया वेळानं पिंटया भानावर आला. आणखी एक भाकर ताटात बघून तो आईवरच चिडला म्हणाला, “ये आये, भाकर कशाला वाढली गं?” त्यावर पिंटयाची आई म्हणाली, “मुडद्या, तुच वाढ म्हणलास की आता.” तेव्हा पिंटयाच्या लक्षात आलं, आपलं मन थाऱ्यावर नाही. त्या मुलीनं आपल्यावर नक्कीच मोहीनी घातली आहे.

कॉलेज सुटायची वेळ झाली होती. वयात आलेले पोरं आणि काही वय सरलं तरी लग्न न झालेली पोरं चावडीवर लाईन मारण्यासाठी थांबले होते. पिंटयाच्या आईनं चिरगुटात भाकर बांधून दिली आणि ती पिंटयाला म्हणाली, “एवढी भाकरी तुझ्या बापाला रानात देवून ये.” पिंटयाला रानात जाण्याचा कंटाळा आला होता. एवढया लांब आणखी तंगडतोड करत जायचं होतं. त्याने नाईलाजानेच चिरगुटात बांधलेली भाकरी घेतली आणि तो चावडीजवळ आला. कॉलेज सुटलेलंच होतं, तितक्यात त्याला ती दिसली. तिच्या बरोबर कडवकराच्या वस्तीवरील आणखी दोघीजणी होत्या. पिंटयानं मनाशीच अंदाज बांधला, ही पण कडवकराच्या वस्तीवरच कोणाकडं तरी पाहुणी आली असणार. त्या तिघीही रानाच्या वाटेनेच निघाल्या. पिंटयाला पण तिकडेच जायचं होतं. थोडया वेळापुर्वीच रानात जायचं त्याच्या जीवावर आलं होतं. पण आता तो आनंदीत झाला होता. आता तो कितीही चालायला तयार होता. पिंटया थोडया अंतराने त्यांच्या मागे-मागे चालु लागला. मसणवाटयापासून दोन पायवाटा फुटत होत्या. त्या दोघीजणी उजवीकडे कडवकराच्या वस्तीकडे वळल्या. ती एकटीच पायवाटानं डावीकडं वळली. आता ती आणि तिच्या मागे पिंटया आणि पायवाटेच्या दोन्ही बाजूने डोक्याच्या वर गेलेल्या ज्वारीची शेतं होती.

दहा-बारा पावलांचं अंतर ठेवून पिंटया तिचं पाठमोरं सौंदर्य न्याहाळत चालत होता. तिचा रेखीव बांधा पाहून पिंटया वेडा होत होता. देवानं अप्रतिम सौंदर्य तिला बहाल केलं होतं. तिचे लांबसडक, काळेशार, मुलायम, रेशमी केस मंद वाऱ्याच्या झुळकेने अलगद उडत होते. तिची डौलदार चाल पाहून पिंटयाचं दिल खल्लास होत होतं. तिचं सौंदर्य पाहायला भेटत आहे. यातच पिंटया स्वत:ला भाग्यवान समजत होता. चालत-चालत आता ते बंडु पाटलाच्या विहीरीजवळ आले होते. बबन्या आणि त्याचा एक गडी विहीरीजवळ पाईपलाईनची जोडाजोडी करत होते. पिंटया तिच्या मागे चार-पाच पावलांच्या अंतरानं चालत होता. बबन्यानं एकदा त्या मुलीकडं पाहिलं नंतर तो रागाने पिंटयाकडे पाहु लागला. पिंटयानं त्याच्याकडं पाहून न पाहिल्यासारखं केलं. ती पिंटयाच्या गोठयाजवळून उजव्या हाताला वळून चालू लागली. पिंटयापण आपल्या गोठयाकडं न जाता कोणी पाहत नाही याची खात्री करुन तिच्या मागे-मागे चालू लागला. पिंटयानं ती कोठे जाते ते पाहिलं. ती नारायण बाबराच्या शेताकडे गेली. ती बाबराचीच पाहुणी आहे म्हणून पिंटयाच्या लक्षात आलं. तो आपल्या शेताकडे वळला. दुपारचे अडीच वाजले होते. पिंटयाचा बा सकाळी सातलाच न्याहरी न करता रानात आलेला होता. काम करून त्याला कचकटून भुक लागलेली होती. तो पिंटयाची वाट पाहतच लिंबाच्या झाडाच्या सावलीला बसला होता. पिंटया उशीरा आल्यानं आणि भुक लागल्यानं पिंटयाचा बा संतापला होता.

पिंटया दिसताच पिंटयाला दोन-चार शिव्या हासडून तो म्हणाला, “काम नगं वाटतं. निसतं फिरायला पाहिजे, भाकर सुद्धा टायमावर आणित नाही.”

पिंटयाचं बापाकडं लक्षच नव्हतं. त्याचा बाप त्याला शिव्या झाडत होता आणि पिंटया मनात तिचाच जप करत होता. बापाकडं दुर्लक्ष करुन पिंटया गावाकडं निघाला. चावडीवर नाम्या आणि रम्या बसले होते. ते बळंबळंच पिंटयाला मोहोळ झाडायला घेवून गेले. त्यांनी भरपूर मोहळं झाडली, पोटभरुन मध खावून दोन किटल्या भरून मध गोळा केला. शेवटचं मोहळ झाडायच्या वेळेला घात झाला, पिंटयाच्या नाकाला एक माशी चावली. पिंटयाचं नाक सुजून चांगलंच टप्पू झालं. आता त्याला नाकावरील सुज कमी होईपर्यंत म्हणजेच किमान दोन दिवस तरी तिला पाहता येणार नव्हतं. असं सुजलेलं तोंड घेवून तिच्यापुढं जाता येणार नव्हतं. दोन दिवस तिला न पाहिल्यामुळं त्याच्या जीवाची खुप तगमग झाली होती.

तिसऱ्या दिवशी त्यानं सकाळी उठल्या-उठल्या आरशात पाहिलं. नाकावरील सुज बऱ्यापैकी कमी झाली होती. आता नाकावरील सुज ओळखु येत नव्हती. त्यानं पटकन आवरलं आणि तो तडक तिच्या येण्याच्या वाटेला बंडु पाटलाच्या विहिरीकडं आला. तिथं त्याला बबन्या ज्वारीला पाणी देत असलेला दिसला. त्याला पाहून पिंटया एका झाडाच्या मागे लपला. बबन्या ज्वारीला पाणी देत विहीजवळून बराच लांब गेला. पिंटया विहीरीच्या थारोळयावर उभा राहून बबन्याची नजर चुकवून तिच्या वाटेकडे पाहू लागला. तेवढयात त्याला ती येताना दिसली. पिंटयाच्या मनात आनंदाच्या उकळया फुटत होत्या. दोन दिवसानंतर आज त्याला ते दैवी सौंदर्य जवळून पाहायला मिळणार होतं. तो तसाच पाणी पिण्याच्या बहाण्याने विहीरीमध्ये उतरला. ती दिसेल अशा बेतानं तो विहीरीच्या तिसऱ्या पायरीवर उभा राहिला. पण बराच वेळ झाला तरी ती काही येईना. अंदाजानुसार आतापर्यंत ती यायला हवी होती. पिंटया विहीरीच्या बाहेर आला. तो त्या वाटेकडे पाहू लागला. पण ती काही दिसली नाही. अचानक ती कशी गायब झाली असेल? याचा विचार करत पिंटया तिचा मागोवा घेत होता. तेवढयात त्याला एकेठिकाणी ज्वारीचे ताटं हललेले दिसले. तिच्या सोबत काही बरं-वाईट तर झालं नसेल ना? असा विचार मनात येवून पिंटया तिकडे पळाला. तो ज्वारीचे ताटं बाजूला सारीत-सारीत तिकडे जाऊ लागला. तितक्यात त्याला हसण्याचा आवाज ऐकू आला. तो आवाजाच्या दिशेनं हळुहळु गेला. पाहतो तर काय? जिच्यासाठी तो पागल झाला होता, ती बबन्याच्या मिठीत विसावली होती.

पिंटया सरळ गावाकडे निघाला. चावडीवर नाम्या आणि रम्या बसलेच होते. त्यांना त्याने घडलेली सगळी हकीकत सांगितली. तेव्हा ते म्हणाले, “आरं काल तु चावडीवर नव्हता, कालच चावडीवर त्या दोघांचा विषय निघाला होता. बबन्याचं आणि तिचं आधीच झंगाट चालु हाई म्हणून. तालुक्याच्या ठिकाणीच ते दोघे भेटले होते आणि तिनं बबन्यासाठीच आपल्या गावातल्या कॉलेजला ॲडमिशन घेतलं आहे.” बबन्याचं आणि तिचं आधीच झंगाट आहे, हे ऐकून पिंटयाला धक्काच बसला. तो सावरला. तो तेथून उठला. इथून पुढं कधीच असल्या लफडयात पडायचं नाही असं ठरवून तो तडक ‘जय हनुमान’ तालमीकडं चालु लागला.

- संदिप खुरुद

अभिप्राय

नाव

अ रा कुलकर्णी,1,अ ल खाडे,2,अ ज्ञा पुराणिक,1,अंकित भास्कर,1,अंजली भाबट-जाधव,1,अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अकोला,1,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनंत दळवी,1,अनंत फंदी,1,अनंत भावे,1,अनिकेत येमेकर,2,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनिल भारती,1,अनिल वल्टे,8,अनुभव कथन,19,अनुरथ गोरे,1,अनुराधा पाटील,1,अनुराधा फाटक,39,अनुवादित कविता,1,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,6,अभिजित गायकवाड,1,अभिजीत टिळक,2,अभिव्यक्ती,1381,अभिषेक कातकडे,4,अमन मुंजेकर,7,अमरश्री वाघ,2,अमरावती,1,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित बाविस्कर,3,अमित सुतार,1,अमुक-धमुक,1,अमृत जोशी,1,अमृता शेठ,1,अमोल कोल्हे,1,अमोल तांबे,1,अमोल देशमुख,1,अमोल बारई,6,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अरविंद जामखेडकर,1,अरविंद थगनारे,5,अरुण कोलटकर,1,अर्चना कुळकर्णी,1,अर्चना डुबल,2,अर्जुन फड,3,अर्थनीति,3,अल्केश जाधव,1,अविनाश धर्माधिकारी,2,अशोक थोरात,1,अशोक रानडे,1,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अश्विनी तासगांवकर,2,अस्मिता मेश्राम-काणेकर,7,अहमदनगर,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,1115,आईच्या कविता,29,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,2,आकाश भुरसे,8,आज,9,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,18,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,15,आदर्श कामिरे,3,आदित्य कदम,1,आदेश ताजणे,8,आनंद दांदळे,8,आनंद प्रभु,1,आनंदाच्या कविता,26,आमट्या सार कढी,18,आर समीर,1,आरती गांगण,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,21,आशा गवाणकर,1,आशिष खरात-पाटील,1,आशिष चोले,1,इंदिरा गांधी,1,इंदिरा संत,6,इंद्रजित नाझरे,26,इंद्रजीत भालेराव,1,इतिहास,281,इलाही जमादार,1,इसापनीती कथा,48,उत्तम कोळगावकर,2,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,15,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,14,उमेश चौधरी,1,उस्मानाबाद,1,ऋग्वेदा विश्वासराव,5,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,18,ऋषिकेश शिरनाथ,2,ऋषीकेश कालोकार,2,ए श्री मोरवंचीकर,1,एच एन फडणीस,1,एप्रिल,30,एम व्ही नामजोशी,1,एहतेशाम देशमुख,2,ऐतिहासिक स्थळे,1,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ऑडिओ कविता,15,ऑडिओ बुक,1,ओंकार चिटणीस,1,ओम ढाके,8,ओमकार खापे,1,ओशो,1,औरंगाबाद,1,कपिल घोलप,13,करण विधाते,1,करमणूक,71,कर्क मुलांची नावे,1,कल्पना देसाई,1,कल्याण इनामदार,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,279,कवी अनिल,1,कवी ग्रेस,4,कवी बी,1,काजल पवार,1,कार्यक्रम,12,कार्ल खंडाळावाला,1,कालिंदी कवी,2,काशिराम खरडे,1,कि का चौधरी,1,किरण कामंत,1,किल्ले,97,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,किशोर पवार,1,कुठेतरी-काहीतरी,3,कुणाल खाडे,3,कुणाल लोंढे,1,कुसुमाग्रज,9,कृष्णकेशव,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,के के दाते,1,के तुषार,8,के नारखेडे,2,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशव मेश्राम,1,केशवकुमार,2,केशवसुत,5,कोल्हापूर,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,2,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,ग दि माडगूळकर,6,ग ल ठोकळ,3,ग ह पाटील,4,गंगाधर गाडगीळ,1,गझलसंग्रह,1,गडचिरोली,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणपतीच्या गोष्टी,24,गणेश कुडे,2,गणेश तरतरे,19,गणेश निदानकर,1,गणेश पाटील,1,गणेश भुसारी,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गायत्री सोनजे,5,गावाकडच्या कविता,14,गुरुदत्त