Loading ...
/* Dont copy */ body{user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none;-webkit-user-select:none;-webkit-touch-callout:none} pre, code, kbd, .cmC i[rel=pre]{user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;-khtml-user-select:text;-webkit-user-select:text;-webkit-touch-callout:text}

प्रेम हे नावावर नसतं - भाग १ - मराठी कथा

प्रेम हे नावावर नसतं - भाग १, मराठी कथा - [Prem He Navavar Nasata - Part 1, Marathi Katha] ती संध्याकाळ, ती तिथेच उभी होती शांत, स्तब्ध.

प्रेम हे नावावर नसतं - भाग १ - मराठी कथा | Prem He Navavar Nasata - Part 1 - Marathi Katha

ती संध्याकाळ

ती तिथेच उभी होती शांत, स्तब्ध त्याच्या पाठमोऱ्या शरीराकडे बघत. तिला कळतच नव्हतं काय खरं आणि काय खोटं. तो जे आता बोलून गेला कि ते जे आजवर तो बोलत होता. ती स्वप्ने जी दोघांनी एकत्र बघितली, कि आजचे हे सत्य जे ती जगत होती.

अचानक त्याच्या बोलण्याने तिच्या मनातले वादळ शांत झाले होते कि आणखीनच उधाणले होते. काही कळत नव्हतं. तरी ती तशीच स्तब्ध उभी होती, तिला बोलायचे होते, ओरडायचे होते पण शब्द जणू हरवले होते तिच्या ओठांवरून. तिचा कंठ दाटून आले होते, डोळे पाणावले होते. प्रशांतची पाठमोरी प्रतिमा सुद्धा अंधुक आणि धूसर दिसत होती. नकळत तिच्या डोळ्यातील अश्रुंना वाट मिळाली आणि तिच्या आकांताचा दाह फुटला व ती जमिनीवर कोसळली जणू तिच्या पायातील त्राण नाहीसे झाले होते. ती तशीच काही तास जमिनीवर पडून होती.

मग स्वतःला सावरत हलक्या शरीराने व मोडक्या मनाने ती खिडकीतून बाहेर डोकावते तर बाहेर ना दिवस होता ना पूर्ण रात्र झाली होती. एक विचित्रशी वेळ दाटून आली होती, आभाळ नारंगी रंगाचा व त्यावर काळसर छटा दिसत होत्या तर पाखरे सुद्धा परतीच्या मार्गावर होती. कितीतरी वेळ आकाशाकडे ती तशीच टक लावून बघत उभी होती. अचानक अंधाराचा प्रभाव वाढला आभाळ काळंभोर दिसायला लागलं, रस्त्याकडे बघता त्यावरची रहदारी सुद्धा कमी झाली होती. बघता बघता सगळ शांत - स्तब्ध झाले होते. अगदी तिच्या मनासारखं.

ती खिडकी जवळ तशीच उभी होती. एकटक शून्यात बघत. रात्र कशी बुडाली व दिवस कसा उजाडला काही कळलेच नाही. सूर्याची एक तिरीप तिच्या चेहऱ्यावर पडताच ती भानावर आली.

स्वतःला सावरत ती स्वयंपाकघरात जाते कशीबशी घरातली आवराआवर आटोपून तयारी करते व ऑफिसच्या मार्गावर लागते. जेव्हा ऑफीसला पोहोचते तेव्हा तिच्या लक्षात येत कि ती वेळेच्या बऱ्याच आधी पोहोचलेली आहे. ती ऑफिसच्या शेजारच्या बाकावर बसते, तसे परत काल संध्याकाळचे सगळे तिला आठवू लागते व परत ती त्या विचारात भान हरवून शून्यात जाते. अचानक तिला आवाज येतो, तिला कुणी हाक मारीत असतं. ती भानावर येते मान वर उचलून बघते तिथे तिचा ऑफिस बॉय असतो.

“मॅडम आज तुम्ही ऑफिसला इतक्या लवकर कशा?” ऑफिसबॉयने विचारले.

“अरे ऑफिसचे महत्वाचे काम होते”, असे म्हणत अर्पिता आत आपल्या डेस्कवर जाऊन बसते.

ती कॉम्पुटर ऑन करते व हातात काही फाईल्स घेऊन चाळत बसते. खरं तर तिला काहीच काम नसते पण चुकून ती ऑफिसला लवकर येते. या आधी तीचे कधीच असे झालेले नसते. पण आता आल्याने तिला ऑफिस बॉयला कामाचा व्याप दाखवायचा असतो म्हणून ती कामात गुंग झाल्याचे दर्शवते. तिला कामात गुंतलेले बघून ऑफिस बॉय आपल्या कामाला लागतो.

काहीच वेळात ऑफिस इतर कर्मचाऱ्यांनी भरतं, सगळे ऑफिसमध्ये येताच आपापल्या कामात गुंततात. अचानक अर्पिताची सहकर्मी व जवळची मैत्रीण अनघा तिच्या जवळ येते, “अर्पिता आज तू इतक्या लवकर कशी काय?, कुठला नवीन प्रोजेक्ट मिळालाय का? मला कसकाय नाही कळलं.”

“नाही गं! जुन्या काही फाईल्स पेंडिंग होत्या त्याच पूर्ण करायला म्हणून आले” असं म्हणत अर्पिताने अनघाला बघितले.

त्यावर अनघा तिच्याकडे बघताच “अर्पिता तू बरी आहेस ना, तुझे डोळे का सुजलेले आहेत? घरी सगळे बरे आहे ना? आजी तर ठीक आहे ना?” अनघा जरा घाबरत आणि काळजीने तिला विचारते.

“हो गं! का काय झालं?, काल रात्री मला नीट झोप नाही आली त्यात किडा सुद्धा गेला डोळ्यात” म्हणत अर्पिता कॉम्पुटरकडे बघते व आपल्या कामाला लागते. जसा तसा दिवस पूर्ण करून ती ऑफिस सुटल्यानंतर पर्स घेऊन बाहेर पडते आणि थेट प्रशांतच्या घरी जायला निघते. प्रशांतच्या बंगल्या समोर येते आणि आत जाणार तोच तिची नजर बंगल्याच्या दाराबाहेर पडण्याऱ्या प्रशांतच्या घरातल्या नौकरावर पडते.

“काका प्रऽऽऽ प्रशांत आहे का घरी? ती जरा बिचकत विचारते.”

“मी त्याची कॉलेजची मैत्रीण अर्पिता”, अर्पिता जरा घाबरतच स्वतःची ओळख देते.

“नाही बेटा, तो तर एअरपोर्टला गेला आज रात्री तर त्याची फ्लाईट आहे, तो अमेरिकेला जातोय” नौकर सांगत आपल्या कामाने बाहेर निघून जातो.

आता मात्र अर्पिता पूरती तुटलेली असते. तिला काहीच कळत नाही प्रशांत तिला काहीच न सांगता निघून गेलेला असतो. त्याच्या अशाप्रकारे वागण्याचा आणि बोलण्याचा काहीच संदर्भ तिला लागत नाही. ती निराश आणि उदास मनाने तिथून काढता पाय घेते आणि आपल्या मार्गाला लागते.

घराच्या जवळ येताच तिला सगळं आठवायला लागतं. तिला त्या ठिकाणी राहायची ईच्छाच होत नसते. पण मग तिला आजीचा विचार येतो आणि ती आपसूकच घराच्या दिशेने वळते. दारावर पोहोचताच आजी दार उघडते आणि हसत हसत तीचं स्वागत करते.

“अगं अर्पिता किती हा उशीर, मला जरा एक कॉल तर करायचा तुला माहित आहे ना मला किती भीती असते, तू घरी येईस तोवर” असे म्हणत आजी अर्पिताला पाणी देते.

“आजीऽऽऽ आज ऑफिसचं थोडे काम होते, लक्षात नाही राहिले फोन करायचे”, म्हणत अर्पिता तिच्या खोलीत जाते. ती बेडवर थकून हताश बसते, तसेच काही तास ती विचारात बसलेली असते. खोलीत अंधार बघून आजी आत येते, “अगं अप्पू जरा लाईट तर लाव!” तो आवाज ऐकून अर्पिता भानावर येते. आजी तिच्या जवळ येत “तू खूप थकलीयस का आज?” आजी विचारत तिच्या डोक्यावरून हात फिरवत. तिच्या जवळ बसते ती हळूच आजीच्या मांडीत डोकं ठेवते.

आजी तिच्या केसात हात फिरवत “एवढ्यात काम खूप वाढलंय का गं?, स्वतःला बघ काय हाल केलेत ते.”
ती उगाचच “हमऽऽऽ, सहज गं आजी.”
“मला तुझी काळजी वाटते, अप्पू!”, आजी चिंतेने बोलते.
असेच काही दिवस जातात, अर्पिताचे खाणे पिणे कमी होते तिची रात्रीची झोप न होत असल्याने तिच्या डोळ्यांखाली काळं वर्तुळ येते. ती पूर्वीपेक्षा शांत झालेली असते. तिचे हसणे जणू कुठे हरवून गेलेले असते.

तिची हि अवस्था बघून आजी अधिक निराश आणि खिन्न मनाने चिंतेत असते. ह्याचा परिणाम आजीची तब्बेत खूप खालावते आणि ती सतत आजारी पडू लागते. एक रात्र अचानक आजीला हार्टअटॅक येऊन ती खाली पडते, अर्पिता तातडीने आजीला हॉस्पटिलमध्ये ऍडमिट करते.

“तुमच्या आजींची अवस्था फार नाजूक झाली आहे, त्यांना बायपास सर्जरीची नितांत आवश्यकता आहे”, इतके बोलून डॉक्टर दुसरे पेशंट बघायला लागतात. डॉक्टरांचे म्हणणे ऐकून अर्पिता थोडी चिंतेतच असते तेवढ्यात पुढून एक बाई तिला येतांना दिसते, तो चेहरा अर्पिताच्या ओळखीचा असतो.

क्रमशः


ऋचा पिंपळसकर | Rucha Pimplaskar
पुणे, महाराष्ट्र (भारत) । सभासद, मराठीमाती डॉट कॉम
लेखनाची अत्यंत आवड असणाऱ्या ऋचा पिंपळसकर मुळात एक कम्युनिकेशन ट्रेनर म्हणुन कार्यरत आहेत यांची स्वतःची एक वेगळी लेखनशैली आहे.

अभिप्राय: 2
 1. दुसरा भाग केव्हा वाचता येईल?

  उत्तर द्याहटवा
  प्रत्युत्तरे
  1. या कथेचा पुढील भाग उद्या दिनांक १४ डिसेंबर रोजी प्रकाशित होत आहे.
   या कथेचे एकुन ३६ भाग असुन रोज एक या प्रमाणे सर्व भाग प्रकशित होतील.

   हटवा

नाव

अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अकोला,1,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनंत दळवी,1,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनुभव कथन,14,अनुराधा फाटक,39,अनुवादित कविता,1,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,3,अभिव्यक्ती,1066,अमन मुंजेकर,7,अमरश्री वाघ,2,अमरावती,1,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित पापळ,31,अमित बाविस्कर,3,अमुक-धमुक,1,अमोल देशमुख,1,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अरविंद थगनारे,1,अर्थनीति,3,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अहमदनगर,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,827,आईच्या कविता,21,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,2,आकाश भुरसे,8,आज,4,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,17,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,11,आदित्य कदम,1,आनंद दांदळे,8,आनंद प्रभु,1,आनंदाच्या कविता,23,आभिजीत टिळक,2,आमट्या सार कढी,18,आर समीर,1,आरती गांगन,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,20,आशिष खरात-पाटील,1,इंदिरा संत,3,इंद्रजित नाझरे,26,इंद्रजीत भालेराव,1,इतिहास,7,इसापनीती कथा,46,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,15,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,12,उस्मानाबाद,1,ऋग्वेदा विश्वासराव,5,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,18,ऋषिकेश शिरनाथ,2,एच एन फडणीस,1,एप्रिल,30,एहतेशाम देशमुख,2,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ऑडिओ कविता,12,ओंकार चिटणीस,1,ओम ढाके,8,औरंगाबाद,1,कपिल घोलप,11,करमणूक,60,कर्क मुलांची नावे,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,40,कवी बी,1,कार्यक्रम,9,कालिंदी कवी,2,कि का चौधरी,1,किल्ले,97,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,कुठेतरी-काहीतरी,2,कुणाल खाडे,2,कुसुमाग्रज,7,कृष्णाच्या आरत्या,5,के के दाते,1,के तुषार,8,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशवकुमार,1,केशवसुत,2,कोल्हापूर,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,1,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,ग दि माडगूळकर,1,ग ह पाटील,1,गडचिरोली,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणपतीच्या गोष्टी,24,गणेश तरतरे,16,गणेश पाटील,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गावाकडच्या कविता,12,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गोकुळ कुंभार,8,गोड पदार्थ,58,ग्रेस,1,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चंद्रकांत जगावकर,1,चंद्रपूर,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,जयश्री मोहिते,1,जळगाव,1,जाई नाईक,1,जानेवारी,31,जालना,1,जितेश दळवी,1,जिल्हे,31,जीवनशैली,424,जुलै,31,जून,30,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,ठाणे,1,डिसेंबर,31,डॉ मानसी राजाध्यक्ष,1,डॉ. दिलीप धैसास,1,तनवीर सिद्दिकी,1,तरुणाईच्या कविता,6,तिच्या कविता,52,तुकाराम गाथा,4,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ताच्या आरत्या,5,दर्शन जोशी,2,दादासाहेब गवते,1,दिनदर्शिका,366,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिवाळी फराळ,26,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,70,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धनराज बाविस्कर,51,धार्मिक स्थळे,1,धुळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,11,ना धों महानोर,1,ना वा टिळक,1,नांदेड,1,नागपूर,1,नाशिक,1,निखिल पवार,3,निमित्त,3,निराकाराच्या कविता,10,निवडक,2,निसर्ग कविता,23,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,49,पथ्यकर पदार्थ,2,परभणी,1,पराग काळुखे,1,पल्लवी माने,1,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,319,पाककृती व्हिडिओ,2,पालकत्व,7,पावसाच्या कविता,31,पी के देवी,1,पुडिंग,10,पुणे,12,पूनम राखेचा,1,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,26,पौष्टिक पदार्थ,20,प्र श्री जाधव,12,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,11,प्रविण पावडे,13,प्रवीण राणे,1,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,13,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रिती चव्हाण,15,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,88,प्रेरणादायी कविता,15,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,9,बहीणाबाई चौधरी,2,बा भ बोरकर,2,बा सी मर्ढेकर,4,बातम्या,8,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,2,बायकोच्या कविता,4,बालकविता,14,बालकवी,3,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,1,बिपीनचंद्र नेवे,1,बीड,1,बुलढाणा,1,बेकिंग,9,भंडारा,1,भक्ती कविता,14,भरत माळी,1,भा रा तांबे,2,भाज्या,29,भाताचे प्रकार,16,भूमी जोशी,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,2,मंदिरे,1,मधल्या वेळेचे पदार्थ,40,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,100,मराठी कविता,707,मराठी गझल,19,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,67,मराठी चारोळी,1,मराठी चित्रपट,14,मराठी टिव्ही,41,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,5,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,41,मराठी मालिका,14,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,36,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,49,मराठी साहित्यिक,1,मराठी सुविचार,2,मराठीमाती,181,मसाले,12,महात्मा फुले,1,महाराष्ट्र,307,महाराष्ट्र फोटो,9,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,22,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेश बिऱ्हाडे,3,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,3,माझा बालमित्र,87,मातीतले कोहिनूर,16,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मीना तालीम,1,मुंबई,9,मुंबई उपनगर,1,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,5,मोहिनी उत्तर्डे,1,यवतमाळ,1,यशपाल कांबळे,2,यशवंत दंडगव्हाळ,21,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,5,योगेश सोनवणे,2,रंजना बाजी,1,रजनी जोगळेकर,5,रत्नागिरी,1,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,7,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश पोफारे,1,राजेश्वर टोणे,3,रामचंद्राच्या आरत्या,5,रायगड,1,राहुल अहिरे,3,रेश्मा जोशी,2,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लघुपट,3,लता मंगेशकर,2,लक्ष्मण अहिरे,2,लातूर,1,लिलेश्वर खैरनार,2,लोकमान्य टिळक,3,लोणची,9,वर्धा,1,वा भा पाठक,1,वात्रटिका,2,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,वि सावरकर,1,विंदा करंदीकर,2,विचारधन,211,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विनायक मुळम,1,विरह कविता,55,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,3,विशेष,4,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,व्यंगचित्रे,48,व्रत-वैकल्ये,1,व्हिडिओ,23,शंकराच्या आरत्या,4,शशांक रांगणेकर,1,शांततेच्या कविता,6,शांता शेळके,3,शारदा सावंत,4,शाळेचा डबा,13,शाळेच्या कविता,10,शितल सरोदे,1,शिक्षकांवर कविता,3,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,11,शेती,1,शैलेश सोनार,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्रीधर रानडे,1,श्रीनिवास खळे,1,श्रीरंग गोरे,1,संघर्षाच्या कविता,28,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिंदे,1,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संत एकनाथ,1,संत तुकडोजी महाराज,1,संत तुकाराम,8,संत नामदेव,2,संत ज्ञानेश्वर,4,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदेश ढगे,39,संपादक मंडळ,1,संपादकीय,9,संपादकीय व्यंगचित्रे,2,संस्कार,2,संस्कृती,131,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,20,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सदाशिव गायकवाड,2,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,9,सरबते शीतपेये,8,सलिम रंगरेज,1,सांगली,1,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सातारा,1,सामाजिक कविता,113,सामान्य ज्ञान,7,सायली कुलकर्णी,7,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,सिंधुदुर्ग,1,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,1,सीमा लिंगायत-कुलकर्णी,1,सुदेश इंगळे,4,सुनिल नागवे,1,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुमित्र माडगूळकर,1,सुरेश भट,2,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सुहास बोकरे,1,सैनिकांच्या कविता,3,सैरसपाटा,127,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,सोलापूर,1,स्तोत्रे,1,स्फूर्ती गीत,1,स्वप्नाली अभंग,5,स्वाती खंदारे,318,स्वाती गच्चे,1,स्वाती दळवी,9,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती पाटील,1,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,41,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,1,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हेमंत जोगळेकर,1,हेमंत सावळे,1,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,
ltr
item
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन: प्रेम हे नावावर नसतं - भाग १ - मराठी कथा
प्रेम हे नावावर नसतं - भाग १ - मराठी कथा
प्रेम हे नावावर नसतं - भाग १, मराठी कथा - [Prem He Navavar Nasata - Part 1, Marathi Katha] ती संध्याकाळ, ती तिथेच उभी होती शांत, स्तब्ध.
https://1.bp.blogspot.com/-G2AE86F8ONo/X9Wy5jW0ybI/AAAAAAAAF9E/HXl0mmhCjBYcrkBaNbEPU8IzkWl3jSZQACLcBGAsYHQ/s0/prem-he-navavar-nasata-part-1-marathi-katha.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-G2AE86F8ONo/X9Wy5jW0ybI/AAAAAAAAF9E/HXl0mmhCjBYcrkBaNbEPU8IzkWl3jSZQACLcBGAsYHQ/s72-c/prem-he-navavar-nasata-part-1-marathi-katha.jpg
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2020/12/prem-he-navavar-nasata-part-1-marathi-katha.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2020/12/prem-he-navavar-nasata-part-1-marathi-katha.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची