ठसे - अनुभव कथन

ठसे, अनुभव कथन - [Thase, Anubhav Kathan] माझा बाप एकदम तगडा. जबरदस्त. रंगावरून आमची नावे पडलेली. कोणी ठेवली माहीत नाहीत पण आहेत खरी.

ठसे - अनुभव कथन | Thase - Anubhav Kathan

आमच्या बंगल्याचा मालक तसा दयाळू होता. आम्हाला भाकरी तुकडा द्यायला तो विसरत नव्हता


प्रभात रोडवरील अनेक गल्ल्यांमधील एकात माझा जन्म झाल्याला आता चार एक महिने होऊन गेले. एका मोठ्या बंगल्याच्या आवारात, गॅरेजला लागून असलेल्या छोट्या खोलीत आम्ही रहातो. आम्ही म्हणजे मी, माझा बाप, माझी आई आणि तीन भावंड. कूळ श्वान जात गावठी.

माझा बाप एकदम तगडा. जबरदस्त. रंगावरून आमची नावे पडलेली. कोणी ठेवली माहित नाहीत पण आहेत खरी. बाप काळ्या, आई रंगी, मी भुऱ्या, एक भाऊ पांढऱ्या, एक किऱ्या आणि बहीण तांबडी.

ह्या साऱ्या गल्लीत बापाचा जबरी दरारा. आमच्या गल्लीतील सोडाच, आजूबाजूच्या गल्लीतील इतर भाऊ बंद आणि इतर उच्च जातीची आणि उच्च घरात राहणारी कुत्री देखील बापाला टरकून असायची. बापाची एक सवय होती. दिवसातून अनेक वेळा तो छाती बाहेर काढून बंगल्याबाहेर पडायचा. आपली दणकट देहशष्टी सगळ्यांना दिसेल अशा रुबाबात गल्लीच्या ह्या टोकापासून त्या टोकापर्यंत चक्कर टाकून यायचा. इकडे हुंग, तिकडे एखाद्या खांबावर तुरतुरी सोड असे करत आपल्या सम्राज्यात त्याची जणू गस्त चालू असायची. अशा वेळी इतर सर्व जातभाई आत लपून बसायची. बाहेर येण्याची कोणाची हिंमत नसायची. शेजारील व आमच्या गल्लीतील कुत्री आपापल्या जागेवरूनच भुंकायची. पण ती तेव्हढ्यापुरतीच.

आमच्या बंगल्याचा मालक तसा दयाळू होता. आम्हाला भाकरी तुकडा द्यायला तो विसरत नव्हता. अर्थात बापा सारखा फुकटाचा रखवालदार त्याला शोधूनही मिळाला नसता.

आमचे आयुष्य व्यवस्थित, सुखात चालले होते. पण म्हणतात ना सुखाला दृष्टी लागतेच तसंच होतं. आमची गल्ली रुंदीला छोटी पण लांबीत खूप मोठी. डांबरी, काळ्या रिबीनी सारखी दिसायची. दोन्ही बाजूला गुलमोहोर, बहावा, टण्णूची झाड नीट सावली देत उभी होती.

एके दिवशी सकाळपासूनच गडबड उडते. उडणाऱ्या पक्षांचा थवा जसा अचानक जमिनीवर उतारावा तसे अनेक कामगार हातात फावडी, कुदळी घेऊन उगवतात. पाठोपाठ एक आजस्त्र मशीन येते. आमच्या सुरेख डांबरी रस्त्यावर घण पडू लागतात. आम्ही सर्व जण भुंकून भुंकून सारा परिसर दाणाणून सोडतो. पण त्याचा त्यांच्यावर ढिम्म परिणाम होतं नाही. तोंडात तंबाखू चा बार भरून हसत, खिदळत त्यांचे काम चालूच असते.

त्यांचा मुकादम मला एकदम बेकार माणूस वाटतो. काळा, जाडा, सुटलेली ढेरी, चेहऱ्यावर देवीचे वण, रानटी झाडासारखे वाढलेले केस आणि रखरखरीत आवाज. आपल्या रखरखरीत आवाजात तो मोठ्या गुर्मीत एकसारखे हुकूम सोडत होता. त्याला इतरांवर हुकूमत गाजवायला आवडतं असे दिसत होते.

त्याच्या धाकामुळे काम मात्र भरभर होत होते. तो दिवस मावळतो. सगळे कामगार थकून भागून घरी जातात. त्यांनी आमचा सुंदर गुळगुळीत रस्ता पार उखडून टाकलेला असतो. सगळीकडे डांबराची, दगडांची ढेकळे पडली असतात. आम्ही सारे दिवसभर घरातच कोंडले गेलेले असतो. त्या मशीनच्या धडधाटाने आम्ही प्रचंड घाबरलेले असतो. आईच्या कुशीत तोंड खुपसून बसलेले असतो. बाप अस्वस्थ पणे येरझारा घालत राहतो. सगळे गेल्यावर गल्लीत नेहमीसारखी शांतता पसरते. काही घरां मधून टी.व्ही. चा आवाज काय तो ऐकू येत असतो. माझा बाप बाहेर पडतो. आपल्या राज्यात एक फेरफटका मारून येतो.

असेच दोन तीन दिवस जातात. रस्ता पूर्ण खणून झालेला असतो. पडलेले डबर ट्रक्स मधून हलवले जाते. तिसऱ्या दिवशी दिवसा काही काम होतं नाही पण रात्री काम परत सुरू होते. एक वेगळेच मशीन येते आणि त्यातून सर्व रस्त्यावर आधी आखलेल्या चौकटीमध्ये सिमेंट ओतले जाते. मुकादम बहुतेक लावूनच आलेला असतो. त्याचा सतत आरडा ओरडा सुरु असतो. “उद्या इथून कोणाला जाऊन द्यायचे नाही”. सिमेंट ओलं आहे “कोणी गेलं तर तुम्हाला लाथा घालेन.” "एऽऽऽ, गल्लीच्या दोन्ही बाजूला ते बोर्ड लावले कारे?”

पहाटे पर्यंत ही गडबड सुरु असते. रात्रभर बाहेर फेरी न मारता आल्यामुळे बापाचे डोके फिरलेलंच असते. दात विचकून आणि गुरगुरत तो आईवर आणि आमच्यावर राग काढत रहातो.

सकाळ पर्यंत काम संपते. आता आधीचा काळा कुळकुळीत रस्ता जाऊन एक पांढरा पट्टा मारल्यासारखे दिसतो. आई म्हणते सुद्धा “काय करून ठेवलंय हे? आधीचा काय वाईट होता?” बाबा तिच्यावर वसकून म्हणतो “कोणा कॉर्पोरेटरच्या डोक्यात आलं असेल म्हणून हे सगळं चाललं आहे.”

सगळे कामगार आणि मुकादम निवांत होतात. चहा, बिड्या काढून गप्पा झाडू लागतात. सिमेंट अजून ओलं असल्यामुळे त्यांना काहीवेळा तरी थांबणे आवश्यक असते. रस्ता दोन्ही बाजूने बंद केल्यामुळे कोणी येतं जात नसते.

इतक्यात बापाच्या डोक्यात काय सणक येते काय माहीत? ताडकन्‌ उठून तो बाहेर जाऊ लागतो. आईने त्याला आत्ता बाहेर जाऊ नका म्हणून परोपरीने विनविते पण कोणाच ऐकणे त्याच्या स्वभावतच नसल्यामुळे माझा बाप त्याच्याच मस्तीत रस्त्यावर जातो. मुकादम आणि इतर कामगारांच्या समोरून तो नेहमीच्या रुबाबात आपल्या गस्तीला निघतो. तो पुढे जाईल तसे ओल्या सिमेंटवर त्याच्या पावलांचे ठसे उमटत जातात. अचानक मुकादमाचे लक्ष बापाकडे आणि रस्त्याकडे जाते. नुकत्याच केलेल्या रस्त्यावर उमटलेले ते ठसे बघून तो कमालीचा उखाडतो. “एऽऽऽ हाड” असा तो जोरात आवाज टाकतो. तो ऐकून इतर कामगार देखील "हाडहूड करू लागतात" माझा बाप एकदम मागे वळून गुरगुराट करतो त्याबरोबर काही कामगार घाबरून मागे सरतात. पण मुकादम पण कच्चा नसतो. कच्चकून शिवी देत जवळच पडलेला एक मोठा दगड उचलून बापाच्या दिशेने भिरकवतो. त्याचा नेम चांगला असेल म्हणा किंवा बापाचं नशीब वाईट असेल म्हणा तो जडशील दगड सरळ जाऊन त्याच्या डोक्यावर आदळतो. मोठ्याने केकाटत माझा बाप कोसळतो. आई देखील मोठ्याने किंचाळत दाराकडे धाव घेते. आजूबाजूच्या गल्ल्यानं मधील कुत्री भुंकून भुंकून गोंधळात भर टाकतात.

बाप पडलेला बघून मुकादम त्याच्या जवळ जातो. पण तो पर्यंत माझा बाप पाय झाडत मेलेला असतो. “तिच्या आयला तुझ्या” म्हणून मुकादम त्याच्या कंबरड्यात लाथ घालतो.

तासा दीड तासाने सिमेंट चांगले वाळते. सगळे कामगार, मुकादम निघून जातात. आई घाबरत घाबरत माझ्या मेलेल्या बापाजवळ जाऊन बघते. काय करावे हे त्या बिचारीला कळत नसते. दोन तीनदा त्याला चाटून, हुंगून ती मुकपणे आमच्या जवळ येऊन बसते. आम्ही घाबरून तिला घट्ट बिलगून बसतो.

थोड्या वेळाने एक कचरा गाडी येऊन मेलेल्या बापाला घेऊन जाते. दोन तीन दिवसांनी माझी भीती कमी झाल्यावर, अंगाचा कंप थांबल्यावर मी हळूच रस्त्यावर जाऊन बघतो. वाहने जाऊन जाऊन रस्त्याचा नवे पणा कमी झालेला असतो. झाडे तशीच असतात. माझे लक्ष रस्त्याकडे जाते. मला त्या सिमेंटवर उठलेले, एकाच दिशेने गेलेले पावलांचे ठसे दिसतात.

माझा बाप मरतो पण मरण्याआधी आपल्या छोट्याशा साम्राज्यावर आपला, न पुसला जाणारा ‘ठसा’ कायमस्वरूमी उमटवून जातो.

- सुनील गाडगीळ

अभिप्राय

ब्लॉगर: 2
भारत सरकारच्या नवीन आयटी पॉलिसी नुसार कोणत्याही विषयावर कोणत्याही व्यक्ती, समूदाय, धर्म तसेच देशाविरुद्ध आपत्तीजनक टिप्पणी दंडणीय गुन्हा आहे.

अशा प्रकारच्या टिप्पणीवर कायदेशीर कारवाई (शिक्षा किंवा आर्थिक दंड किंवा दोन्ही) ची तरतूद देखील आहे. त्यामुळे या चर्चेत पाठविलेल्या कोणत्याही विचारांची जबाबदारी संपूर्णपणे लेखकाची असेल.

मराठीमाती डॉट कॉम प्रताधिकार, अस्वीकरण आणि वापरण्याच्या अटी.  सामायिक करा


नाव

अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनुभव कथन,12,अनुराधा फाटक,39,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,2,अभिव्यक्ती,923,अमन मुंजेकर,6,अमरश्री वाघ,2,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित बाविस्कर,3,अमुक-धमुक,1,अमोल देशमुख,1,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अर्थनीति,3,अलका खोले,1,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,689,आईच्या कविता,19,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,1,आकाश भुरसे,8,आज,12,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,13,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,9,आनंद दांदळे,8,आनंदाच्या कविता,20,आभिजीत टिळक,2,आमट्या सार कढी,16,आरती गांगन,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,4,आशिष खरात-पाटील,1,इंद्रजित नाझरे,26,इसापनीती कथा,44,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,13,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,12,ऋग्वेदा विश्वासराव,3,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,16,ऋषिकेश शिरनाथ,2,एप्रिल,30,एहतेशाम देशमुख,2,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ओंकार चिटणीस,1,कपिल घोलप,11,करमणूक,43,कर्क मुलांची नावे,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,7,कार्यक्रम,9,कालिंदी कवी,2,किल्ले,92,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,कुठेतरी-काहीतरी,2,कुणाल खाडे,1,कुसुमाग्रज,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशवसुत,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,1,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणेश तरतरे,10,गणेश पाटील,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गावाकडच्या कविता,10,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गोड पदार्थ,57,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,जयश्री मोहिते,1,जानेवारी,31,जिल्हे,1,जीवनशैली,366,जुलै,31,जून,30,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,डिसेंबर,31,तरुणाईच्या कविता,4,तिच्या कविता,47,तुकाराम गाथा,4,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ताच्या आरत्या,5,दर्शन जोशी,2,दादासाहेब गवते,1,दिनदर्शिका,372,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिवाळी फराळ,26,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,68,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धार्मिक स्थळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,9,निखिल पवार,3,निमित्त,3,निराकाराच्या कविता,7,निवडक,1,निसर्ग कविता,16,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,41,पंचांग,6,पथ्यकर पदार्थ,2,पराग काळुखे,1,पल्लवी माने,1,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,301,पालकत्व,6,पावसाच्या कविता,19,पी के देवी,1,पुडिंग,10,पुणे,9,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,18,पौष्टिक पदार्थ,19,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,10,प्रविण पावडे,10,प्रवीण राणे,1,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,10,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रिती चव्हाण,10,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,78,प्रेरणादायी कविता,14,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,11,बा भ बोरकर,1,बातम्या,6,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,1,बायकोच्या कविता,3,बालकविता,11,बालकवी,1,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,1,बिपीनचंद्र नेवे,1,बेकिंग,9,भक्ती कविता,8,भरत माळी,1,भाज्या,28,भाताचे प्रकार,16,भूमी जोशी,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,2,मंदिरे,1,मधल्या वेळेचे पदार्थ,35,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,92,मराठी कविता,533,मराठी गझल,17,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,1,मराठी चारोळी,1,मराठी चित्रपट,12,मराठी टिव्ही,27,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,4,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,41,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,30,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,13,मराठी साहित्यिक,1,मराठी सुविचार,2,मराठीमाती,293,मसाले,12,महाराष्ट्र,274,महाराष्ट्र फोटो,9,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,19,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेश बिऱ्हाडे,2,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,1,माझा बालमित्र,54,मातीतले कोहिनूर,14,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मुंबई,8,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,5,मोहिनी उत्तर्डे,1,यश सोनार,2,यशपाल कांबळे,2,यशवंत दंडगव्हाळ,17,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,4,रजनी जोगळेकर,4,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,6,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश्वर टोणे,1,रामचंद्राच्या आरत्या,5,राहुल अहिरे,3,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लता मंगेशकर,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लिलेश्वर खैरनार,2,लोणची,9,वात्रटिका,2,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,विचारधन,211,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विनायक मुळम,1,विरह कविता,49,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,2,विशेष,5,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,व्यंगचित्रे,17,व्हिडिओ,20,शंकराच्या आरत्या,4,शशांक रांगणेकर,1,शांततेच्या कविता,5,शांता शेळके,1,शारदा सावंत,4,शाळेच्या कविता,10,शितल सरोदे,1,शिक्षकांवर कविता,2,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,10,शेती,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्रीनिवास खळे,1,श्रीरंग गोरे,1,संगीता अहिरे,1,संघर्षाच्या कविता,21,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संत एकनाथ,1,संत तुकाराम,7,संत नामदेव,2,संत ज्ञानेश्वर,4,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदेश ढगे,37,संपादकीय,25,संपादकीय व्यंगचित्रे,16,संस्कार,2,संस्कृती,128,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,17,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सदाशिव गायकवाड,2,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,9,सरबते शीतपेये,8,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सामाजिक कविता,96,सायली कुलकर्णी,6,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,1,सुदेश इंगळे,3,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुरेश भट,1,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सैनिकांच्या कविता,2,सैरसपाटा,97,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,स्तोत्रे,1,स्फूर्ती गीत,1,स्वप्नाली अभंग,4,स्वाती खंदारे,300,स्वाती दळवी,6,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,38,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,1,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,harshad-khandare,1,swati-khandare,1,
ltr
item
मराठीमाती | माझ्या मातीचे गायन: ठसे - अनुभव कथन
ठसे - अनुभव कथन
ठसे, अनुभव कथन - [Thase, Anubhav Kathan] माझा बाप एकदम तगडा. जबरदस्त. रंगावरून आमची नावे पडलेली. कोणी ठेवली माहीत नाहीत पण आहेत खरी.
https://1.bp.blogspot.com/-RisKlslUr6E/YJqCXoo_EtI/AAAAAAAAGRQ/NzJq3YiauywnvgTkab6TYPaJobi6Fd94gCLcBGAsYHQ/s1600/thase-anubhav-kathan.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-RisKlslUr6E/YJqCXoo_EtI/AAAAAAAAGRQ/NzJq3YiauywnvgTkab6TYPaJobi6Fd94gCLcBGAsYHQ/s72-c/thase-anubhav-kathan.jpg
मराठीमाती | माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2021/05/thase-anubhav-kathan.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2021/05/thase-anubhav-kathan.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची