यश सोनार

पापाचा घडा - मराठी कविता

सांग तुझा पदर कोणी ओढला, पापाचा घडा हा कोणाचा भरला सांग तुझा पदर कोणी ओढला पापाचा घडा हा कोणाचा भरला एकटे पाहिले त्यांनी नारीला द्र…

शेतकरी हा रोज मरतो - मराठी कविता

शेतकरी हा रोज मरतो, कुणाला काय फरक पडतो शेतकरी हा रोज मरतो कुणाला काय फरक पडतो राबराब राबतो काबाडकष्ट करतो तरी जगाचा पोशिंदा उपाशी …