Loading ...
/* Dont copy */

जातबळी भाग ८ - मराठी भयकथा

जातबळी भाग ८, मराठी कथा - [Jaatbali Part 8, Marathi Katha] आकाश आणि नभाच्या निर्व्याज्य प्रेमाची जीवाला चटका लावून जाणारी कहाणी म्हणजेच जातबळी.

जातबळी भाग ८ - मराठी कथा | Jaatbali Part 8 - Marathi Katha
पुर्वार्ध: जोशी काका आकाशच्या पत्रिकेतील वाईट योगाबद्दल त्याच्या घरच्यांना माहिती देतात व सुरक्षेसाठी आकाशच्या घराभोवती एक सुरक्षा कवच बनवतात. चार दिवस कोणीही घराबाहेर पडू नका असा सल्ला देऊन ते निघून जातात. आकाशच्या पत्रिकेतील घाणेरड्या योगा बद्दल समजल्यावर काळजीने नभा त्याच्या घरी जाते. आकाशची आई नभाची पारख करते आणि हीच मुलगी आकाशसाठी योग्य असल्याचे तिला जाणवते. घरातील सर्वजण नभाला सून म्हणुन पसंत करतात. नभाच्या मागावर असलेले राकेश आणि सुभाष मामा याबद्दल रवी मामाला जाऊन सांगतात. राकेश आकाशच्या मर्डरचा प्लॅन बनवतो व त्यासाठी २ लाख रुपये मागतो. आकाशच्या मोठ्या मामाची तब्येत बिघडल्याने त्याच्या वडीलांना घराबाहेर पडावे लागते. राकेश आकाशवर वॉच ठेवण्यासाठी गुंडाना नेमतो. आकाशचे वडील त्याला इंस्पे शिंदेंना फोन करून बोलावण्यास सांगतात. इंस्पे शिंदे काही वाटल्यास कळवण्यास सांगून निघून जातात. रवी मामा आकाशच्या पत्रिकेतील योगाबद्दल राकेशला सांगतो. बागेच्या नासधुशी बद्दल रामा गडी आकाशला कळवतो. साळवी कुटुंबाला चार दिवसासाठी बाहेरील जगाशी सर्व संबंध तोडण्यास जोशी गुरुजी सांगतात. मामाची तब्येत बिघडल्यामुळे आकाशचे आई बाबा बाहेर पडतात. राकेश पूजासोबत प्लॅन बनवून आकाशला घरातुन बाहेर काढण्यासाठी रश्मीचा उपयोग करून घेतो. रागाच्या भरात आकाश घरातुन फार्म हाऊसवर जाण्यास बाहेर पडतो. त्याच्या पाठोपाठ रश्मी आणि आकाशचे वडील सुद्धा फार्म हाऊसकडे निघतात. पुढे चालू...

आकाश आपल्या फार्महाऊस वर पोहोचताच त्याला रामा गड्याने सांगितल्याप्रमाणेच सर्व काही आढळले. गेटच्या आत बरोबर समोर एका पत्रावळीत पिशाच्चाला चढवलेला भोग पडला होता. जो कोणीतरी अर्धवट खाल्ल्यासारखा दिसत होता, बरीचशी झाडे उन्मळून पडली होती तर अनेक झाडे पिरगळल्यासारखी दिसत होती. एका झाडाने तर त्याचे फार्महाउस पार उध्वस्त केले होते. त्याच्या ढिगाऱ्यावर ते मुळासकट उन्मळलेले झाड केविलवाणे होऊन पडले होते. ते सगळे पाहत असतानाच त्याला नभाची आठवण झाली.

तो बुलेट वरून उतरला व नभाच्या नावाने हाका मारू लागला. तो तिला वेड्यासारखा सगळीकडे शोधू लागला. आपल्याला काय बघायला मिळेल या विचाराने तो नखशिखांत हादरला होता. अचानक राकेशचा आवाज त्याच्या कानात शिरला. "या मजनूजी तुमचीच वाट पाहत होतो." आकाशने वळून पाहिले, राकेशला पाहून त्याच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली. त्याने आपले पिस्तूल खिशातून काढले आणि राकेश वर रोखले आणि गरजला, "राकेश बऱ्या बोलाने नभाला माझ्या स्वाधीन कर, नाही तर आज तुझा मुडदा पडलाच म्हणुन समज."

[next] "अरे बापरे, किती घाबरलो मी! माझी पॅन्ट ओली व्हायची तेवढी राहिली." राकेश आकाशला खिजवत म्हणाला. "नभा तिच्या घरी सेफ आहे, तुला तुझ्या बिळातून बाहेर काढण्यासाठी मी तिला बेट म्हणुन वापरले आणि तू अलगद माझ्या जाळ्यात सापडलास. नभाच्या मामांनी मला तुझी सुपारी दिली होती. तुझ्या प्रेमात डोक्यावर पडलेल्या रश्मीने माझे काम एकदम सोपे करून दिले. तिला हे माहीतच नाही की तिचा मुर्खपणा तुझ्या मृत्यूला कारणीभुत ठरणार आहे. आज तुला मारून मी माझा बदला घेणार आकाश. पकडा रे याला!" राकेशने आपल्या गुंडाना ऑर्डर सोडली.

समोर आलेल्या एका गुंडांवर नेम धरून आकाशने ट्रिगर खेचला आणि पुढच्याच क्षणाला तो गुंड खाली कोसळला. आकाशने नेम धरून दुसरी गोळी राकेशच्या दिशेने चालवली पण तोपर्यंत राकेश झाडाआड लपला आणि आकाशचा नेम चुकला. "अरे वा आकाश, पिस्तूल मध्ये गोळ्या पण आहेत आणि चालवायचा जिगर पण आहे तुझ्यात! पण काय उपयोग आज तुझा सगळा दम इथे तुझ्या फार्म हाऊस मध्येच मी बाहेर काढणार आहे आणि इथेच तुझी चिता रचणार आहे." राकेश आकाशला डिवचत म्हणाला.

"कोण कोणाची चिता रचतो ते कळेलच. तू सत्त्याने मला कधीच हरवू शकत नाहीस कारण तू एक नंबरचा भ्याड आणि शेपूट घाल्या आहेस. तू फसवून पाठीवर वार करणाऱ्यांच्या पैकी आहेस. खरा मर्द असतास तर समोरा समोर भिडला असतास असे नभाच्या नांवाचा आधार घेऊन मला इथे यायला लावले नसतेस." आकाश बोलत असतानाच गुंडांनी त्याला घेरण्यास सुरवात केली. आकाश बेसावध आहे हे पाहून एका गुंडाने मागून त्याच्यावर तलवारीने वार केला पण आकाश पाठोपाठ आलेल्या रश्मीने तो वार आपल्यावर घेतला.

[next] रक्ताच्या चिळकांड्या उडाल्या आणि रश्मी किंचाळून खाली कोसळली. आकाशने वळून पाहिले मात्र आणि त्याच्या पिस्तूल मधून सुटलेल्या तिसऱ्या गोळीने त्या गुंडाच्या कपाळाचा वेध घेतला. आकाशने कोसळलेल्या रश्मीला सावरले, त्याचे डोळे भरले. "रश्मी, काय केलेस हे रश्मी!" तो तिला हाका मारत असताना तिने फक्त त्याच्या डोळ्यात समाधानाने पाहिले. एक मोठी रक्त वाहिनी तुटल्यामुळे अतिरक्तस्त्रावाने तिला ग्लानी आली आणि तिने मान टाकली. आकाश आणि राकेश दोघांनाही वाटले की रश्मी मेली. आकाश दुःखाने बेभान झाला.

राकेश क्षणभर पाहातच राहिला आणि म्हणाला, "व्हॉट अ वेस्ट! साली, माझी असून कधी माझी झाली नाही आणि तुझ्यासाठी स्वतःचा जीव दिला. मी आज तुझ्यावर जेलस होतोय आकाश!" राकेशच्या त्या वाक्याने आकाश प्रचंड संतापला आणि त्याने राकेशच्या दिशेने पिस्तूल रोखत ट्रिगर दाबला. राकेश सावध होता. त्याने बाजूलाच असलेल्या एका गुंडाला समोर खेचले आणि राकेशसाठी सुटलेली ती गोळी त्या गुंडाचा वेध घेत त्याच्या गळ्यातून आरपार निघून गेली. राकेश दोन वेळा वाचला होता. एवढ्यात एक सरसरत आलेला रामपुरी आकाशच्या पोटात घुसला.

आकाश वेदनेने कळवळला आणि खाली गुडघ्यांवर बसला. ते पाहताच झाडाआडून एक किडकिडीत इसम बाहेर आला. त्याच्याच चाकूने आकाशचा वेध घेतला होता. सूरा फेकण्यात त्याचा हात कोणीच धरू शकत नव्हता. राकेशने आकाशच गेम वाजवायला अगदी पारखून माणसे आणली होती. आकाशचा खेळ संपला असे वाटत असतानाच त्याच्या पिस्तूल मधुन सुटलेल्या पाचव्या गोळीने त्या किडकिडीत माणसाला काही समजायच्या आतच त्याचे प्राण घेतले होते. पुढे येणारा राकेश परत मागे गेला.

[next] आकाशने उठायचा प्रयत्न केला पण सत्तूरचा एक जोरदार वार त्याच्या हातावर झाला आणि काही समजायच्या आतच त्याचा पिस्तूल पकडलेला हात तुटून जमीनीवर पडला. आकाशच्या हातातून रक्ताच्या चिळकांड्या उडू लागल्या. वेदनेने ओरडत तो खाली कोसळला. त्या बरोबर राकेश पुढे सरसावला त्याने हातातील तलवार आकाशच्या पोटात खुपसण्यासाठी मागे घेतली. आकाशच्या लक्षात आले की तो आता काही वाचणार नाही. आता फक्त एकच मार्ग होता तो म्हणजे मृत्यू येण्याआधीच आत्मा शरीरातून बाहेर काढणे आणि आकाशने तेच केले.

आकाशचा आत्मा त्याच्या शरीरातून बाहेर पडला आणि त्याच्या आत्माविरहित शरीरात राकेशची तलवार घुसली. आकाशच्या तोंडून किंकाळी बाहेर पडलीच नाही. राकेश वेड्यासारखा आकाशच्या अचेतन शरीरावर वार करत सुटला. त्याने आकाशच्या शरीराची अक्षरशः खांडोळी केली. आपल्या शरीराची दुर्दशा पाहून आकाशचा आत्मा अक्षरशः तडफडला. एवढ्यात आकाशचे वडील कार घेऊन तिथे आले. कारचा आवाज दुरूनच कानावर पडताच राकेशने जमेल तेवढे पेट्रोल आकाशच्या शरीरावर ओतले आणि काडी पेटवून त्याच्या शरीरावर फेकली. आकाशची पिस्तूल घेऊन तो आणि बाकीचे गुंड तिथून पसार झाले.

राकेशने फेकलेली जळती काडी आकाशच्या पँटवर पडली पण तिथे पेट्रोल पडलेले नसल्यामुळे आगीचा भडका उडाला नाही. पण त्याच्या पॅन्टने हळू हळू पेट घ्यायला सुरवात केली. आकाशचे वडील आकाशला शोधत तिथे आले आणि त्यांना एका मुलीचा आणि चार गुंडांचे असे पाच मृतदेह पडलेले दिसले ते पाहून ते हादरले. पुढे जे दिसू नये म्हणुन ते देवाची प्रार्थना करत होते नेमके तेच त्याच्या नशिबी पाहणे आले. त्यांना दिसला तो त्याच्या मुलाचा जळत असलेला रक्तबंबाळ अवस्थेतील मृतदेह.

[next] त्यांनी पटकन आपला कोट काढला आणि आकाशच्या पेटलेल्या पँटवर टाकून आग विझवली. समोरचे दृश्य पाहून ते मटकन खालीच बसले. तो धक्का एवढा जबरदस्त होता की त्यांचे अश्रूच गोठून गेले, तोंडातून शब्द फुटेनात. एवढ्यात त्यांना कानावर एक ओळखीची हाक ऐकू आली. "बाबा". त्यांचे लक्ष आकाशच्या धुमसत असलेल्या मृतदेहाकडे गेले. आशेने त्यांनी तिकडे पाहिले. पण पदरी निराशाच आली. आकाशचे शरीर जमिनीवर अचेतन अवस्थेत पडले होते. पुन्हा त्यांना आकाशची हाक ऐकू आली, वेड्यासारखे ते इकडे तिकडे पाहू लागले.

हळूहळू त्यांच्या समोर आकाशचा आत्मा दृश्य स्वरूपात आला. ओक्साबोक्शी रडत ते त्याला बिलगले. "हे काय झाले रे बाळा? कशाला बाहेर पडलास तू घरातून? तुला सांगितले होते ना की बाहेर पडू नकोस म्हणुन? मग का ऐकले नाहीस या दुर्दैवी बापाचे? दोन दिवसांचा प्रश्न होता रे फक्त. हे काय घडून बसले? असे म्हणत ते मोठमोठ्याने विलाप करू लागले. आकाशने त्यांचे सांत्वन केले आणि घडलेला प्रसंग थोडक्यात सांगितला.

त्या राकेशला आणि नभाच्या मामांना शिक्षा ही झालीच पाहिजे. मला नभाच्या कानावर हे सगळे घातले पाहिजे, तुम्ही शिंदे काकांना बोलावून घ्या. मी नभाकडे जातो. असे म्हणुन आकाशचा आत्मा नभाकडे जाण्यासाठी वळणार इतक्यात एक भयंकर पिशाच्च तिथे आले. हे तेच पिशाच्च होते ज्याने आकाशच्या फार्महाऊसची ही अवस्था केली होती. राकेशने एका मांत्रिकाकडून ते पिशाच्च वश करून घेतले होते. त्या पिशाच्चाने आकाशच्या आत्म्याला आपल्या पंजात पकडले आणि तिथुन त्याला घेऊन ते मांत्रिकाकडे जाऊ लागले.

[next] आकाशचा आत्मा ओरडला, "बाबा, जोशी काकांच्या कानावर घाला सगळे, तेच मार्ग काढतील यातून." आणि डोळ्याचे पाते लावते न लावते तोच ते पिशाच्च आकाशच्या आत्म्याला घेऊन तिथून गायब झाले. हे सगळे इतक्या फास्ट घडले की आकाशच्या वडीलांना काही समजायला वेळच मिळाला नाही. त्या प्रचंड आणि भयंकर पिशाच्चाला पाहून त्यांचे पुरते अवसानंच गळाले होते. ज्या गोष्टी अस्तित्वातच नसतात असा ठाम विश्वास आज एवढी वर्षे बाळगणारे ते, त्याच गोष्टी याची देही याची डोळा पाहत असल्यामुळे थिजल्यासारखे एका जागी उभे होते.

महत्प्रयासाने त्यांनी स्वतःला सावरले आणि इन्स्पेक्टर शिंदेना फोन लावला. सुदैवाने त्यांनी फोन उचलला. त्यांना थोडक्यात जे घडले आहे ते फोनवर सांगितले ते ऐकताच इन्स्पेक्टर शिंदे तातडीने जीप मधून घटनास्थळी निघाले. मग त्यांनी जोशी गुरुजींना फोन लावला व मोठमोठ्याने रडू लागले. तेव्हा जोशी गुरुजी त्यांना म्हणाले, "शंतनू घाबरू नकोस. मला सगळे काही समजले आहे. सुदैवाने आकाशचे शरीर पुर्णपणे नष्ट झालेले नाही.

आकाशने योग्य वेळी आपला आत्मा आपल्या शरीरातून बाहेर काढल्यामुळे परिस्थिती अजुनही आपल्या हातात आहे. तू सर्वप्रथम आपल्या शिंदे साहेबांच्या मदतीने आकाशचे शरीर शवागारात सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था कर. बाकी मी बघतो काय करायचे ते. तू वहिनींना आणि घरच्यांना सांभाळ त्यांना धीर दे. आत्ता आकाशला माझी सगळ्यात जास्त गरज आहे. मला माझे काम करू दे." असे म्हणून त्यांनी फोन कट केला."

[next] आकाशच्या वडीलांचा फोन खणखणला, तो फोन त्यांच्या पत्नीचा होता. आता आपल्या पत्नीला, आकाशच्या आईला कसे समजवायचे हा यक्ष प्रश्न त्यांच्या समोर उभा राहिला. तिला कसे सांगावे की तिच्या लाडक्या मुलाचे निष्प्राण शरीर त्यांच्या समोर पडले होते आणि ते हतबलतेने फक्त पाहत उभे होते म्हणुन. कसे सांत्वन करणार होते ते तिचे? तिच्या दुःखाच्या लोंढ्याला बांध घालायचे सामर्थ्य त्यांच्या दुबळ्या हातात यत्किंचितही नव्हते. थरथरत त्यांनी फोन रिसिव्ह केला आणि कानाला लावला.

आकाशच्या आत्म्याला सोबत घेऊन ते पिशाच्च गावाबाहेरील वापरात नसलेल्या स्मशानात डेरा जमवलेल्या आपल्या मालकाकडे म्हणजे त्या मांत्रिकाकडे आले. राकेश आणि चारही मामा तिथेच होते. त्या भयानक पिशाच्चाला पाहून राकेशची तर हवाच टाईट झाली. हळूच तो रवी मामाच्या मागे लपला. चारही मामांची अवस्था काही वेगळी नव्हती. भीतीने तेही थरथरत होते. त्यांची ती अवस्था पाहून तो मांत्रिक मोठमोठ्याने हसू लागला.

थोड्या वेळाने तो त्यांना म्हणाला, "घाबरू नका, हे पिशाच्च माझे गुलाम आहे. जो पर्यंत मी सांगत नाही तोपर्यंत ते तुमच्या केसालाही धक्का लावणार नाही." नंतर राकेशकडे पाहत त्याने विचारले, "मी सांगितल्याप्रमाणे तू त्या मुलाचे शरीर नष्ट केलेस ना?" राकेश त्या पिशाच्चाकडे पाहायचे टाळत पुढे आला व म्हणाला, "मी तलवार आणि सत्तूरने त्याच्या शरीरावर असंख्य वार केले. पण त्याची पूर्ण वासालात लावण्याआधीच कोणाची तरी कार तिथे आली. कोणी आम्हाला पाहू नये म्हणून मी पटकन पेट्रोल ओतून त्याचे शरीर पेटवून दिले आणि तिथून सटकलो."

[next] "त्याचे शरीर पूर्णपणे जळाले की नाही ते मला सांग." तो मांत्रिक म्हणाला. तसा राकेश गडबडला. "मी शक्य तेवढे पेट्रोल ओतले होते. पुरेसा वेळ न मिळाल्यामुळे मला ते चेक करता आले नाही पण ते पूर्णपणे जळाले असावे असा माझा अंदाज आहे." "तुझा अंदाज चुकीचा ठरला तर तू तुझ्यासोबत मलाही गोत्यात आणशील. मी माझे काम नेहेमी चोख करतो. असे तुझ्यासारखे अंदाज लावून काम करत आलो असतो ना तर आज इथवर पोहोचलो नसतो. तुझी एक चूक सगळ्यावर पाणी फिरवू शकते याची तुला कल्पना तरी आहे का?" तो मांत्रिक भडकला होता.

राकेशने त्याची माफी मागितली. त्यानंतर त्या मांत्रिकाने आपला मोर्चा आकाशच्या आत्म्याकडे वळवला. "मानलं पाहिजे तुला, जे मला पण अजुन शक्य नाही झाले ते तू साध्य केलेस. पण काय उपयोग? आज माझ्यासमोर तुला असे आगतिक झालेले पाहून मला खुप छान वाटत आहे. पिंजऱ्यात अडकलेल्या पोपटासारखा तू फक्त फडफडू शकतोस. आता फक्त तीन दिवस तुला माझा कैदी बनुन राहावे लागणार आहे."

ते ऐकल्यावर रवी पुढे आला व त्या मांत्रिकाला म्हणाला, "तीन दिवस तरी कशाला? याला आताच नष्ट करून टाका, म्हणजे कसलेच टेन्शन उरणार नाही. हा सुटला तर काहीही करू शकेल." त्यावर तो मांत्रिक उसळून म्हणाला, "मूर्खा तो आत्मा आहे, त्याला नष्ट करू शकत नाही. तीन दिवसा नंतर त्याला स्वतःच मुक्त व्हावे लागेल कारण त्याचे शरीर आपण नष्ट केले आहे. जर का एखादे मृत शरीर त्याला मिळाले तरी ते तो फार फार तर तीनच दिवस धारण करू शकतो. जर तीन दिवसात त्याने ते स्वेच्छेने सोडले नाही तर ते शरीर सडू लागेल आणि त्या शरीरात त्याला अनंत काळासाठी अडकून पडावे लागेल.

[next] म्हणुन जर तुम्हाला जगायचे असेल तर आपल्याला त्याला किमान तीन दिवस कैद करून ठेवावे लागेल. त्या मांत्रिकाने मंत्रसामर्थ्याने आकाशच्या आत्म्याच्या सभोवती एक तेजस्वी गोल निर्माण केला आणि आकाशचा आत्मा त्यात कैद झाला. आकाशच्या आत्म्याने त्यातुन सुटायचा खुप प्रयत्न केला पण व्यर्थ. आकाशच्या आत्म्याल्या बंधनात बांधल्यावर त्या मांत्रिकाने त्या पिशाच्चाला त्याचा भोग अर्पण करून आपल्या गुलामीतून मुक्त केले. मोठ्या आनंदाने चित्कारत ते पिशाच्च तिथून गायब झाले. पिशाच्च तिथुन निघुन गेल्यावर राकेश आणि सर्व मामांनी मोकळा श्वास घेतला.

आपण मोठ्या संकटात सापडल्याचे आकाशच्या आत्म्याच्या लक्षात आले. तो स्वतःशीच विचार करू लागला, "बाबांनी जोशी काकांशी संपर्क केला असला म्हणजे मिळवले नाहीतर तीन दिवसांनंतर ह्या सगळ्याला काहीच अर्थ उरणार नाही. माझे मारेकरी मोकाट सुटतील आणि माझ्या नभाला तर या सगळ्याबद्दल काही कल्पनाच असणार नाही. तिचे मामा नक्कीच तिला ही खात्री पटवून देतील की मला तिच्याशी लग्न करायचे नसल्यामुळे मी कुठेतरी दूर निघुन गेलो आहे म्हणुन. मग तिला नाईलाजाने, ते म्हणतील त्याच्याशी लग्न करावे लागेल.

ती मला भ्याड समजून माझा द्वेष करेल का? मी पण काय निगेटिव्ह विचार करत बसलो आहे? "काका, मला वाचवा. नाहीतर माझा पण नारायणराव पेशवा होईल." आकाशचा आत्मा स्वतःशीच पुटपुटला. इतक्यात आकाशच्या आत्म्याला जोशी काकांचे शब्द ऐकू आले, "आकाश, काळजी करू नकोस मी तुला यातून बाहेर काढेन. जे झाले ते झाले पण यापुढे जे होईल ते या सगळ्यांची पळता भुई थोडी करेल एवढे नक्की." त्यांचे शब्द ऐकून आकाशच्या आत्म्याला हुरूप आला. त्याने जोशी काकांना उद्देशुन विचारले, "तुम्ही इथे आहात का काका? मला दिसत का नाही?"

[next] पुन्हा त्याला काकांचे शब्द ऐकू आले, "मी तुझ्याशी टेलिपथीच्या मध्यमातुन बोलतोय आकाश. मी स्वतः जरी तिथे नसलो तरी इंटेलेक्च्युअली मी तुझ्याशी जोडला गेलोय. तो मांत्रिक आणि इतर लोक तिथुन गेले की मी तुला या बंधनातून मुक्त करेन. मग पुढे काय करायचे ते तुझे तुलाच ठरवावे लागेल. तुला तुझ्या शरीरात पुन्हा शिरता येणार नाही. कारण तुझ्या शरीराची अवस्था पाहता तू त्यात शिरताच तुझा मृत्यू होईल आणि सगळा खेळच संपेल.

मी तुला जीवंत तर करू शकणार नाही कारण ती ताकद माझ्यात नाही. पण तुझ्या मारेकर्यांना त्यांच्या परिणामांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मी हरप्रकारे तुझी मदत करेन. जरी तुझ्या शरीराची वाताहत लागली असली तरी सुदैवाने तुझे शरीर पुर्णपणे नष्ट झालेले नाही. तुझ्या वडीलांनी तुझे शरीर पुर्णपणे जळू दिले नाही. इन्स्पेक्टर शिंदेंच्या मदतीने तुझे शरीर शवागारात प्रिझर्वेशनसाठी पाठवायला मी त्यांना सांगितले आहे. जोपर्यंत तुझे शरीर पुर्णपणे नष्ट होत नाही, तोपर्यंत तुला तीन दिवसांचे बंधन उरणार नाही. तुझ्या समोर काही पर्याय आहेत.

पहिला म्हणजे जोपर्यंत तुझे शरीर सांभाळून ठेवता येईल तोपर्यंत तुला शरीर विरहित अवस्थेत पुढील काळ व्यतीत करता येईल पण अशा अवस्थेत कायम स्वरूपी राहण्याला काही अर्थ नाही. दुसरा म्हणजे ज्याचा मृत्यू होऊन २४ तास उलटले नाहीत अशा एखाद्या मृत व्यक्तीच्या शरीरात पुढील तीन दिवसांसाठी वास्तव्य करता येईल. पण फक्त तीन दिवसांकरिता, त्यानंतर तुला त्या शरीराचा स्वेच्छेने त्याग करावाच लागेल. अन्यथा तुला त्या सडणाऱ्या शरीरात कायमचे अडकून पडावे लागेल.

[next] तीन दिवसानंतर जर का तुला त्या शरीरातून बाहेर पडल्यावर असेच एखादे शरीर मिळाले तर पुन्हा तू त्या शरीरात तीन दिवस वास्तव्य करू शकतोस पण हा पर्यायही तितकासा फायद्याचा नाही. तिसरा म्हणजे एखादी व्यक्ती शेवटच्या घटका मोजत असेल तर त्या व्यक्तीचा मृत्यू होण्याआधीच जर का तू त्या व्यक्तीच्या इच्छेने त्याच्या शरीरात प्रवेश करू शकलास तर त्या व्यक्तीचा आत्मा मुक्त होईल आणि तुला त्या व्यक्तीच्या शरीरात वास करता येईल.

पण जर का तू त्या शरीराच्या बाहेर तीन दिवस राहिलास तर चौथ्या दिवसापासून मात्र ते शरीर सडू लागेल आणि तुला त्या शरीरात प्रवेश करता येणार नाही. जर का हा नियम तू पाळलास तर मग तुला ती व्यक्ती बनून उर्वरित आयुष्य मनुष्य रूपात जगता येईल. त्यानंतर तू आपल्या स्वतःच्या शरीराला अग्नीच्या सुपुर्द करू शकतोस. आता या सगळ्या प्रकरणात एकच जोखीम आहे ती म्हणजे तुझ्या शरीराची सुरक्षा. जर का कोणी तुझ्या शरीराला नष्ट केले तर तुला तीन दिवसात मुक्त व्हावेच लागेल.

फारतर तुला एखाद्या मृत शरीरात फक्त तीन दिवस वास्तव्य करता येईल. हे सगळे ऐकल्यावर आकाशच्या आत्म्याला काय बोलावे तेच कळेना पण भयाण अंधारात एखादा दिवा सापडावा तसे त्याला झाले. जोशी काकांच्या रूपात त्याच्या त्रिशंकू आयुष्यात आशेचा एक किरण आला होता. त्यांचे बोलणे शाब्दिक नसले तरी का कोणास ठाऊक, पण मांत्रिकाने आकाशच्या आत्म्याच्या दिशेने अशा रितीने पाहिले की जणु काही त्याने त्यांचे संभाषण शब्दशः ऐकले आहे.

[next] आकाशच्या आत्म्याला प्रचंड टेन्शन आले. त्याला त्या मांत्रिकाच्या नजरेला नजर देणे अवघड जाऊ लागले आणि त्याने त्याची नजर चोरली. मांत्रिक कुत्सितपणे हसला. तो म्हणाला, "तुला आता कोणीही वाचवू शकत नाही. अजुन फक्त तीन दिवस मग तुझा खेळ खल्लास.

आकाशच्या फार्महाऊसवर चार गुंडांसह त्याच्या मृतदेहासोबत रश्मीला मरणासन्न अवस्थेत सापडलेले पाहून तिचे वडील सब इन्स्पेक्टर सावंत आणि इन्स्पेक्टर शिंदेही संभ्रमात पडले. त्यांनी रश्मीच्या चेहऱ्यावर पाणी शिंपडले, ती अर्धवट शुद्धीत आली. आपल्या वडीलांना समोर पाहून तिच्या चेहऱ्यावर एक स्मित उमलले. ते तिला विचारून लागले की काय झाले? तिने खुणेनेच त्यांना जवळ येण्यास सांगितले. सावंतांनी तिच्या तोंडाजवळ आपला कान नेला. तिच्या तोंडून राकेश खून असे काही मोडके तोडके शब्द पडले. तिने एक मोठा आचका दिला आणि त्यांच्या हातातच प्राण सोडला.

शरीरातून खूप जास्त प्रमाणात रक्तस्त्राव झाल्यामुळे तिचा प्राण गेला होता. जणू ती फक्त त्यांना पाहण्यासाठीच थांबली होती. शोकाकुल सावंतांना इन्स्पेक्टर शिंदेनी महत्प्रयत्नांनी सावरले. या सगळ्या प्रकरणामध्ये आपल्या मुलीचा काय संबंध हेच त्यांना समजत नव्हते. जो कोणी त्यांच्या मुलीच्या खुनाला जवाबदार होता त्याला फासावर लटकवायचा निश्चय करून त्यांनी जड अंतःकरणाने पंचनामा सुरु केला. इन्स्पेक्टर शिंदेनी राकेश जाधव विरुद्ध कोणताच पुरावा उपलब्ध नसल्यामुळे आकाशचा आकस्मिक मृत्यू म्हणून एफ.आय.आर नोंदवली.

[next] आकाशच्या वडीलांनी याला विरोध केला पण त्यांना या प्रकरणाच्या मुळापर्यंत जाऊन दोषींवर कारवाई करण्याचे त्यांनी आपल्या मित्राला वचन दिले तेव्हा कुठे ते शांत झाले. सगळा वृत्तांत समजल्यावर आकाशच्या घरावर अवकळा पसरली. आकाशच्या आईची तर रडून रडून फार वाईट अवस्था झाली होती. तिला सावरणे आकाशच्या वडीलांना खूप अवघड झाले होते. आकाशचे शरीर शवागारात सुरक्षित ठेवल्याचे आणि जोशी गुरुजींनी सर्व काही ठीक होईल असे सांगितल्याचे कळल्यावर ती थोडी शांत झाली पण तिचा विलाप सुरूच होता.

तिकडे रश्मीच्या घरी याहून वेगळी परिस्थिती नव्हती. रश्मीची आई आपल्या नवऱ्याला दोष देत होती. "काय उपयोग तुमच्या पोलिसात असण्याचा? जिथे पोलिसांचे कुटुंबच सुरक्षित नाही तिथे इतरांनी काय अपेक्षा ठेवायच्या?" तिचे शब्द सब इंस्पेक्टर सावंताचे काळीज चिरत होते. कसे बसे तिचे सांत्वन करून सावंत पोलिस स्टेशनला आले. इंस्पेक्टर शिंदेंकडून त्यांना या खुनात जाधव बिल्डरचा मुलगा आणि इतर काही जण इन्व्हॉल्व्ह असल्याचे त्यांना समजले. काही झाले तरी या हत्याकांडात सहभागी असलेल्या आरोपींना सोडायचे नाही असे त्यांनी मनोमन ठरवले आणि आपल्या खबऱ्यांना कामगिरीवर सोडले.

स्मशानात आकाशच्या आत्म्याला कैद करून झाल्यावर मांत्रिक आणि इतर सर्व जण आपापल्या घरी निघाले. रवी मामाने आपली शंका उपस्थित केली, "आकाशच्या आत्म्याला आपण असेच सोडून जाणे कितपत योग्य आहे? नाही म्हणजे तो कैदेतून सुटला किंवा कोणी त्याला पाहिले आणि मदत केली तर?" यावर तो मांत्रिक खदाखदा हसू लागला. "माझ्या विद्येवर तुला शंका आहे का? माझ्या कैदेतून कोणत्याही आत्म्याची सुटका होणे केवळ अशक्य आहे.

[next] या भयाण स्मशानात दिवसा पण कोणी माणूस येत नाही, मग रात्री येण्याचा तर प्रश्नच नाही आणि समजा चुकून माकून कोणी आलाच तर त्याला हा आत्मा दिसणारच नाही त्यामुळे याची सुटका करणे तर लांबच राहिले. आता डायरेक्ट तिसऱ्या दिवशी इथे यायचे ते याची मुक्ती पाहायलाच. एकदा का हा मुक्त झाला की मग हा कोणाचेच काहीही बिघडवू शकत नाही. चला आता आपापल्या घरी जाऊन बिनधास्त झोपा." असे म्हणुन तो मांत्रिक आणि त्याच्या पाठोपाठ सगळे जण त्या स्मशानातुन निघून गेले.

ते सर्व गेल्याची खात्री झाल्यावर जोशी गुरुजींचा आत्मा त्या स्मशानात प्रकट झाला. त्यांना पाहताच आकाशच्या आत्म्याच्या जीवात जीव आला. वेळ न दवडता जोशी गुरुजींचा आत्मा कामाला लागला. त्यांच्या असे लक्षात आले की मांत्रिकाने खुप मजबूत अशा बंधनात आकाशच्या आत्म्याला बांधले होते. त्याला यातून सोडवण्यासाठी जोशी गुरुजींना काही सामग्री लागणार होती आणि त्यांचे सदेह तिथे असणे गरजेचे होते. आकाशच्या आत्म्याला धीर देऊन जोशी गुरुजींचा आत्मा आपल्या घरी परतला व त्याने आपल्या देहात प्रवेश केला. लागणारे साहित्य सोबत घेऊन ते लागलीच आपल्या ऍक्टिवा वरून निघाले.

जोशी काकांनी गावाबाहेरील स्मशानात येताच सोबत आणलेल्या वस्तू मांडण्यास सुरवात केली. सर्व वस्तू मनासारख्या मांडून झाल्यावर त्यांनी मंत्रोच्चारण सुरु केले. काही वेळातच आकाशचा आत्मा व त्याच्याभोवतीचा तो तेजस्वी गोल दृश्य स्वरूपात आला. जसजसे जोशी गुरुजींचे मंत्र त्या स्मशानात घुमू लागले तसतसे त्या गोळ्याचे तेज फिके पडू लागले. शेवटी तो गोल पूर्णपणे नाहीसा झाला आणि आकाशचा आत्मा त्या बंधनातून मुक्त झाला.

आकाशच्या आत्म्याने कृतज्ञतेने जोशी गुरुजींचे पाय धरले. तसे जोशी गुरुजींनी त्याला आशीर्वाद दिला आणि सावध केले, "तुझ्याकडे फार वेळ नाही, त्या मांत्रिकाच्या लक्षात येण्याआधीच तुला तुझी चाल खेळावी लागेल. जा यशस्वी हो." असे म्हणुन जोशी गुरुजींनी आपल्या सामानाची आवरा-आवर सुरु केली. आकाशचा आत्मा वेगाने नभाच्या घरी निघाला.

क्रमशः


केदार कुबडे | Kedar Kubade
सभासद, मराठीमाती डॉट कॉम
मराठी कथा, मराठी भयकथा, मराठी कविता या आणि अशा विविध विभागांत लेखन.

अभिप्राय

नाव

अ रा कुलकर्णी,1,अ ल खाडे,2,अ ज्ञा पुराणिक,1,अंकित भास्कर,1,अंजली भाबट-जाधव,1,अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अकोला,1,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनंत दळवी,1,अनंत फंदी,1,अनंत भावे,1,अनिकेत येमेकर,2,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनिल भारती,1,अनिल वल्टे,5,अनुभव कथन,19,अनुरथ गोरे,1,अनुराधा पाटील,1,अनुराधा फाटक,39,अनुवादित कविता,1,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,6,अभिजित गायकवाड,1,अभिजीत टिळक,2,अभिव्यक्ती,1368,अभिषेक कातकडे,4,अमन मुंजेकर,7,अमरश्री वाघ,2,अमरावती,1,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित बाविस्कर,3,अमित सुतार,1,अमुक-धमुक,1,अमृत जोशी,1,अमृता शेठ,1,अमोल कोल्हे,1,अमोल तांबे,1,अमोल देशमुख,1,अमोल बारई,6,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अरविंद जामखेडकर,1,अरविंद थगनारे,5,अरुण कोलटकर,1,अर्चना कुळकर्णी,1,अर्चना डुबल,2,अर्जुन फड,3,अर्थनीति,3,अल्केश जाधव,1,अविनाश धर्माधिकारी,2,अशोक थोरात,1,अशोक रानडे,1,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अश्विनी तासगांवकर,2,अस्मिता मेश्राम-काणेकर,7,अहमदनगर,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,1106,आईच्या कविता,29,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,2,आकाश भुरसे,8,आज,6,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,18,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,15,आदर्श कामिरे,2,आदित्य कदम,1,आदेश ताजणे,8,आनंद दांदळे,8,आनंद प्रभु,1,आनंदाच्या कविता,26,आमट्या सार कढी,18,आर समीर,1,आरती गांगण,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,21,आशा गवाणकर,1,आशिष खरात-पाटील,1,आशिष चोले,1,इंदिरा गांधी,1,इंदिरा संत,6,इंद्रजित नाझरे,26,इंद्रजीत भालेराव,1,इतिहास,281,इलाही जमादार,1,इसापनीती कथा,48,उत्तम कोळगावकर,2,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,15,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,14,उमेश चौधरी,1,उस्मानाबाद,1,ऋग्वेदा विश्वासराव,5,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,18,ऋषिकेश शिरनाथ,2,ऋषीकेश कालोकार,2,ए श्री मोरवंचीकर,1,एच एन फडणीस,1,एप्रिल,30,एम व्ही नामजोशी,1,एहतेशाम देशमुख,2,ऐतिहासिक स्थळे,1,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ऑडिओ कविता,15,ऑडिओ बुक,1,ओंकार चिटणीस,1,ओम ढाके,8,ओमकार खापे,1,ओशो,1,औरंगाबाद,1,कपिल घोलप,13,करण विधाते,1,करमणूक,71,कर्क मुलांची नावे,1,कल्पना देसाई,1,कल्याण इनामदार,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,279,कवी अनिल,1,कवी ग्रेस,4,कवी बी,1,काजल पवार,1,कार्यक्रम,12,कार्ल खंडाळावाला,1,कालिंदी कवी,2,काशिराम खरडे,1,कि का चौधरी,1,किरण कामंत,1,किल्ले,97,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,किशोर पवार,1,कुठेतरी-काहीतरी,3,कुणाल खाडे,3,कुणाल लोंढे,1,कुसुमाग्रज,9,कृष्णकेशव,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,के के दाते,1,के तुषार,8,के नारखेडे,2,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशव मेश्राम,1,केशवकुमार,2,केशवसुत,5,कोल्हापूर,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,2,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,ग दि माडगूळकर,6,ग ल ठोकळ,3,ग ह पाटील,4,गंगाधर गाडगीळ,1,गझलसंग्रह,1,गडचिरोली,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणपतीच्या गोष्टी,24,गणेश कुडे,2,गणेश तरतरे,19,गणेश निदानकर,1,गणेश पाटील,1,गणेश भुसारी,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गायत्री सोनजे,5,गावाकडच्या कविता,14,गुरुदत्त पोतदार,2,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गो कृ कान्हेरे,1,गो गं लिमये,1,गोकुळ कुंभार,13,गोड पदार्थ,56,गोपीनाथ,2,गोविंद,1,गोविंदाग्रज,1,गौतम जगताप,1,गौरांग पुणतांबेकर,1,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चंद्रकांत जगावकर,1,चंद्रपूर,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,चैत्राली इंगळे,2,जयश्री चुरी,1,जयश्री मोहिते,1,जवाहरलाल नेहरू,1,जळगाव,1,जाई नाईक,1,जानेवारी,31,जालना,1,जितेश दळवी,1,जिल्हे,31,जीवनशैली,431,जुलै,31,जून,30,ज्योती किरतकुडवे,1,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,ठाणे,2,डिसेंबर,31,डॉ मानसी राजाध्यक्ष,1,डॉ. दिलीप धैसास,1,तनवीर सिद्दिकी,1,तन्मय धसकट,1,तरुणाईच्या कविता,7,तिच्या कविता,64,तुकाराम गाथा,4,तुकाराम धांडे,1,तुतेश रिंगे,1,तेजश्री कांबळे-शिंदे,1,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ता हलसगीकर,2,दत्ताच्या आरत्या,5,दत्तात्रय भोसले,1,दत्तो तुळजापूरकर,1,दया पवार,1,दर्शन जोशी,2,दर्शन शेळके,1,दशरथ मांझी,1,दादासाहेब गवते,1,दामोदर कारे,1,दिनदर्शिका,366,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिपाली गणोरे,1,दिवाळी फराळ,26,दीपा दामले,1,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,75,दुर्गेश साठवणे,1,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धनंजय सायरे,1,धनराज बाविस्कर,69,धनश्री घाणेकर,1,धार्मिक स्थळे,1,धुळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,12,नमिता प्रशांत,1,नलिनी तळपदे,1,ना के बेहेरे,1,ना घ देशपांडे,4,ना धों महानोर,3,ना वा टिळक,1,नांदेड,1,नागपूर,1,नारायण शुक्ल,1,नारायण सुर्वे,2,नाशिक,1,नासीर संदे,1,निखिल पवार,3,नितीन चंद्रकांत देसाई,1,निमित्त,4,निराकाराच्या कविता,11,निवडक,8,निसर्ग कविता,35,निसर्ग चाटे,2,निळू फुले,1,नृसिंहाच्या आरत्या,1,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,50,पथ्यकर पदार्थ,2,पद्मा गोळे,4,परभणी,1,पराग काळुखे,1,पर्यटन स्थळे,1,पल्लवी माने,1,पवन कुसुंदल,2,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,322,पाककृती व्हिडिओ,15,पालकत्व,7,पावसाच्या कविता,38,पी के देवी,1,पु ल देशपांडे,9,पु शि रेगे,1,पुंडलिक आंबटकर,4,पुडिंग,10,पुणे,13,पुरुषोत्तम जोशी,1,पुरुषोत्तम पाटील,1,पुर्वा देसाई,2,पूजा काशिद,1,पूजा चव्हाण,1,पूनम राखेचा,1,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,27,पौष्टिक पदार्थ,20,प्र श्री जाधव,12,प्रकाश पाटील,1,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिमा इंगोले,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रदिप कासुर्डे,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर महाजन,1,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,11,प्रविण पावडे,15,प्रवीण दवणे,1,प्रवीण राणे,1,प्रशांतकुमार मोहिते,2,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,10,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रितफुल प्रित,1,प्रिती चव्हाण,27,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,97,प्रेरणादायी कविता,17,फ मुं शिंदे,3,फादर स्टीफन्स,1,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,10,फ्रॉय निस्सेन,1,बहिणाबाई चौधरी,6,बा भ बोरकर,8,बा सी मर्ढेकर,6,बातम्या,11,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,10,बाबासाहेब आंबेड,1,बायकोच्या कविता,5,बालकविता,14,बालकवी,9,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,21,बिपीनचंद्र नेवे,1,बी अरुणाचलाम्‌,1,बी रघुनाथ,1,बीड,1,बुलढाणा,1,बेकिंग,9,बेहराम कॉन्ट्रॅक्टर,1,भंडारा,1,भक्ती कविता,21,भक्ती रावनंग,1,भरत माळी,2,भा दा पाळंदे,1,भा रा तांबे,7,भा वें शेट्टी,1,भाज्या,29,भाताचे प्रकार,16,भानुदास,1,भानुदास धोत्रे,1,भावनांची वादळे,1,भुषण राऊत,1,भूगोल,1,भूमी जोशी,1,म म देशपांडे,1,मं वि राजाध्यक्ष,1,मंगला गोखले,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंगेश कळसे,9,मंगेश पाडगांवकर,5,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,3,मंदिरे,4,मधल्या वेळेचे पदार्थ,41,मधुकर आरकडे,1,मधुकर जोशी,1,मधुसूदन कालेलकर,2,मनमोहन नातू,3,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मनिषा फलके,1,मनोज शिरसाठ,5,मराठी,1,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,107,मराठी कविता,1149,मराठी कवी,3,मराठी कोट्स,4,मराठी गझल,29,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,67,मराठी चारोळी,42,मराठी चित्रपट,18,मराठी टिव्ही,52,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,5,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,44,मराठी मालिका,19,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,47,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,287,मराठी साहित्यिक,2,मराठी सुविचार,2,मराठीप्रेमी पालक महासंमेलन,5,मराठीमाती,147,मसाले,12,महात्मा गांधी,8,महात्मा फुले,1,महाराष्ट्र,304,महाराष्ट्र फोटो,10,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,22,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेंद्र म्हस्के,1,महेश जाधव,3,महेश बिऱ्हाडे,9,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,4,माझा बालमित्र,90,मातीतले कोहिनूर,19,माधव ज्यूलियन,6,माधव मनोहर,1,माधवानुज,3,मानसी सुरज,1,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मीना तालीम,1,मुंबई,12,मुंबई उपनगर,1,मुकुंद भालेराव,1,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,7,मोहिनी उत्तर्डे,2,यवतमाळ,1,यशपाल कांबळे,4,यशवंत दंडगव्हाळ,24,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,6,योगेश सोनवणे,2,रंगपंचमी,1,रंजना बाजी,1,रजनी जोगळेकर,5,रत्नागिरी,1,रविंद्र गाडबैल,1,रविकिरण पराडकर,1,रवींद्र भट,1,रा अ काळेले,1,रा देव,1,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,12,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश पोफारे,1,राजेश्वर टोणे,3,राम मोरे,1,रामकृष्ण जोशी,2,रामचंद्राच्या आरत्या,5,रायगड,1,राहुल अहिरे,3,रुपेश सावंत,1,रेश्मा जोशी,2,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लघुपट,3,लता मंगेशकर,2,लहुजी साळवे,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लक्ष्मीकांत तांबोळी,2,लातूर,1,लिलेश्वर खैरनार,2,लीना पांढरे,1,लीलावती भागवत,1,लोकमान्य टिळक,3,लोणची,9,वंदना विटणकर,2,वर्धा,1,वसंत बापट,12,वसंत साठे,1,वसंत सावंत,1,वा गो मायदेव,1,वा ना आंधळे,1,वा भा पाठक,2,वा रा कांत,3,वात्रटिका,2,वादळे झेलतांना,2,वामन निंबाळकर,1,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,वि दा सावरकर,3,वि भि कोलते,1,वि म कुलकर्णी,5,वि स खांडेकर,1,विंदा करंदीकर,8,विक्रम खराडे,1,विचारधन,215,विजय पाटील,1,विजया जहागीरदार,1,विजया वाड,2,विजया संगवई,1,विठ्ठल वाघ,3,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विद्याधर करंदीकर,1,विनायक मुळम,1,विरह कविता,58,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,3,विशाल शिंदे,1,विशेष,12,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव गव्हाळे,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,वैशाली नलावडे,1,व्यंगचित्रे,55,व्रत-वैकल्ये,1,व्हिडिओ,13,शंकर रामाणी,1,शंकर विटणकर,1,शंकर वैद्य,1,शंकराच्या आरत्या,4,शरणकुमार लिंबाळे,1,शशांक रांगणेकर,1,शशिकांत शिंदे,1,शां शं रेगे,1,शांततेच्या कविता,8,शांता शेळके,11,शांताराम आठवले,1,शाम जोशी,1,शारदा सावंत,4,शाळेचा डबा,15,शाळेच्या कविता,10,शितल सरोदे,1,शिरीष पै,1,शिरीष महाशब्दे,8,शिल्पा इनामदार-आर्ते,1,शिवाजी महाराज,7,शिक्षकांवर कविता,4,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,13,शेती,1,शेषाद्री नाईक,1,शैलेश सोनार,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्री दि इनामदार,1,श्री बा रानडे,1,श्रीकृष्ण पोवळे,1,श्रीधर रानडे,2,श्रीधर शनवारे,1,श्रीनिवास खळे,1,श्रीपाद कोल्हटकर,1,श्रीरंग गोरे,1,श्रुती चव्हाण,1,संघर्षाच्या कविता,32,संजय उपाध्ये,1,संजय डोंगरे,1,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिंदे,1,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संजीवनी मराठे,3,संत एकनाथ,1,संत चोखामेळा,1,संत जनाबाई,1,संत तुकडोजी महाराज,2,संत तुकाराम,8,संत नामदेव,3,संत ज्ञानेश्वर,6,संतोष जळूकर,1,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदीपकुमार खुरुद,1,संदेश ढगे,39,संध्या भगत,1,संपादक मंडळ,1,संपादकीय,11,संपादकीय व्यंगचित्रे,2,संस्कार,2,संस्कृती,133,सई कौस्तुभ,1,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,22,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सतीश काळसेकर,1,सदानंद रेगे,2,सदाशिव गायकवाड,2,सदाशिव माळी,1,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,9,सरबते शीतपेये,8,सरयु दोशी,1,सरला देवधर,1,सरिता पदकी,3,सरोजिनी बाबर,1,सलीम रंगरेज,8,सविता कुंजिर,1,सांगली,1,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सातारा,1,साने गुरुजी,5,सामाजिक कविता,112,सामान्य ज्ञान,8,सायली कुलकर्णी,7,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,साक्षी यादव,1,सिंधुदुर्ग,1,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,3,सुदेश इंगळे,20,सुधाकर राठोड,1,सुनिल नागवे,1,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुमित्र माडगूळकर,1,सुरज दळवी,1,सुरज दुतोंडे,1,सुरज पवार,1,सुरेश भट,2,सुरेश सावंत,2,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सुहास बोकरे,6,सैनिकांच्या कविता,4,सैरसपाटा,127,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,सोलापूर,1,सौरभ सावंत,1,स्तोत्रे,2,स्नेहा कुंभार,1,स्फुटलेखन,2,स्फूर्ती गीत,1,स्माईल गेडाम,4,स्वप्नाली अभंग,5,स्वप्नील जांभळे,1,स्वाती काळे,1,स्वाती खंदारे,320,स्वाती गच्चे,1,स्वाती दळवी,9,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती पाटील,1,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,42,हर्षद माने,1,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,2,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हेमंत जोगळेकर,1,हेमंत देसाई,1,हेमंत सावळे,1,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,ज्ञानदा आसोलकर,1,ज्ञानदेवाच्या आरत्या,2,
ltr
item
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन: जातबळी भाग ८ - मराठी भयकथा
जातबळी भाग ८ - मराठी भयकथा
जातबळी भाग ८, मराठी कथा - [Jaatbali Part 8, Marathi Katha] आकाश आणि नभाच्या निर्व्याज्य प्रेमाची जीवाला चटका लावून जाणारी कहाणी म्हणजेच जातबळी.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBLFpf-uNDL3WyI4QXACBprPYxJhcc4ro7ojF0ZMt22oJewA-Fvx_aaj0nbgl_N-vrnuEh0r0ofSD65aXnSZcNj0YmakeDpeSxU5QRbE-81ENrkqe6erv2CFGvHPc75CLO2MmaWIH5-3lW/s1600/jaatbali-part-8-marathi-katha.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBLFpf-uNDL3WyI4QXACBprPYxJhcc4ro7ojF0ZMt22oJewA-Fvx_aaj0nbgl_N-vrnuEh0r0ofSD65aXnSZcNj0YmakeDpeSxU5QRbE-81ENrkqe6erv2CFGvHPc75CLO2MmaWIH5-3lW/s72-c/jaatbali-part-8-marathi-katha.jpg
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2018/07/jaatbali-part-8-marathi-katha.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2018/07/jaatbali-part-8-marathi-katha.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची