MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

मनाचे श्लोक - श्लोक ९५

प्रकाशन: संपादक मंडळ | २८ एप्रिल २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक ९५ | Manache Shlok - Shlok 95

मनाचे श्लोक - श्लोक ९५ - [Manache Shlok - Shlok 95] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

श्लोक ९५


अजामेळ पापी वदे पुत्रकामे ।
तया मुक्ति नारायणाचेनि नामें ॥
शुकाकारणे कुंटणी राम वाणी ।
मुखें बोलतां ख्याति जाली पुराणीं ॥९५॥समर्थ रामदास स्वामी

संस्कृत रुपांतर


मनोऽजामिलः पुत्रनामा-ज्ञभावा ।
हृवन्नव नारायणायेति मुकिउतम्‌ ॥
शुकं काऽपि वारांगना ध्यापयंती ।
समाजे सतामुत्तमां ख्यातिमाप ॥९५॥समर्थ रामदास स्वामी

अर्थ


श्रीसमर्थ सांगतात की, अजामिल नावाच्या मूळच्या सदाचारी, पण मन अनावर झाल्यामुळे पापी बनलेल्या ब्राह्मणाला दासीपासून दहा पुत्र झाले; त्यात धाकट्याचे नाव नारायण होते. त्यावर त्याचे अत्यंत प्रेम असे. आसन्नमरण स्थितीत सुद्धा तो ‘अरे नारायणा, अरे नारायणा’ असेच हाक मारीत. त्या हाका जरी पुत्रासाठी होत्या, तरी त्या नामोच्चारणामुळे तो वैकुंठात गेला. केवळ पुत्राच्या मिषाने मरणसमयी हरिनामस्मरण घडले तरी अजामिल विष्णुपदी गेला, मग श्रद्धापूर्वक नामस्मरण करणारा पुरुष, उत्तम लोकी जाईल यात काय नवल आहे..?

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store