मनाचे श्लोक - श्लोक ९३

प्रकाशन: संपादक मंडळ | २६ एप्रिल २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक ९३ | Manache Shlok - Shlok 93

मनाचे श्लोक - श्लोक ९३ - [Manache Shlok - Shlok 93] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक ९३


जगीं पाहतां देव हा अन्नदाता ।
तया लागली तत्त्वता सार चिंता ॥
तयाचे मुखी नाम घेता फुकाचे ।
मना सांग पां रे तुझे काय वेंचे ॥९३॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


प्रभुर्योऽन्नदः स्वैरमाकीटकेभ्यः ।
सदा हृद्रता यस्य चिंता जनानाम्‌ ॥
सुलभ्येऽपि तन्नामसंकीर्तने ते ।
मनो हीयते किं नु तन्मे वदाशु ॥९३॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


श्रीसमर्थ येथे मनाला थोडं रागावूनच सांगत आहेत. समर्थ म्हणतात, सर्व प्राणिमात्रांचा योगक्षेम चालवण्याची काळजी तो एक परमेश्वरच करत असतो. त्या एका परमेश्वराचे फुकटचे नाम घेण्यात तुझे काय खर्च होते रे..?

आम्हि काय कुणाचे खातों रे ।
तो राम आम्हांला देतो रे ॥