MarathiMati - home

 

  Grace  
Grace  
   
  Mangesh Padgaonkar  
Mangesh Padgaonkar  
   
  N D Mahanor  
N D Mahanor  
   
  Elahi Jamadar  
Elahi Jamadar  
   


marazImaataI.kxa^ma ó marazI kxivataax
 

Click here!
  Grace  
  Grace    
   

 

Gar qakxlao saMnyaasaI: hLU hLU iBaMtahI Kacatao

Aa[-cyaa DaoLyaaMmaQaÊo naXa~a maÊa Baasavatao

 

taI navhtaI saMQyaa maQaura rKarKatao {]naca haotao

Qaga AaoZUna saMQyaovaaNaI AaBaaL pasarÊo haotao

 

paXaaMcaI GarTI haotaI: tao JaaD taaoDÊo kxaoNaI

ekx ekx AaoMjaLImaagao Asataoca Jayaa-Mcao paaNaI

 

maI iBa{]na AMQaaraÊa ADgaLIta ÊpaUina jaa[-

yao hÊkox hÊkox maagao tyaa drItaÊI vanara[-

 

   

Top Back Next

Contact Us | About Us | FeedBack

Mazha Maharashtra | Marathiche Mandanda | Aapali Marathi | Marathi Kavita | Shatayushi | Marathi Lekh | Mazha Balmitra | Bhagyavedh | WebSuchi | Marathi eMail | Karamnuk | AksharMancha | Dinadarshika | Samwad | Greetings
Marathi eMail - Send eMail in Marathi LanguageMarathi Greetings - Send Marathi Greeting Card For FreeAksharMancha - Open Stage For Marathi Poet Writer ArtistBhagyavedh - Astrology in MarathiMarathi Website DictionaryMaharashtrian Kala - explore Arts of Maharashtra State
Marathi Lekh - Marathi ArticalsMarathi Dinadarshika Marathi CalendarMaharashtra State Resource - Travel, Culture, Art, Letrature and more...Shatayushi - 100 Years of FitnessMarathi TarunMarathi Sahitya - Find Out Maharashtras Marathi Sahitya
Samwad - World of WordsMazha Maharashtra - Maharashtra & Marathi Related News in Marathi LanguageMazha Balmitra - Special Section for Marathi KidsKaramnuk - Entertainment Section for Marathi Film Marathi Drama Marathi Jokes Marathi VinodBhatakanti Sairsapata - Travel Maharashtra StateMarathi Culture - Marathi and Maharashtrian Culture Information

Write to : Editor
Marathi Web Portal MarathiMati.com [Founded in September 27 2002] is Regional Language Marathi Website Dedicated to Travel, Culture, Art and Literature of Maharashtra State in India.
© MarathiMati.com All Rights Reserved Worldwide to OWNWAY Art & Technology Master. Harshad Khandare

Network Websites :nashikdiary.com | puneprime.com