Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play

मनाचे श्लोक - श्लोक ७६

प्रकाशन: संपादक मंडळ | १३ एप्रिल २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक ७६ | Manache Shlok - Shlok 76

मनाचे श्लोक - श्लोक ७६ - [Manache Shlok - Shlok 76] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक ७६


नव्हे कर्म ना धर्म ना योग कांही ।
नव्हे भोग ना त्याग ना सांग पाहीं ॥
म्हणे दास विश्वास नामी धरावा ।
प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा ॥७६॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


भवेन्नैव योगो न धर्मो न कर्म ।
न भोगो न च त्याग एकोऽपि सांगः ॥
हरौ दास्यवाक्येन विश्वास एकः ।
प्रभाते हृदा राघवश्र्चिंतनीय ॥७६॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


श्रीसमर्थ या श्लोकातून आपल्याला सत्य सांगत आहेत की, कर्म, धर्म, योग, भोग, त्याग काहीच यथाविधि घडत नाही आणि तशात नामस्मरणाचे ठिकाणी ही विश्वास नसेल तर मग त्या पापाला पारावार नाही. या कलियुगात कर्म, धर्म, योग इत्यादि यथासांग घडणे दुर्घट आहे, तेव्हा विश्वासयुक्त अंतःकरणाने नामस्मरण करून तरून जावे. श्रेष्ठही तेच सांगतात,

कलौ कर्मधर्मादि सकळ ।
परमेश्वरस्मरणेविण विकळ ।
जीविका चि अधर्माचें मूळ ।
तद्रूप सर्व हि आचार ॥

यासाठी सकळ हि तपें तेणें केलीं ।
सांग विधिपूर्वक त्यासी च फळलीं ।
ज्याचे वाचें विश्वासें आलीं ।
नामें हरिहराचीं ॥

तेणें केले सर्व हि त्याग ।
तेणें केले महा योग ।
तेणें केला सर्वस्वाचा त्याग ।
हरिहरनामें स्मरे जो ॥

Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play