साथिया भाग ५ (एकांत) - मराठी कथा

साथिया भाग ५,मराठी कथा - [Sathitya Part 5,Marathi Katha] सहवासाने, मनाने आणि भविष्याच्या स्वप्नांनी एकरूप झालेल्या शिष्य आणि त्याच्या गुरुची रंजक कथा.

साथिया भाग ५ - मराठी कथा | Sathiya Part 5 - Marathi Katha

सहवासाने, मनाने आणि भविष्याच्या स्वप्नांनी एकरूप झालेल्या शिष्य आणि त्याच्या गुरुची रंजक कथा


एकांत
वैदेही - जानेवारी २०२०

१ जानेवारीची पहाट; कडक थंडी पडली होती सर्वत्र धुकं होतं. दोन स्वेटर घालावे लागत होते. वैदेहीने सवयीने चहा केला आणि स्वयंपाक घराबाहेरच्या बागेत येऊन गरम कडकडीत चहाचा पहिला घोट घेतला. बागेतली तिची ही आवडती जागा होती. सकाळचा निवांत चहा, मग बाहेर एखादं मैल फेरफटका. मग घरातली आवराआवर आणि नंतर शाळा. हेच रुटीन आता सेट झालं होतं. संध्याकाळी घरी आलं की वाचन, काम, दुसऱ्या दिवशीच्या सेशनच्या नोट्स काढणे. पुन्हा एकदा थोडासा स्वयंपाक, वाचन मग झोप. टिव्हीसुध्दा ती बघत नसे. सिरियल्स तीला आवडायच्या नाहीत आणि ब्रेकींग न्युजच्या नावाखाली जे चोथा चरवण दाखवत त्याचा तिला कंटाळा येई. त्या पेक्षा शांतता बरी वाटे. एकांताची सवय झाली होती.

आज विश्वजीतचा वाढदिवस! तिला आठवलं... दर ३१ डीसेंबरला रात्रीच ती आणि अबोली केक बनवायच्या. रात्री अनिरुद्ध लॅपटॉपवर मस्त मुव्ही लावत असे. पॉपकॉर्न, पावभाजी कींवा बिर्याणी वैगरेचा बेत करे. रात्री बरोबर बारा वाजता विश्वजीत केक कापत असे. त्या रात्री तो त्यांच्याकडेच राही. एक तारखेला सकाळी वैदेहीकडून औक्षण झाल्यावर तो कोल्हापूरला दादासाहेबांच्या पाया पडायला जाई.

सात वर्षे झाली या एकांतवासात पण प्रत्येक ३१ डीसेंबरला तिला विश्वजीतची आठवण येई तसं म्हटलं तर मनाने ती कधी त्याच्यापासून दूर गेलीच नव्हती. ज्या मुलाबरोबर आयुष्यातली महत्त्वाची, आनंदाची, संघर्षाची, सफलतेची दहा वर्षे घालवली त्याला विसरणार तरी कसं?! कोल्हापूरची घटना घडली नसती तर आजही ती आणि विश्वजीत एकत्र काम करत राहीले असते, असं तीला कायम वाटे. एका घटनेने त्यांच्या दोघांच्या जगाची उलथापालथ करुन टाकली होती. त्या घटनेचा अर्थ, तीच्या वागण्याचा अर्थ लावण्यातच तिचे कीतीतरी दिवस गेले होते.

त्या पावसाळी, वादळी रात्री ती स्वतःला विसरुन गेली होती. अनिरुद्धच्या जाण्याने अवेळी आलेली विरक्ती आणि प्रौढत्व त्या पावसातच ओघळून गेलं होतं. विश्वजीतच्या स्पर्शाने तिचं तारुण्य काही क्षणांपुरतं परत आलं होतं. आपण एक आई आहोत, एक बायको आहोत, विश्वजीतची सल्लागार आहोत... कशाचाही संदर्भ उरला नव्हता. ती एक स्त्री होती, प्रेमाला, स्पर्शाला आणि सुखाला आसुसलेली... तिच्या मनाला आणि शरीराला फक्त एवढंच समजलं होतं आणि त्या रात्री ती तनामनाने या अत्युच्च सुखात, उत्कट भावनेत नाहुन निघाली होती.

पहाटे विश्वजीतची घट्ट मिठी सोडवताना तिला भान आलं आणि वास्तवाची जाणीव तिच्या अंगावर आदळली! हे आपण काय करुन बसलो... ह्या विचारां बरोबरच, तिला आपण अनिरुद्धच्या आठवणींशी प्रतारणा केल्यासारखं वाटलं. अनिरुद्धशिवाय दुसऱ्या कुठल्याही पुरुषाबरोबर मी हे सुख कसं अनूभवू शकते?! तीला स्वतःची शरम वाटली. विश्वजीत काय म्हणेल आता!? ज्या मुलाला मी संस्कारांचे, नैतिकतेचे धडे दिले त्याच्या बरोबर शय्यासोबत??? आयुष्यभर मी त्याच्या नजरेला नजर तरी देऊ शकेन का? एका विवाहीत पुरुषाबरोबर शरीरसंबंध? ते सुद्धा विद्यार्थ्याबरोबर??? वैदेहीला मेल्याहून मेल्यासारखं झालं होतं. बाबा तिला कायम सांगतं असत. शिक्षकांचं चारीत्र आणि वागणं हे स्फटीकासारखं पारदर्शी आणि धुतल्या तांदुळासारखं असलंच पाहिजे. मुलं आपल्या शिक्षकाचा आदर्श ठेवतात. त्यांचं आचरण चांगलं व्हावं असं वाटत असेल तर शिक्षकांचं आचरणं शुध्द हवंच! तूझी अक्षम्य चूक झालीए वैदेही... तिचं अंतर्मन तिला म्हणालं.

पश्चाताप करत ती तडकाफडकी पुण्याला परत गेली. मनातल्या मनात तिने हा निश्चय केला की पुन्हा कुठल्याही प्रकारची जवळीक येता कामा नये आणि विश्वजीतची मोकळ्या मनाने माफी मागायची. पंधरा दिवस ती न बोलता शांत राहिली होती.

पण झालं ते तिच्या अपेक्षेपेक्षा भलतच! विश्वजीत तिच्यात गुंतून पडला होता. त्या एका रात्रीच्या क्षणांवर प्रेम करत बसला होता. त्याची भावना, उत्कटता तिला समजत नव्हती असं नाही पण त्या भावनेचा स्विकार तिला शक्य नव्हता. विश्वजीत हट्टी आहे हे ती जाणून होती. त्याला जे हवं असतं ते तो मिळवतो, हे ती गेल्या दहा वर्षांत शिकली होती. परंतू त्याला जे हवं होतं त्यातून केवळ विनाश होता. त्याच्या संसाराची धुळधाण, तिच्या चारीत्र्यावर शिंतोडे, त्याच्या राजकीय कारकीर्दीवर गालबोट, त्याच्या इमेजवर कायमचा कलंक...!? एक शिक्षक, एक सल्लागार एक सहकारी एक मैत्रिण म्हणून तीला हे कधिच मान्य नव्हतं.

विश्वजीतच्या डोक्यातून काहीही करुन हे विचार काढावेच लागतील... हेच तिला स्पष्ट समजलं होतं. पण विश्वजीत समजून घ्यायलाच तयार नव्हता. शेवटी असह्य होऊन तीचा हात उगारला गेला. त्या रात्रभर वैदेही रडत होती. आपल्या एका चुकेने आपण विश्वजीतचं आयुष्य डीस्टर्ब केलं हि भावना त्रास द्यायला लागली.

काय करावं सुचेना तिला. निवडणूका तोंडावर आलेल्या. अशा वेळी रजा घेऊन घरी तरी कसं बसणार?! पण ही तीची दुविधा दुसऱ्या दिवशीच संपली.

सकाळी देवयानीला अचानक दरवाजात पाहुन ती सटपटली.

देवयानी गप्पा मारायला आली नव्हती हे तीला एका क्षणात समजलं होतं.

“हे बघ वैदेही!” देवयानीचा निर्वाणीचा सुर होता. “तुमच्या दोघांचं काय नातं मला माहीत नाही. कोल्हापूरला तुमच्या दोघांमधे काय झालं ते मला कळलं नाही आणि माहिती करुन घ्यायची ईच्छा पण नाही. मला एवढच माहिती आहे की त्या दिवशीपासून विश्वजीत माझ्याशी एक शब्दही बोलला नाही आणि त्याने मला स्पर्श सुध्दा केलेला नाही. आत्ताच मला माझ्या डॉक्टरकडून रीपोर्ट मिळालाय, I am pregnant! दोन महिने होऊन गेलेत. मी अजून घरी कोणाला सांगितलं नाहीए. तुला जर वाटत असेल की माझा आणि विश्वजीतचा संसार नीट व्हावा तर तू आमच्या दोघांमधून बाजूला हो! जो पर्यंत तु त्याच्या समोर आहेस तो मला बघणार पण नाही!” I hope you understand, what I mean???

धरणी दुभंगून आपल्याला पोटात घेईल असं झालं होतं वैदेहीला.

आज पहिल्यांदाच कोणीतरी तिला ईतकं अपमानास्पद वागवलं होतं. एका वाक्यात तिच्या चारीत्र्याची लक्तरं टांगली होती.

आता ईथे रहाणं अशक्य होतं. अमेरीकेला जाण्याशिवाय, दृष्टीआड जाण्याशिवाय तीला काय पर्याय राहीला होता?

विश्वजीत तीला असा सोडणार नाही ह्याची पूर्ण कल्पना होती तीला. ईलेक्शन नंतर तो फोन करणारंच ही पूरेपूर खात्री होती. प्रकाशला, असा फोन आला तर काय उत्तर द्यायचं हे तीने पढवून ठेवलं होतं. तिच्या अपेक्षेप्रमाणेच घडलं होतं. तिच्या लग्नाची बातमी ऐकल्यावर विश्वजीतने संबंध तोडले होते.

काही महिने अमेरिकेत काढल्यावर तिने भारताची वाट धरली. पण तीला परत पुण्याला जायचं नव्हतं.समाजकारण, राजकारणाशी संबंध नको होता. आधी बंगळूरला तीन वर्षे राहून ती आता पाचगणीला तिच्या मैत्रिणीच्याच एका इंटरनॅशनल बोर्डींग स्कुलमधे, दहावी अकरावीच्या मुलांना History and Literature शिकवत होती. शाळेजवळ एक छोटसं बैठ घर घेऊन तिकडेच राहणं तीने पसंत केलं होतं. तीचं रुटीन, तिचे विद्यार्थी, ती शांतता हा एकांत, हेच तीला आता सवयीचं झालं होतं.

फोन वाजला! वैदेही भानावर आली. तीच्या मुख्याध्यापिकेचा फोन होता. “वैदेही, पुढच्या दोन महिन्यात स्टेट लेव्हल, एल्युकेशन काँपिटीशन आणि वक्तृत्व स्पर्धा आहेत. सात ते चवदा वयोगटातील आपली काही सिलेक्टिव्ह मुलं पाठवतोय आपण. तु प्लीज त्यांच्या बरोबर Voice modulation आणि public speaking घेशील का??”

होकार देऊन, पटकन आवरुन वैदेही कल्चर हॉलकडे निघाली. हे तीचं आवडतं काम होतं. मुलं आलेली होती. प्रत्येक जणं आपापली भाषणं म्हणून दाखवत होते, वैदेही नोटीफीकेशन्स लिहीत होती.

सगळ्यांची भाषणं झाल्यावरच तिला पब्लिक speaking workshop सुरू करायचा होता. भाषणं झाली. सर्वांना जवळ बोलवून वैदेहीने प्रत्येकाची ओळख करुन घ्यायला सुरवात केली. दुसरी मधल्या एका चुणचुणीत मुलीने तीच्या गोड आणि सूस्पष्ट आवाजात न लाजता तिची ओळख करुन दिली..

“Hello mam! My name is वैदेही विश्वजीतराजे भोसले.!”

क्रमशः
स्वाती नामजोशी | Swati Namjoshi
पुणे, महाराष्ट्र (भारत) । सभासद, मराठीमाती डॉट कॉम
मराठी कथा या विभागात लेखन.

अभिप्राय

ब्लॉगर


  सामायिक करा


तुमच्यासाठी सुचवलेले संबंधित लेखन

नाव

अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनुभव कथन,11,अनुराधा फाटक,39,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,2,अभिव्यक्ती,889,अमन मुंजेकर,6,अमरश्री वाघ,2,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित बाविस्कर,3,अमुक-धमुक,1,अमोल देशमुख,1,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अर्थनीति,2,अलका खोले,1,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,656,आईच्या कविता,17,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,1,आकाश भुरसे,8,आज,10,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,12,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,9,आनंद दांदळे,8,आनंदाच्या कविता,20,आभिजीत टिळक,2,आमट्या सार कढी,15,आरती गांगन,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,80,आरोग्य,4,आशिष खरात-पाटील,1,इंद्रजित नाझरे,26,इसापनीती कथा,44,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,13,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,12,ऋग्वेदा विश्वासराव,2,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,16,ऋषिकेश शिरनाथ,2,एप्रिल,30,एहतेशाम देशमुख,2,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ओंकार चिटणीस,1,कपिल घोलप,11,करमणूक,43,कर्क मुलांची नावे,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,6,कार्यक्रम,9,कालिंदी कवी,2,किल्ले,92,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,कुठेतरी-काहीतरी,2,कुसुमाग्रज,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,कोशिंबीर सलाड रायते,11,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,1,खरगपूर,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणेश तरतरे,10,गणेश पाटील,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गावाकडच्या कविता,9,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गोड पदार्थ,41,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चटण्या,2,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,जयश्री मोहिते,1,जानेवारी,31,जिल्हे,1,जीवनशैली,288,जुलै,31,जून,30,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,डिसेंबर,31,तरुणाईच्या कविता,4,तिच्या कविता,33,तुकाराम गाथा,4,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ताच्या आरत्या,5,दर्शन जोशी,2,दादासाहेब गवते,1,दिनदर्शिका,372,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिवाळी फराळ,14,दुःखाच्या कविता,61,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धार्मिक स्थळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,9,निखिल पवार,1,निमित्त,3,निराकाराच्या कविता,6,निवडक,1,निसर्ग कविता,15,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,40,पंचांग,6,पथ्यकर पदार्थ,2,पराग काळुखे,1,पल्लवी माने,1,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,224,पालकत्व,6,पावसाच्या कविता,18,पी के देवी,1,पुडिंग,10,पुणे,9,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,12,पौष्टिक पदार्थ,14,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,10,प्रविण पावडे,9,प्रवीण राणे,1,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,9,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,75,प्रेरणादायी कविता,14,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,11,बा भ बोरकर,1,बातम्या,6,बाबाच्या कविता,1,बायकोच्या कविता,3,बालकविता,9,बालकवी,1,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,1,बिपीनचंद्र नेवे,1,बेकिंग,9,भक्ती कविता,8,भाज्या,21,भाताचे प्रकार,13,भूमी जोशी,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,2,मंदिरे,1,मधल्या वेळेचे पदार्थ,34,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,92,मराठी कविता,502,मराठी गझल,17,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,1,मराठी चारोळी,1,मराठी चित्रपट,12,मराठी टिव्ही,27,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,4,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,41,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,29,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,12,मराठी साहित्यिक,1,मराठी सुविचार,2,मराठीमाती,330,मसाले,12,महाराष्ट्र,272,महाराष्ट्र फोटो,9,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,19,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेश बिऱ्हाडे,1,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,1,माझा बालमित्र,54,मातीतले कोहिनूर,13,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मुंबई,8,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,5,यश सोनार,2,यशपाल कांबळे,2,यशवंत दंडगव्हाळ,17,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,4,रजनी जोगळेकर,4,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,6,राजकुमार शिंगे,1,रामचंद्राच्या आरत्या,5,राहुल अहिरे,3,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लता मंगेशकर,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लिलेश्वर खैरनार,2,लोणची,8,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,विचारधन,211,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विनायक मुळम,1,विरह कविता,47,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,2,विशेष,4,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,व्यंगचित्रे,15,व्हिडिओ,20,शंकराच्या आरत्या,4,शशांक रांगणेकर,1,शांततेच्या कविता,5,शांता शेळके,1,शारदा सावंत,4,शाळेच्या कविता,10,शितल सरोदे,1,शिक्षकांवर कविता,2,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,9,शेती,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्रीनिवास खळे,1,श्रीरंग गोरे,1,संगीता अहिरे,1,संघर्षाच्या कविता,21,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संत एकनाथ,1,संत तुकाराम,7,संत नामदेव,2,संत ज्ञानेश्वर,4,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदेश ढगे,37,संपादकीय,23,संपादकीय व्यंगचित्रे,14,संस्कार,2,संस्कृती,126,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,17,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सदाशिव गायकवाड,2,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,सरबते शीतपेये,8,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सामाजिक कविता,92,सायली कुलकर्णी,5,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,1,सुदेश इंगळे,3,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुरेश भट,1,सुशीला मराठे,1,सैनिकांच्या कविता,2,सैरसपाटा,97,सोमकांत दडमल,1,स्तोत्रे,1,स्फूर्ती गीत,1,स्वप्नाली अभंग,3,स्वाती खंदारे,223,स्वाती दळवी,6,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,38,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,1,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,harshad-khandare,1,swati-khandare,1,
ltr
item
मराठीमाती | माझ्या मातीचे गायन: साथिया भाग ५ (एकांत) - मराठी कथा
साथिया भाग ५ (एकांत) - मराठी कथा
साथिया भाग ५,मराठी कथा - [Sathitya Part 5,Marathi Katha] सहवासाने, मनाने आणि भविष्याच्या स्वप्नांनी एकरूप झालेल्या शिष्य आणि त्याच्या गुरुची रंजक कथा.
https://1.bp.blogspot.com/-X9vmXNBKgfQ/YF3p0Dwx31I/AAAAAAAAGGU/1amlnfZIZfok_r2Bu-YidqJIgaPMyJIYwCLcBGAsYHQ/s0/sathiya-part-5-marathi-katha.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-X9vmXNBKgfQ/YF3p0Dwx31I/AAAAAAAAGGU/1amlnfZIZfok_r2Bu-YidqJIgaPMyJIYwCLcBGAsYHQ/s72-c/sathiya-part-5-marathi-katha.jpg
मराठीमाती | माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2021/03/sathiya-part-5-marathi-katha.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2021/03/sathiya-part-5-marathi-katha.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची