प्रेम हे नावावर नसतं - भाग ६ - मराठी कथा

प्रेम हे नावावर नसतं - भाग ६,मराठी कथा - [Prem He Navavar Nasata - Part 6,Marathi Katha] नवा दिवस नवी जागा आणि नवे लोक, सकाळी अर्पिता लवकर उठते.

प्रेम हे नावावर नसतं - भाग ६ - मराठी कथा | Prem He Navavar Nasata - Part 6 - Marathi Katha

नवा दिवस नवी जागा आणि नवे लोक

सकाळी अर्पिता लवकर उठते. सगळी आवरा आवर लवकर आटपून ती खाली उतरते.

सावित्री आईला शोधत ती मारुतीला विचारते “मारुती सावित्री आई ला बघितलंय का तुम्ही त्या कुठे असतील.”

“ताई साहेब सावित्री आई किचन मध्ये असतात ह्या वेळेवर” मारुती अर्पिताकडे बघत.
ती किचन मध्ये जाते तिथे सावित्री आई तिला काम करताना दिसतात ती त्यांच्या जवळ जाते “सावित्री आई ह्या घरात देवारा कुठंय?”
त्या तिला बघतात साडीत ती सुंदर दिसत असते आणि त्यांचे डोळे पाणवतात.“तू पूजा करणार” सावित्री आई.
“हो, का काही चुकला का माझं” अर्पिता जरा घाबरतच बोलते.
“नाही ताई साहेब मोठ्या बाई साहेब गेल्या पासन देव्हाऱ्यात कोणी गेला नाही, मीच जात असते अधून मधून.”
“मी पूजा केली तर चालेल ना” अर्पिता त्यांना बघत.
“हो! ताई साहेब, अहो! तुम्ही मला का विचारता?, तुम्हीच या घरच्या मालकीण तुम्हाला जे मनाला वाटेल ते करा” सावित्री बाई त्यांना कुतूहलाने बघत.
ती देव्हाऱ्यात जाते ते आवरायला घेते स्वछ करते आणि काहीच वेळात तो चमकायला लागतो. मग ती त्यात देवाची नीट मांडणी करते आणि पूजा करायला घेते. बागेतुन फुल आणते देवाला वाहते त्यांची सजावट करते, किती तरी वर्षांनी त्या देव्हाऱ्यात आरती होते धूप दीप अगरबत्ती आणि घंटा नाद होतो. त्या सुवासिक फुलांनी, धूपाने त्या घरातले वातावरण संपूर्ण बदलून जाते. तिला हि प्रसन्न वाटत असते. सगळं आटपून ती मग किचनमध्ये जाते आणि नाश्त्याच्या तयारीला सावित्री आईला मदत करते.

घरातले सगळे नौकर तिला कुतूहलाने बघत असतात ते नवजीवन जगत असतात सगळ्यांना खूप आनंद होत असतो कारण खूप वर्षांनी काहीतरी नवीन होत असते. तिला एवढं काम करताना बघून सावित्री आई तिच्या जवळ येऊन “ताईसाहेब एका दिवसात इतकं नका करू थकाल तुम्ही.”

“सावित्री आई मला सवय आहे” अर्पिता त्यांचाकडे हसत आपल्या कामाला परत लागते.
तेवढ्यात मारुती येतो “ताईसाहेब मोठे साहेब आणि लहान साहेब नाश्त्याला आलेत तुम्हाला विचारलय.”

आता मात्र अर्पिता घाबरते आणि टिचा चेहऱ्यावरचं हसनं गायब होऊन जातं. तिला भीती असते; कारण तिने न विचारता घरात पूजा नि किती तरी सामानाला हात लावलेला असतो. काल रात्री अनिकेत तिला जे काही बोलून जातो त्याच्या वर्णनाने तरी तिला त्याची भीती जास्त वाटत असते कारण याचा पण अर्थ जर त्यांनी चुकीचा लावला तर?

ती जशी-तशी स्वतःला आवरते आणि टेबल जवळ जाते तिला बघून सत्यजित खूप खुश होतो.
“ये अचल इथे ये बस”, सत्यजित तिला खुर्ची दाखवत.

सगळ्यांना नास्ता वाढून ती पण बसते. पहिला घास घेतात आणि सत्यजित “सूनबाई तुमच्या हाताला चव आहे.”
ती त्यांना बघत “तुम्हाला कसं कळलं हे मी केलंय ते”, अर्पिता आश्चर्याने सत्यजितला बघत.
“बस कळलं” सत्यजित तिच्या कडे हसत बघतो.

एवढं असताना पण अनिकेत शांतपणे नाश्ता करतो आणि ऑफीसला निघून जातो.
सत्यजित मात्र सगळ्या गोष्टींची प्रशंसा करत असतो. “अचल, उद्या पासून रोज पूजा कर; मन प्रसन्न होतं; लक्ष्मी परत आमच्या दारी परतलीय” म्हणत ते आपल्या कामांनी ऑफिसला निघून जातात.

दिवसभर ती काही कॉल करते आपल्या जुन्या ऑफिसच्या बॉसशी बोलून त्यांच्या रेफरन्सने जॉब करायचा विचार करते व ती बाहेर पडते ढोले पाटील रोडवर फेमिन्ग मॅक्झीनचं ऑफिस असतं तिथे तिच्या बॉसची ओळख असते ती जाते इंटरव्ह्यू देते, सिलेक्ट होते तिला त्या कंपनीत जॉब लागतो.

ती आनंदात घरी येते. पण मोठ संकट तर आता असतं जेव्हा तिला जॉबसाठी रोज बाहेर जावं लागणार. पण तिला जॉब तर करायच असतो ती अनिकेतला विचारायचं ठरवते.

संध्याकाळी सगळं जेवण आटोपते आणि त्यांची वाट बघते. सगळे येतात जेवणाच्या टेबलवर बसून शांतपणे जेवण करतात. जेवण खूप छान झालेलं असतं म्हणून सगळे तिची प्रशंसा करतात. सत्यजित “अचल तुला स्वयंपाक करायला आवडत असेल तर तू रोज कर मला पण रोज नवीन खायला आवडेल”, म्हणत ते पानावरून उठतात आणि आपल्या खोलीत जातात अनिकेत पण जेवण आटपून आपल्या खोलीत जायला निघतो.

“स्वयंपाक छान झाला होता स्वयंपाक” अनिकेत एवढं बोलून चालू लागतो.

अनिकेत काही बोलून गेला तेही प्रशंसा केली तिला धक्का बसतो पण त्यामुळे तिला धीर मिळतो ती तिच्या जॉबसाठी त्याला विचारणार असते. त्यात तो बोलतो म्हणून तिचं काम आणखीन सोपं होतं. ती जेवण आटपून सगळी आवराआवर करते आणि खोलीत जाते ती जरा घाबरलेली असते. त्या भीतीपोटी ती रूममध्ये पोहोचल्यावर सैरभैर फिरत असते. तो स्टडी रूममधे असतो तिला हे माहित नसते कि त्या आरश्याच्या मागे स्टडीरूम आहे. तिला असा येरझरे मारताना बघून तो रूम मधल्या एक्स्टेंशनवर कॉल करतो. ती तो कॉल उचलते.

“मी बोलतोय” अनिकेत फोन उचलताच बोलतो.
“हऽऽऽम्म”अर्पिता घाबरत बोलते.
“तुला स्वयंपाक करायला आवडत नसेल तर नको करू, कोणी बोललं म्हणून मना विरुद्ध नको जाऊ” अनिकेतला वाटतं कि तिने बाबांच्या बोलण्याचं टेंशन घेतलंय तो एवढं बोलून फोन ठेवतच असतो कि ती...
“मी... मला” अर्पिताच्या तोंडून शब्द फुटत नसतात.
“काय झालं?” अनिकेत तिला शांत करत.
“मला जॉब करायचांय” ती एका श्वासात सगळं बोलते.
“हऽऽऽम्म” अनिकेत विचार करत.
त्याच काहीच उत्तर येत नाही.

“डोन्टवरी, मी कुठेही आपलं नाव खराब होईल किंवा कोणालाही कळू देणार नाही, नक्की...” अर्पिता त्याला कन्व्हिन्स करायचं म्हणून आणखीन ऍड करते.
तो काही न बोलता फोन ठेवतो. तिला काहीच कळत नाही ती टेंशन मधेच झोपते. तिला वाटतं कि तो तिला कधीच नोकरी करू देणार नाही.

ती उदास आणि खिन्न मनाने रोज प्रमाणे सकाळी लवकर उठते आणि तो यायच्या आत रूम मधुन बाहेर पडते. खाली येते; देव पूजा आटपून ती स्वयंपाक खोलीत जाते. सावित्री आई तिथेच असतात.

त्यांच्याशी बोलते “आज नाश्ता काय करू? उपमा चालेल?” अर्पिता त्यांच्या जवळ जात.
त्यांचं अंग गरम असतं म्हणून ती त्यांच्या कपाळाला हात लावून बघते तर त्यांना ताप असतो. अर्पिता त्यांना खोलीत नेऊन झोपवते परत किचनमध्ये येऊन कामाला लागते. थोड्याच वेळात चहा नाश्ता आटपून, ती मारुतीच्या मदतीने टेबल सजवते. सगळे नाश्त्याला बसतात.

“मारुती सावित्री आई कुठंय? अनिकेत मारुतीला विचारत.

“त्यांना बरं नाही; मी त्यांना औषध देऊन झोपवलंय”, अर्पिता जरा बिचकत उत्तर देते.
तो शांतपणे नाश्ता आटोपतो आणि सावित्री आईला बघायला त्यांच्या खोलीत जातो, त्या झोपलेल्या असतात म्हणू लांबूनच त्यांना बघून निघून जातो.

तो किचन मध्ये येतो तिथे अर्पिता कामात असते त्याला तिथे तिच्याशी बोलणं योग्य वाटत नसतं, म्हणून तो खोलीत तिची वाट बघत असतो. ती काम आवरते आणि खोलीत जाते अनिकेत नि काहीच उत्तर दिलं नसतं म्हणून ती उदास असते. अनिकेत नेहमी प्रमाणे स्टडीरूममधे तिची वाट बघत असतो.

ती रूममधे येते तो एक्स्टेंशनला कॉल करतो ती फोने उचलते.
“तुला जॉब करायचा असेल तर करू शकते” अनिकेत फोन वर बोलतो.
“आणि हो तुला मला घाबरण्याची काहीच गरज नाही हि रूम तुझी पण आहे उगाचच किचन मध्ये बसून राहत जाऊ नकोस निदान काही दिवस तरी आपण एकमेकांना सहन करू शकतो” अनिकेत एवढं म्हणून फोन ठेवतो.
ती आनंदाने फोन ठेवत जोरात उडी मारते आणि नाचत असते.
तिला असं बघून त्याला तिचं हसू येतं. तिचा तो निरागस पण बघून त्याला ती आवडायला लागते तसं पहिल्यांदा तो तिला कोर्टात बघूनच तिच्या प्रेमात पडतो पण त्याला न विचारता त्याचा वडिलांनी हे लग्न ठरवलेलं असतं म्हणून तो तिच्या वर चिडलेला असतो.

क्रमशः


ऋचा पिंपळसकर | Rucha Pimplaskar
पुणे, महाराष्ट्र (भारत) । सभासद, मराठीमाती डॉट कॉम
लेखनाची अत्यंत आवड असणाऱ्या ऋचा पिंपळसकर मुळात एक कम्युनिकेशन ट्रेनर म्हणुन कार्यरत आहेत यांची स्वतःची एक वेगळी लेखनशैली आहे.

अभिप्राय

ब्लॉगर


  सामायिक करा


नाव

अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनुभव कथन,12,अनुराधा फाटक,39,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,2,अभिव्यक्ती,924,अमन मुंजेकर,6,अमरश्री वाघ,2,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित बाविस्कर,3,अमुक-धमुक,1,अमोल देशमुख,1,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अर्थनीति,3,अलका खोले,1,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,690,आईच्या कविता,19,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,1,आकाश भुरसे,8,आज,12,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,13,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,9,आनंद दांदळे,8,आनंदाच्या कविता,20,आभिजीत टिळक,2,आमट्या सार कढी,16,आरती गांगन,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,4,आशिष खरात-पाटील,1,इंद्रजित नाझरे,26,इसापनीती कथा,44,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,13,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,12,ऋग्वेदा विश्वासराव,3,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,16,ऋषिकेश शिरनाथ,2,एप्रिल,30,एहतेशाम देशमुख,2,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ओंकार चिटणीस,1,कपिल घोलप,11,करमणूक,43,कर्क मुलांची नावे,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,7,कार्यक्रम,9,कालिंदी कवी,2,किल्ले,92,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,कुठेतरी-काहीतरी,2,कुणाल खाडे,1,कुसुमाग्रज,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशवसुत,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,1,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणेश तरतरे,10,गणेश पाटील,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गावाकडच्या कविता,10,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गोड पदार्थ,57,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,जयश्री मोहिते,1,जानेवारी,31,जिल्हे,1,जीवनशैली,366,जुलै,31,जून,30,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,डिसेंबर,31,तरुणाईच्या कविता,4,तिच्या कविता,48,तुकाराम गाथा,4,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ताच्या आरत्या,5,दर्शन जोशी,2,दादासाहेब गवते,1,दिनदर्शिका,372,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिवाळी फराळ,26,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,68,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धार्मिक स्थळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,9,निखिल पवार,3,निमित्त,3,निराकाराच्या कविता,7,निवडक,1,निसर्ग कविता,16,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,41,पंचांग,6,पथ्यकर पदार्थ,2,पराग काळुखे,1,पल्लवी माने,1,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,301,पालकत्व,6,पावसाच्या कविता,19,पी के देवी,1,पुडिंग,10,पुणे,9,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,18,पौष्टिक पदार्थ,19,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,10,प्रविण पावडे,10,प्रवीण राणे,1,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,10,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रिती चव्हाण,11,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,78,प्रेरणादायी कविता,14,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,11,बा भ बोरकर,1,बातम्या,6,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,1,बायकोच्या कविता,3,बालकविता,11,बालकवी,1,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,1,बिपीनचंद्र नेवे,1,बेकिंग,9,भक्ती कविता,8,भरत माळी,1,भाज्या,28,भाताचे प्रकार,16,भूमी जोशी,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,2,मंदिरे,1,मधल्या वेळेचे पदार्थ,35,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,92,मराठी कविता,534,मराठी गझल,17,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,1,मराठी चारोळी,1,मराठी चित्रपट,12,मराठी टिव्ही,27,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,4,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,41,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,30,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,13,मराठी साहित्यिक,1,मराठी सुविचार,2,मराठीमाती,293,मसाले,12,महाराष्ट्र,274,महाराष्ट्र फोटो,9,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,19,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेश बिऱ्हाडे,2,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,1,माझा बालमित्र,54,मातीतले कोहिनूर,14,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मुंबई,8,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,5,मोहिनी उत्तर्डे,1,यश सोनार,2,यशपाल कांबळे,2,यशवंत दंडगव्हाळ,17,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,4,रजनी जोगळेकर,4,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,6,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश्वर टोणे,1,रामचंद्राच्या आरत्या,5,राहुल अहिरे,3,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लता मंगेशकर,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लिलेश्वर खैरनार,2,लोणची,9,वात्रटिका,2,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,विचारधन,211,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विनायक मुळम,1,विरह कविता,50,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,2,विशेष,5,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,व्यंगचित्रे,17,व्हिडिओ,20,शंकराच्या आरत्या,4,शशांक रांगणेकर,1,शांततेच्या कविता,5,शांता शेळके,1,शारदा सावंत,4,शाळेच्या कविता,10,शितल सरोदे,1,शिक्षकांवर कविता,2,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,10,शेती,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्रीनिवास खळे,1,श्रीरंग गोरे,1,संगीता अहिरे,1,संघर्षाच्या कविता,21,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संत एकनाथ,1,संत तुकाराम,7,संत नामदेव,2,संत ज्ञानेश्वर,4,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदेश ढगे,37,संपादकीय,25,संपादकीय व्यंगचित्रे,16,संस्कार,2,संस्कृती,128,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,17,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सदाशिव गायकवाड,2,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,9,सरबते शीतपेये,8,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सामाजिक कविता,96,सायली कुलकर्णी,6,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,1,सुदेश इंगळे,3,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुरेश भट,1,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सैनिकांच्या कविता,2,सैरसपाटा,97,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,स्तोत्रे,1,स्फूर्ती गीत,1,स्वप्नाली अभंग,4,स्वाती खंदारे,300,स्वाती दळवी,6,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,38,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,1,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,harshad-khandare,1,swati-khandare,1,
ltr
item
मराठीमाती | माझ्या मातीचे गायन: प्रेम हे नावावर नसतं - भाग ६ - मराठी कथा
प्रेम हे नावावर नसतं - भाग ६ - मराठी कथा
प्रेम हे नावावर नसतं - भाग ६,मराठी कथा - [Prem He Navavar Nasata - Part 6,Marathi Katha] नवा दिवस नवी जागा आणि नवे लोक, सकाळी अर्पिता लवकर उठते.
https://1.bp.blogspot.com/-z_44rSdoUI4/X97h1krXylI/AAAAAAAAF_U/-t7tIE27LFcKfX_aVJN8ygSZnzh5c2IgwCLcBGAsYHQ/s0/prem-he-navavar-nasata-part-6-marathi-katha.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-z_44rSdoUI4/X97h1krXylI/AAAAAAAAF_U/-t7tIE27LFcKfX_aVJN8ygSZnzh5c2IgwCLcBGAsYHQ/s72-c/prem-he-navavar-nasata-part-6-marathi-katha.jpg
मराठीमाती | माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2020/12/prem-he-navavar-nasata-part-6-marathi-katha.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2020/12/prem-he-navavar-nasata-part-6-marathi-katha.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची