Sign Up new user
MarathiMati.com | Home
Marathi Kavita Marathi Poems Marathi Ghazal Marathi Charoli
User Login
User Name
Password
Sign Up
  Grace  
Grace  
   
  Mangesh Padgaonkar  
Mangesh Padgaonkar  
   
  N D Mahanor  
N D Mahanor  
   
  Elahi Jamadar  
Elahi Jamadar  
   

MarathiMati.com / Marathi Kavita
Marathi Kavita

Poet Grace | Mangesh Padgaonkar | N D Mahanor | Ilahi Jamadar old | Ilahi Jamadar New

Mukund Shintre (Ek Baman Dhasalalela)
saaihtya risakxaMnaa namaskxar ,

 

marazI kxivataa yaa sadraKaaÊI AamhI AapaNaaMsaazI ivaivaQa naamavaMta kxivaMcyaa

inavaDkx kxivataa tasaoca navaaoidtaaMcyaa vaocakx paNa vaoQakx kxivataa dota Aahaota.

risakxaMnaa yaa saihtyaacaa Aasvaad Gyaavaa...AaiNa dadhI VavaI!

risakxaMnaI AapaÊI dad yaoqao naaoMdvaavaI (open in new window)

 

 

Marathi Kavita

naamavaMtaaMcyaa inavaDkx kxivataa

Aa[-.

ijaqao ijaqao vaRXa Aaho itaqao Aaho Cayaa,

itaqao Aahosa taU Aa[- ijaqao Aaho maayaa !

ica{] kxa{]SaI baaoÊta

baaLa BarivaÊa Gaasa,

yaotaa AMQaar Baar}na

GarI idvaa ÊaivaÊasa:

inaraSaÊo mana Êagao pa`kxaSaata nhaya,

itaqao Aahosa taU Aa[- ijaqao Aaho maayaa !

Aajaa%yaacyaa paazIvar

ifxrao kuxNaacaahI hata,

du:iKataaÊa, duba-LaÊa

imaLao kuxNaacaIhI saaqa,

taUca Aa[- kxr}Naocyaa maMidracaa paayaa,

itaqao Aahosa taU Aa[- ijaqao Aaho maayaa !

zoca kxanhUÊa ÊagaÊI,

yaSaaodocyaa DaoLa paaNaI,

rama zumakxta caaÊo,

kxaOsalyaocyaa gaLaM gaaNaI,

dova JaaÊa taanhUÊa ga kuxSaIta taU Gyaayaa,

itaqao Aahosa taU Aa[- ijaqao Aaho maayaa !

 

maMgaoSa paaDgaavakxr.
 

 

Marathi Kavita Marathi Poems Marathi Ghazal Marathi Charoli
Contact Us | About Us | FeedBack

Mazha Maharashtra | Marathiche Mandanda | Aapali Marathi | Marathi Kavita | Shatayushi | Marathi Lekh | Mazha Balmitra | Bhagyavedh | WebSuchi | Marathi eMail | Karamnuk | AksharMancha | Dinadarshika | Samwad | Greetings
Marathi eMail - Send eMail in Marathi LanguageMarathi Greetings - Send Marathi Greeting Card For FreeAksharMancha - Open Stage For Marathi Poet Writer ArtistBhagyavedh - Astrology in MarathiMarathi Website DictionaryMaharashtrian Kala - explore Arts of Maharashtra State
Marathi Lekh - Marathi ArticalsMarathi Dinadarshika Marathi CalendarMaharashtra State Resource - Travel, Culture, Art, Letrature and more...Shatayushi - 100 Years of FitnessMarathi TarunMarathi Sahitya - Find Out Maharashtras Marathi Sahitya
Samwad - World of WordsMazha Maharashtra - Maharashtra & Marathi Related News in Marathi LanguageMazha Balmitra - Special Section for Marathi KidsKaramnuk - Entertainment Section for Marathi Film Marathi Drama Marathi Jokes Marathi VinodBhatakanti Sairsapata - Travel Maharashtra StateMarathi Culture - Marathi and Maharashtrian Culture Information

Write to : Editor
Marathi Web Portal MarathiMati.com [Founded in September 27 2002] is Regional Language Marathi Website Dedicated to Travel, Culture, Art and Literature of Maharashtra State in India.
© MarathiMati.com All Rights Reserved Worldwide to OWNWAY Art & Technology Master. Harshad Khandare

Network Websites :nashikdiary.com | puneprime.com