पोतदार,2,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गो कृ कान्हेरे,1,गो गं लिमये,1,गोकुळ कुंभार,13,गोड पदार्थ,56,गोपीनाथ,2,गोविंद,1,गोविंदाग्रज,1,गौतम जगताप,1,गौरांग पुणतांबेकर,1,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चंद्रकांत जगावकर,1,चंद्रपूर,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,चैत्राली इंगळे,2,जयश्री चुरी,1,जयश्री मोहिते,1,जवाहरलाल नेहरू,1,जळगाव,1,जाई नाईक,1,जानेवारी,31,जालना,1,जितेश दळवी,1,जिल्हे,31,जीवनशैली,431,जुलै,31,जून,30,ज्योती किरतकुडवे,1,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,ठाणे,2,डिसेंबर,31,डॉ मानसी राजाध्यक्ष,1,डॉ. दिलीप धैसास,1,तनवीर सिद्दिकी,1,तन्मय धसकट,1,तरुणाईच्या कविता,7,तिच्या कविता,63,तुकाराम गाथा,4,तुकाराम धांडे,1,तुतेश रिंगे,1,तेजश्री कांबळे-शिंदे,3,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ता हलसगीकर,2,दत्ताच्या आरत्या,5,दत्तात्रय भोसले,1,दत्तो तुळजापूरकर,1,दया पवार,1,दर्शन जोशी,2,दर्शन शेळके,1,दशरथ मांझी,1,दादासाहेब गवते,1,दामोदर कारे,1,दिनदर्शिका,366,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिपाली गणोरे,1,दिवाळी फराळ,26,दीपा दामले,1,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,75,दुर्गेश साठवणे,1,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धनंजय सायरे,1,धनराज बाविस्कर,70,धनश्री घाणेकर,1,धार्मिक स्थळे,1,धुळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,12,नमिता प्रशांत,1,नलिनी तळपदे,1,ना के बेहेरे,1,ना घ देशपांडे,4,ना धों महानोर,3,ना वा टिळक,1,नांदेड,1,नागपूर,1,नारायण शुक्ल,1,नारायण सुर्वे,2,नाशिक,1,नासीर संदे,1,निखिल पवार,3,नितीन चंद्रकांत देसाई,1,निमित्त,4,निराकाराच्या कविता,12,निवडक,8,निसर्ग कविता,37,निसर्ग चाटे,2,निळू फुले,1,नृसिंहाच्या आरत्या,1,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,50,पथ्यकर पदार्थ,2,पद्मा गोळे,4,परभणी,1,पराग काळुखे,1,पर्यटन स्थळे,1,पल्लवी माने,1,पवन कुसुंदल,2,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,322,पाककृती व्हिडिओ,15,पालकत्व,7,पावसाच्या कविता,38,पी के देवी,1,पु ल देशपांडे,9,पु शि रेगे,1,पुंडलिक आंबटकर,4,पुडिंग,10,पुणे,15,पुरुषोत्तम जोशी,1,पुरुषोत्तम पाटील,1,पुर्वा देसाई,2,पूजा काशिद,1,पूजा चव्हाण,1,पूनम राखेचा,1,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,27,पौष्टिक पदार्थ,20,प्र श्री जाधव,12,प्रकाश पाटील,1,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिमा इंगोले,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रदिप कासुर्डे,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर महाजन,1,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,11,प्रविण पावडे,15,प्रवीण दवणे,1,प्रवीण राणे,1,प्रशांतकुमार मोहिते,2,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,10,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रितफुल प्रित,1,प्रिती चव्हाण,27,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,97,प्रेरणादायी कविता,17,फ मुं शिंदे,3,फादर स्टीफन्स,1,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,11,फ्रॉय निस्सेन,1,बहिणाबाई चौधरी,6,बा भ बोरकर,8,बा सी मर्ढेकर,6,बातम्या,11,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,10,बाबासाहेब आंबेड,1,बायकोच्या कविता,5,बालकविता,14,बालकवी,9,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,21,बिपीनचंद्र नेवे,1,बी अरुणाचलाम्‌,1,बी रघुनाथ,1,बीड,1,बुलढाणा,1,बेकिंग,9,बेहराम कॉन्ट्रॅक्टर,1,भंडारा,1,भक्ती कविता,23,भक्ती रावनंग,1,भरत माळी,2,भा दा पाळंदे,1,भा रा तांबे,7,भा वें शेट्टी,1,भाग्यवेध,1,भाज्या,29,भाताचे प्रकार,16,भानुदास,1,भानुदास धोत्रे,1,भावनांची वादळे,1,भुषण राऊत,1,भूगोल,1,भूमी जोशी,1,म म देशपांडे,1,मं वि राजाध्यक्ष,1,मंगला गोखले,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंगेश कळसे,9,मंगेश पाडगांवकर,5,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,3,मंदिरे,4,मधल्या वेळेचे पदार्थ,41,मधुकर आरकडे,1,मधुकर जोशी,1,मधुसूदन कालेलकर,2,मनमोहन नातू,3,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मनिषा फलके,1,मनोज शिरसाठ,6,मराठी,1,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,107,मराठी कविता,1156,मराठी कवी,3,मराठी कोट्स,4,मराठी गझल,29,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,67,मराठी चारोळी,42,मराठी चित्रपट,18,मराठी टिव्ही,52,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,5,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,44,मराठी मालिका,19,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,48,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,287,मराठी साहित्यिक,2,मराठी सुविचार,2,मराठीप्रेमी पालक महासंमेलन,5,मराठीमाती,144,मसाले,12,महात्मा गांधी,8,महात्मा फुले,1,महाराष्ट्र,306,महाराष्ट्र फोटो,11,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,22,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेंद्र म्हस्के,1,महेश जाधव,3,महेश बिऱ्हाडे,9,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,4,माझा बालमित्र,88,मातीतले कोहिनूर,19,माधव ज्यूलियन,6,माधव मनोहर,1,माधवानुज,3,मानसी सुरज,1,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मिलिंद खांडवे,1,मीना तालीम,1,मुंबई,12,मुंबई उपनगर,1,मुकुंद भालेराव,1,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,7,मोहिनी उत्तर्डे,2,यवतमाळ,1,यशपाल कांबळे,4,यशवंत दंडगव्हाळ,24,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,6,योगेश सोनवणे,2,रंगपंचमी,1,रंजना बाजी,1,रजनी जोगळेकर,5,रत्नागिरी,1,रविंद्र गाडबैल,1,रविकिरण पराडकर,1,रवींद्र भट,1,रा अ काळेले,1,रा देव,1,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,12,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश पोफारे,1,राजेश्वर टोणे,3,राम मोरे,1,रामकृष्ण जोशी,2,रामचंद्राच्या आरत्या,5,रायगड,1,राहुल अहिरे,3,रुपेश सावंत,1,रेश्मा जोशी,2,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लघुपट,3,लता मंगेशकर,2,लहुजी साळवे,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लक्ष्मीकांत तांबोळी,2,लातूर,1,लिलेश्वर खैरनार,2,लीना पांढरे,1,लीलावती भागवत,1,लोकमान्य टिळक,3,लोणची,9,वंदना विटणकर,2,वर्धा,1,वसंत बापट,12,वसंत साठे,1,वसंत सावंत,1,वा गो मायदेव,1,वा ना आंधळे,1,वा भा पाठक,2,वा रा कांत,3,वात्रटिका,2,वादळे झेलतांना,2,वामन निंबाळकर,1,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,वि दा सावरकर,3,वि भि कोलते,1,वि म कुलकर्णी,5,वि स खांडेकर,1,विंदा करंदीकर,8,विक्रम खराडे,1,विचारधन,215,विजय पाटील,1,विजया जहागीरदार,1,विजया वाड,2,विजया संगवई,1,विठ्ठल वाघ,3,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विद्याधर करंदीकर,1,विनायक मुळम,1,विरह कविता,58,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,3,विशाल शिंदे,1,विशेष,12,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव गव्हाळे,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,वैशाली नलावडे,1,व्यंगचित्रे,55,व्रत-वैकल्ये,1,व्हिडिओ,13,शंकर रामाणी,1,शंकर विटणकर,1,शंकर वैद्य,1,शंकराच्या आरत्या,4,शरणकुमार लिंबाळे,1,शशांक रांगणेकर,1,शशिकांत शिंदे,1,शां शं रेगे,1,शांततेच्या कविता,8,शांता शेळके,11,शांताराम आठवले,1,शाम जोशी,1,शारदा सावंत,4,शाळेचा डबा,15,शाळेच्या कविता,11,शितल सरोदे,1,शिरीष पै,1,शिरीष महाशब्दे,8,शिल्पा इनामदार-आर्ते,1,शिवाजी महाराज,7,शिक्षकांवर कविता,4,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,13,शेती,1,शेषाद्री नाईक,1,शैलेश सोनार,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्री दि इनामदार,1,श्री बा रानडे,1,श्रीकृष्ण पोवळे,1,श्रीधर रानडे,2,श्रीधर शनवारे,1,श्रीनिवास खळे,1,श्रीपाद कोल्हटकर,1,श्रीरंग गोरे,1,श्रुती चव्हाण,1,संघर्षाच्या कविता,32,संजय उपाध्ये,1,संजय डोंगरे,1,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिंदे,1,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संजीवनी मराठे,3,संत एकनाथ,1,संत चोखामेळा,1,संत जनाबाई,1,संत तुकडोजी महाराज,2,संत तुकाराम,8,संत नामदेव,3,संत ज्ञानेश्वर,6,संतोष जळूकर,1,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदीपकुमार खुरुद,1,संदेश ढगे,39,संध्या भगत,1,संपादक मंडळ,1,संपादकीय,11,संपादकीय व्यंगचित्रे,2,संस्कार,2,संस्कृती,133,सई कौस्तुभ,1,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,22,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सतीश काळसेकर,1,सदानंद रेगे,2,सदाशिव गायकवाड,2,सदाशिव माळी,1,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,8,सरबते शीतपेये,8,सरयु दोशी,1,सरला देवधर,1,सरिता पदकी,3,सरोजिनी बाबर,1,सलीम रंगरेज,8,सविता कुंजिर,1,सांगली,1,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सातारा,1,साने गुरुजी,5,सामाजिक कविता,113,सामान्य ज्ञान,8,सायली कुलकर्णी,7,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,साक्षी यादव,1,सिंधुदुर्ग,1,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,3,सुदेश इंगळे,21,सुधाकर राठोड,1,सुनिल नागवे,1,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुमित्र माडगूळकर,1,सुरज दळवी,1,सुरज दुतोंडे,1,सुरज पवार,1,सुरेश भट,2,सुरेश सावंत,2,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सुहास बोकरे,6,सैनिकांच्या कविता,4,सैरसपाटा,127,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,सोलापूर,1,सौरभ सावंत,1,स्तोत्रे,2,स्नेहा कुंभार,1,स्फुटलेखन,4,स्फूर्ती गीत,1,स्माईल गेडाम,4,स्वप्ना पाटकर,1,स्वप्नाली अभंग,5,स्वप्नील जांभळे,1,स्वाती काळे,1,स्वाती खंदारे,320,स्वाती गच्चे,1,स्वाती दळवी,9,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती पाटील,1,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,42,हर्षद माने,1,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,2,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हितेशकुमार ठाकूर,1,हेमंत जोगळेकर,1,हेमंत देसाई,1,हेमंत सावळे,1,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,ज्ञानदा आसोलकर,1,ज्ञानदेवाच्या आरत्या,2,
ltr
item
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन: झंगाट - मराठी कथा
झंगाट - मराठी कथा
झंगाट, मराठी कथा - [Jhangat,Marathi Katha] बबन्याचं आणि तिचं झंगाट आहे.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS8xsAEAu6dH7H6ZhAl37cxcfiXinwG3355dSwBznqe6vaehgIYRaTiH_Nkrg0mQ76e4BNzb5fprF7FTzJ-NL6l0rnBBXWuK_kE3yVjtsDufCxz6N_mVKw4vEYDyaUQunY2sx6fOQeEIz1/s0/jhangat-marathi-katha.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS8xsAEAu6dH7H6ZhAl37cxcfiXinwG3355dSwBznqe6vaehgIYRaTiH_Nkrg0mQ76e4BNzb5fprF7FTzJ-NL6l0rnBBXWuK_kE3yVjtsDufCxz6N_mVKw4vEYDyaUQunY2sx6fOQeEIz1/s72-c/jhangat-marathi-katha.jpg
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2021/10/jhangat-marathi-katha.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2021/10/jhangat-marathi-katha.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची