Loading ...
/* Dont copy */

प्रेम हे नावावर नसतं - भाग ४ - मराठी कथा

प्रेम हे नावावर नसतं - भाग ४,मराठी कथा - [Prem He Navavar Nasata - Part 4,Marathi Katha] लग्न,अर्पिताला जाग येते आजी तिच्या डोक्यावरून हात फिरवते.

प्रेम हे नावावर नसतं - भाग ४ - मराठी कथा | Prem He Navavar Nasata - Part 4 - Marathi Katha

लग्न

अर्पिताला जाग येते तिची आजी तिच्या डोक्यावरून हात फिरवत असते.
“अर्पिता अग आज लग्न आहे तुझं, उठ लवकर.” प्रशांत वाट बघत असेल, आजी तिला प्रेमाने जवळ घेते. अर्पिता तयारीला लागते. लग्नाच्या मांडवात तिला सगळेच दिसतात, ती मांडवात अंतरपाठाच्या पलीकडे उभी असते तिला वाटते प्रशांत तिची वाट बघत आहे ती खूप खुश असते. अचानक गुरुजींच्या हातून अंतरपाट घसरतो व ती मान वर करते तर पुढे कुणीच नसतं. अचानक अंधार होतो आणि ती मांडवात स्वतःला एकटीच उभी दिसते. ती आजी आणि प्रशांत, दोघांना भरपूर शोधते पण ते कुठेच दिसत नाही.

ती दचकून उठते, तिच्या कपाळावर घाम असतो ती स्वप्न बघत असते हे तिला कळते. स्वतःला सावरत ती बेड वरून उठते व खोली बाहेर येते. सगळं शांत असतं. तिला उठलेलं बघून चंदूकाका वर येतात आणि अर्पिताला विचारतात, “ताईसाहेब झाली झोप? बाईसाहेबांचा निरोप आहे तुमच्यासाठी, लवकर तयारी करण्यास सांगितले आहे, तुम्ही आवरा मी चहा आणतो तुमच्या करता.” अस म्हणत तो वळतो पण थांबतो, परत पलटून अर्पिताला विचारतो “ताईसाहेब तुम्हाला आठवतंय लहानपणी तुम्हाला माझ्या हातचे पोहे आवडायचे, मी आजही तेच केलेत तुमच्या करता; तुम्हाला आवडेलना?

“हो नक्की आणा मला आवडेल ते खायला” अर्पिता एवढं बोलून आत जाते.
तिला काही सुचत नसतं; काय घालणार लग्न आहे सगळं अस झालंय कि काहीच विकत घेता नाही आलं. मग ती आधी आंघोळ करायच प्लॅन करते ती जातच असते तेवढ्यात तिचे कपडे घेऊन एक मुलगी आता येते.

“मॅडम, मला तुमच्या आईंनी हे कपडे घेऊन पाठवले आहे, आजच्या कार्यक्रमा करता” असं म्हणत ती ते कपडे दाखवते.
“अर्पिता पुढे जाते; ते कपडे हातात घेते आणि त्याला बघत ती ते कपडे टेबल वर ठेवते आणि अंघोळीला जाते, बाहेर येऊन बघते तर चहा नाश्ता आलेला असतो ती तो घेते आणि तयारीला लागते. तेवढ्यात तिथे दोन मुली येतात आणि दारावर नॉक करतात. ती वळून बघते “मॅडम आम्हाला तुमच्या आईंनी पाठवलंय लग्नाकरीता तयार करायला.”

ती त्यांना आत यायचा इशारा करते. त्या आत येतात आणि तिला तयार करायला सुरुवात करतात. लवकरच ती तयार होते. तिची तयारी झालेली बघून त्या फायनल टचअप करायला घेतात, बघतात तर ती जणू अप्सराच खूप सुंदर दिसत असते ती. तिचे लांब केस त्याची ती सुंदर केशरचना करतात एक छोटा अंबाडा त्यातुन केस बाहेर काढत त्याची वेणी करतात आणि अखंड वेणीला गजरे माळतात. तिच्या निळ्या डोळ्यांना साजेल अशी आयशॅडो लावतात आणि साडी साधारण हळदी कलरची असते त्यावर सुंदर लाल रंगाची छटा असलेली त्यात सोनेरी तारांनी सुंदर नक्षीकाम केलेलं असतं. तिच्या पायात सोनेरी पैंजण असतात. सोनेरी नागाची नक्षी असलेला कंबरपाट्याने तिची कंबर आणखीनच नाजूक दिसत असते. त्या रूपवतीला सगळे आपल भान हरवून बघत असतात.

ती खोलीबाहेर येते घराच्या दाराशी गाडी उभी असते; कोर्टात जाण्याकरीता, ती त्यात बसते आणि गाडी कोर्टाचा दिशेने पळू लागते.

गाडी कोर्टाच्या मेन गेटवर येते. ड्राइव्हर गाडी थांबवतो ती बाहेर डोकावते तिथे तिची आई रेखा सरनाईक आणि बाबा विनायक सरनाईक उभे असतात. त्यांच्या सोबत त्यांचाच वयातला एक माणूस आणि ईतर माणसं त्यांच्या मागे उभी असतात. त्यातील एक माणूस पुढे सरसावतो आणि कारचे दार उघडतो; ती बाहेर पडते. ती खाली उतरताच सगळीकडे नजर फिरवते तिच्या लक्षात येते कि सगळे लोक तिलाच पाहत आहेत. तिला थोडं लाजल्यासारखं होतं. ती तिच्या आई-बाबांजवळ जाऊन उभी राहते.

“या सूनबाई या, अजून नाही पण लवकरच होणार आहेस” सत्यजित सरदेसाई हसत पुढे येत बोलतात.
“अरे, पण विनायक राव तुम्ही मात्र या सोन परीला इतके दिवस कुठे लपवलीत” म्हणत तो अर्पिताकडे बघतो.
तशी अर्पिता लाजते विनायक सरनाईक उगाच जरा तोरा दाखवत हसतो. पण रेखा सरनाईकांची मात्र पूरती जळते; कारण तिथे तिची मुलगी नसून तिच्या सवतेची मुलगी असते आणि तेही ती इतकी सुंदर. तरी उगाच पुढे येत म्हणते “मग माझी मुलगी आहे, सुंदर तर असणारच”, रेखा उगाच तोरा मिरवत अर्पिताला पकडते.

सगळे आत जातात रजिस्ट्रार तिथे बसलेले असतात त्यांची वाट बघत; ते सगळे त्यांच्या पुढे उभे राहतात.

“मिस. अचल विनायक सरनाईक तुम्ही पुढे या इथे सही करा” रजिस्ट्रार तिला बघत. तशी ती लगेच पुढे येते आणि सही करते नंतर तो “मिस्टर. अनिकेत सरदेसाई“ म्हणत तिच्या शेजारी उभा असलेल्या मुलाकडे बघतो तो मुलगा स्वतःच पुढे येतो तिच्या हातून पेन घेतो आणि नावापुढे सही करतो लगेच रजिस्ट्रार साक्षीदारांना बोलवतो आणि त्यांना पण सही करण्यास सांगतो.

लग्न पूर्ण होतं ते दोघं एकमेकांच्या गळ्यात हार टाकतात अर्पिताची पूर्णवेळ मान खाली असते त्यामुळे त्या मुलाला म्हणजेच अनिकेत सरदेसाईला ती बघत नाही. दोघं एकमेकांना हार घालतात आणि “विवाह संपन्न” असा जोरदार सत्यजित सरदेसाई ओरडत ते सरळ विनायक सरनाईकांकडे जातात त्यांना अभिनंदन म्हणत मिठी मारतात आणि ते दोघे पुढे त्यांच्या त्यांच्या सेक्रेटरी कडून काही कागद घेत एकमेकांना देत परत अभिनंदन करत सगळे कोर्टातून बाहेर पडतात. अर्पिता आता मात्र अनिकेत सोबत त्याचा गाडीतून सरदेसाईच्या घरी जाणार असते तोच अनिकेत काही वेळात येतो महत्वाचं काम असल्याचं सांगून दुसऱ्या गाडीतुन उलट दिशेने निघून जातो.

गाडी एका मोठ्या बंगल्यापुढे थांबते, अर्पिता खाली उतरते बघते तर तो बंगला नसून मोठ महालच असतो. त्या मोठ्या राजवाड्याच्या गेट मधुन आत आलं कि दारापुढे एक मोठा कारंजा असतो त्यात सतत पाणी सुरु असतं. मोठी बाग त्यात वेगवेगळी फुलांनी बहरलेलं अशी मोठ मोठाली झाडे, छोटी रोपटी अश्या अनेक गोष्टीन्नी सुसज्ज असतं.

ती दाराकडे बघते तर त्यावर सुंदर नक्षीकाम केलेलं असतं ती आत जाते तेवढयात समोर एक आजी येतात. ती थबकते आणि त्यांच्याकडे बघते “थांब पोरी तिथेच थांब.” ती आवाज ऐकून जरा घाबरते तिला एक क्षण काहीच कळत नाही. त्या पुढे येतात आणि धान्यांनी भरलेला माप तिच्यापुढे ठेवतात इतर घरातील नौकर त्यापुढे कापड ठेवतात.

“आता याला लवंडून आत ये.” म्हणत त्या आजी खाली वाकतात आणि तो माप तिच्या पायाशी ठेवतात.

“अचल बेटा ह्या सावित्री आई आहेत अनिकेतला लहानपणा पासून यांनीच संभाळलंय”, सत्यजित बोलत पुढे येतात.

ती तो माप लवंडत गृहप्रवेश करते.

“वेल कम होम सूनबाई”, म्हणत सत्यजित तिच स्वागत करतात सगळे नौकर टाळ्या वाजवतात.

ती आत येते आणि सगळं घर बघते. “मारोती ताई साहेबाना त्यांची रूम दाखवा नि हो सोबत त्यांना काय हवाय नको ते बघा”, म्हणता सत्यजित आपल्या कामाला लागतात.

मारुती त्यांच्या घरचा नौकर असतो. तो त्यांना घेऊन वर जातो. ती खोलीत जाते मारुती मागून “मॅडम काही लागलं तर हाक मारा मी इथेच असतो” असं म्हणत तो निघून जातो.

ती रूममध्ये जाते आणि आता तिला कोणी बघणार नाही म्हणून ती उसासा टाकते आणि मान वर करते, बघते तर काय ती रूम एवढी मोठी असते कि साधारण तिच्या रत्नागिरीतील तीचं संपूर्ण घर. त्या घरातील ती सगळ्यात मोठी बेडरूम असावी असं ती विचार करते ती पुढे जाते बघते तर सगळ्या सुखसोई त्या एका रूम मधेच असतात. ती पुढे होऊन गादीवर बसते ती कमालीची मुलायम असते.

सगळं रूम बघतच असते कि मागून तिला कोणी आवाज देतं एक मुलगी रूमच्या दारावर नॉक करते “मॅडम तुमच्यासाठी हा ड्रेस सरांनी पाठवलाय आज रात्रीच्या पार्टी करता.” “हम्म! ईथे ठेऊन द्या” असं म्हणत अर्पिता बेडकडे हात करते.

क्रमशः


ऋचा पिंपळसकर | Rucha Pimplaskar
पुणे, महाराष्ट्र (भारत) । सभासद, मराठीमाती डॉट कॉम
लेखनाची अत्यंत आवड असणाऱ्या ऋचा पिंपळसकर मुळात एक कम्युनिकेशन ट्रेनर म्हणुन कार्यरत आहेत यांची स्वतःची एक वेगळी लेखनशैली आहे.

अभिप्राय

अभिप्राय
नाव

अ ल खाडे,2,अ ज्ञा पुराणिक,1,अंकित भास्कर,1,अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अकोला,1,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनंत दळवी,1,अनंत फंदी,1,अनिकेत येमेकर,2,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनुभव कथन,15,अनुरथ गोरे,1,अनुराधा फाटक,39,अनुवादित कविता,1,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,3,अभिव्यक्ती,1199,अमन मुंजेकर,7,अमरश्री वाघ,2,अमरावती,1,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित पापळ,31,अमित बाविस्कर,3,अमुक-धमुक,1,अमृत जोशी,1,अमृता शेठ,1,अमोल देशमुख,1,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अरविंद थगनारे,3,अरुण कोलटकर,1,अर्जुन फड,3,अर्थनीति,3,अल्केश जाधव,1,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अहमदनगर,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,957,आईच्या कविता,22,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,2,आकाश भुरसे,8,आज,6,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,18,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,11,आदित्य कदम,1,आनं कविता,1,आनंद दांदळे,8,आनंद प्रभु,1,आनंदाच्या कविता,24,आभिजीत टिळक,2,आमट्या सार कढी,17,आर समीर,1,आरती गांगण,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,20,आशिष खरात-पाटील,1,इंदिरा संत,6,इंद्रजित नाझरे,26,इंद्रजीत भालेराव,1,इतिहास,7,इसापनीती कथा,48,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,15,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,12,उमेश चौधरी,1,उस्मानाबाद,1,ऋग्वेदा विश्वासराव,5,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,18,ऋषिकेश शिरनाथ,2,ऋषीकेश कालोकार,2,एच एन फडणीस,1,एप्रिल,30,एम व्ही नामजोशी,1,एहतेशाम देशमुख,2,ऐतिहासिक स्थळे,1,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ऑडिओ कविता,15,ओंकार चिटणीस,1,ओम ढाके,8,ओमकार खापे,1,औरंगाबाद,1,कपिल घोलप,11,करमणूक,66,कर्क मुलांची नावे,1,कल्याण इनामदार,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,79,कवी अनिल,1,कवी बी,1,काजल पवार,1,कार्यक्रम,9,कालिंदी कवी,2,काशिराम खरडे,1,कि का चौधरी,1,किल्ले,97,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,किशोर पवार,1,कुठेतरी-काहीतरी,3,कुणाल खाडे,2,कुणाल लोंढे,1,कुसुमाग्रज,10,कृष्णकेशव,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,के के दाते,1,के तुषार,8,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशव मेश्राम,1,केशवकुमार,3,केशवसुत,5,कोल्हापूर,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,1,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,ग दि माडगुळकर,4,ग दि माडगूळकर,1,ग ल ठोकळ,3,ग ह पाटील,1,गडचिरोली,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणपतीच्या गोष्टी,24,गणेश तरतरे,16,गणेश निदानकर,1,गणेश पाटील,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गावाकडच्या कविता,13,गुरुदत्त पोतदार,2,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गोकुळ कुंभार,11,गोड पदार्थ,56,गोविंदाग्रज,1,गौतम जगताप,1,ग्रेस,1,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चंद्रकांत जगावकर,1,चंद्रपूर,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,जयश्री मोहिते,1,जळगाव,1,जाई नाईक,1,जानेवारी,31,जालना,1,जितेश दळवी,1,जिल्हे,31,जीवनशैली,427,जुलै,31,जून,30,ज्योती किरतकुडवे,1,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,ठाणे,2,डिसेंबर,31,डॉ मानसी राजाध्यक्ष,1,डॉ. दिलीप धैसास,1,तनवीर सिद्दिकी,1,तरुणाईच्या कविता,7,तिच्या कविता,56,तुकाराम गाथा,4,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ताच्या आरत्या,5,दत्तात्रय भोसले,1,दर्शन जोशी,2,दर्शन शेळके,1,दादासाहेब गवते,1,दिनदर्शिका,366,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिवाळी फराळ,26,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,73,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धनराज बाविस्कर,58,धनश्री घाणेकर,1,धार्मिक स्थळे,1,धुळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,11,नमिता प्रशांत,1,ना धों महानोर,1,ना वा टिळक,1,नांदेड,1,नागपूर,1,नाशिक,1,नासीर संदे,1,निखिल पवार,3,निमित्त,3,निराकाराच्या कविता,9,निवडक,4,निसर्ग कविता,25,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,49,पथ्यकर पदार्थ,2,परभणी,1,पराग काळुखे,1,पर्यटन स्थळे,1,पल्लवी माने,1,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,319,पाककृती व्हिडिओ,15,पालकत्व,7,पावसाच्या कविता,31,पी के देवी,1,पुडिंग,10,पुणे,12,पुरुषोत्तम पाटील,1,पुर्वा देसाई,1,पूनम राखेचा,1,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,26,पौष्टिक पदार्थ,20,प्र श्री जाधव,12,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रदिप कासुर्डे,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,11,प्रविण पावडे,14,प्रवीण दवणे,1,प्रवीण राणे,1,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,13,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रिती चव्हाण,16,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,93,प्रेरणादायी कविता,16,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,9,बहीणाबाई चौधरी,3,बा भ बोरकर,2,बा सी मर्ढेकर,4,बातम्या,9,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,3,बायकोच्या कविता,5,बालकविता,14,बालकवी,3,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,21,बिपीनचंद्र नेवे,1,बीड,1,बुलढाणा,1,बेकिंग,9,भंडारा,1,भक्ती कविता,16,भक्ती रावनंग,1,भरत माळी,2,भा रा तांबे,2,भाज्या,29,भाताचे प्रकार,16,भानुदास धोत्रे,1,भूगोल,1,भूमी जोशी,1,मं वि राजाध्यक्ष,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंगेश कळसे,9,मंगेश पाडगांवकर,5,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,2,मंदिरे,4,मधल्या वेळेचे पदार्थ,40,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मराठी,1,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,102,मराठी कविता,821,मराठी कवी,2,मराठी गझल,25,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,67,मराठी चारोळी,40,मराठी चित्रपट,15,मराठी टिव्ही,47,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,5,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,42,मराठी मालिका,18,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,44,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,88,मराठी साहित्यिक,1,मराठी सुविचार,2,मराठीमाती,158,मसाले,12,महात्मा फुले,1,महाराष्ट्र,308,महाराष्ट्र फोटो,9,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,22,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेंद्र म्हस्के,1,महेश बिऱ्हाडे,6,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,3,माझा बालमित्र,90,मातीतले कोहिनूर,17,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मीना तालीम,1,मुंबई,10,मुंबई उपनगर,1,मुकुंद भालेराव,1,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,6,मोहिनी उत्तर्डे,2,यवतमाळ,1,यशपाल कांबळे,2,यशवंत दंडगव्हाळ,22,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,5,योगेश सोनवणे,2,रंगपंचमी,1,रंजना बाजी,1,रजनी जोगळेकर,5,रत्नागिरी,1,रविंद्र गाडबैल,1,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,8,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश पोफारे,1,राजेश्वर टोणे,3,रामकृष्ण जोशी,1,रामचंद्राच्या आरत्या,5,रायगड,1,राहुल अहिरे,3,रेश्मा जोशी,2,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लघुपट,3,लता मंगेशकर,2,लहुजी साळवे,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लातूर,1,लिलेश्वर खैरनार,2,लोकमान्य टिळक,3,लोणची,9,वर्धा,1,वसंत बापट,1,वा भा पाठक,1,वात्रटिका,2,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,वि सावरकर,1,विंदा करंदीकर,2,विचारधन,211,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विनायक मुळम,1,विरह कविता,56,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,3,विशेष,6,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव गव्हाळे,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,व्यंगचित्रे,48,व्रत-वैकल्ये,1,व्हिडिओ,11,शंकराच्या आरत्या,4,शशांक रांगणेकर,1,शांततेच्या कविता,6,शांता शेळके,3,शारदा सावंत,4,शाळेचा डबा,13,शाळेच्या कविता,10,शितल सरोदे,1,शिरीष महाशब्दे,9,शिक्षकांवर कविता,4,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,11,शेती,1,शेषाद्री नाईक,1,शैलेश सोनार,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्रीधर रानडे,1,श्रीनिवास खळे,1,श्रीरंग गोरे,1,संघर्षाच्या कविता,31,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिंदे,1,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संत एकनाथ,1,संत तुकडोजी महाराज,1,संत तुकाराम,8,संत नामदेव,2,संत ज्ञानेश्वर,4,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदेश ढगे,39,संध्या भगत,1,संपादक मंडळ,1,संपादकीय,10,संपादकीय व्यंगचित्रे,2,संस्कार,2,संस्कृती,132,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,22,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सदाशिव गायकवाड,2,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,9,सरबते शीतपेये,8,सरोजिनी बाबर,1,सलीम रंगरेज,8,सविता कुंजिर,1,सांगली,1,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सातारा,1,साने गुरुजी,4,सामाजिक कविता,113,सामान्य ज्ञान,8,सायली कुलकर्णी,7,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,सिंधुदुर्ग,1,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,3,सुदेश इंगळे,19,सुनिल नागवे,1,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुमित्र माडगूळकर,1,सुरज दळवी,1,सुरज पवार,1,सुरेश भट,2,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सुहास बोकरे,6,सैनिकांच्या कविता,4,सैरसपाटा,127,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,सोलापूर,1,स्तोत्रे,1,स्फूर्ती गीत,1,स्वप्नाली अभंग,5,स्वाती खंदारे,317,स्वाती गच्चे,1,स्वाती दळवी,9,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती पाटील,1,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,40,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,1,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हेमंत जोगळेकर,1,हेमंत देसाई,1,हेमंत सावळे,1,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,
ltr
item
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन: प्रेम हे नावावर नसतं - भाग ४ - मराठी कथा
प्रेम हे नावावर नसतं - भाग ४ - मराठी कथा
प्रेम हे नावावर नसतं - भाग ४,मराठी कथा - [Prem He Navavar Nasata - Part 4,Marathi Katha] लग्न,अर्पिताला जाग येते आजी तिच्या डोक्यावरून हात फिरवते.
https://1.bp.blogspot.com/-ljqFlWXFY6Q/X9dubvZkjmI/AAAAAAAAF9o/A2vogCrFCbI0sSYhbaPvoAaCWjED6HHtgCLcBGAsYHQ/s0/prem-he-navavar-nasata-part-4-marathi-katha.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-ljqFlWXFY6Q/X9dubvZkjmI/AAAAAAAAF9o/A2vogCrFCbI0sSYhbaPvoAaCWjED6HHtgCLcBGAsYHQ/s72-c/prem-he-navavar-nasata-part-4-marathi-katha.jpg
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2020/12/prem-he-navavar-nasata-part-4-marathi-katha.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2020/12/prem-he-navavar-nasata-part-4-marathi-katha.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची