तुकाराम गाथा - अभंग ३१

प्रकाशन: संपादक मंडळ | १५ जुलै २००५

तुकाराम गाथा - अभंग ३१ | Tukaram Gatha - Abhang 31

तुकाराम गाथा अभंग ३१ - [Tukaram Gatha - Abhang 31] संत तुकाराम महाराज यांनी रचलेल्या अभंगांची गाथा शब्द आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

न बोलतां तुम्हां कळों न ये गूज ।
म्हणउनी लाज सांडियेली ॥१॥

आतां तुम्हां पुढें जोडीतसें हात ।
नका कोणी अंत पाहों माझा ॥२॥

तुका म्हणे आम्ही बैसलों शेजारीं ।
करील तें हरी पाहों आतां ॥३॥संत तुकाराम महाराज