मराठी मुळाक्षरे

मराठी मुळाक्षरे | Marathi Mulakshare
मराठी मुळाक्षरे
मराठी मुळाक्षरे - (Marathi Mulakshare) देवनागरी लिपीतील अक्षरांचा संच / मराठी मुळाक्षरे.

मराठी मुळाक्षरे

मराठी मुळाक्षरे - अ मराठी मुळाक्षरे - आ मराठी मुळाक्षरे - अ‍ॅ

मराठी भाषेतील स्वर

मराठी भाषेतील स्वर
मराठी भाषेतील स्वर
अ‍ॅ
अं अः

मराठी भाषेतील मुळाक्षरे / व्यंजने

मराठी भाषेतील मुळाक्षरे / व्यंजने
मराठी भाषेतील मुळाक्षरे / व्यंजने
क्ष
ज्ञ