MarathiMati.com - Official WhatsApp Number

मनाचे श्लोक - श्लोक ७०

प्रकाशन: संपादक मंडळ | ८ एप्रिल २००८

मनाचे श्लोक - श्लोक ७० | Manache Shlok - Shlok 70

मनाचे श्लोक - श्लोक ७० - [Manache Shlok - Shlok 70] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

श्लोक ७०


सदा रामनामे वदा पुर्णकामें ।
कदा बाधिजेना ऽऽ पदा नित्य नेमें ॥
मदालस्य हा सर्व सोडोनि द्यावा ।
प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा ॥७०॥समर्थ रामदास स्वामी

संस्कृत रुपांतर


मनो ब्रूहि रामं सदा कामपुरं ।
न वै बाध्यसे दुःखजालैः कदापि ॥
मदालस्यामाशु त्वया संप्रहेयं ।
प्रभाते हृदा राघवश्र्चिंतनीयः ॥७०॥समर्थ रामदास स्वामी

अर्थ


श्रीसमर्थ या श्लोकातून सांगत आहेत की, पूर्णकामे हे ‘रामनामे’ चे विशेषण आहे. पूर्णकामे म्हणजे ज्यांच्या योगाने कामना पूर्ण होतात अशी.

ठाईं पाडी राम जीवांचा विश्राम ।
तेणें सर्व काम पूर्ण होती ॥

बाधिजेना + आपदा.

आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदाम् ।
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥

जी साधने करावयाची, ती नित्य नियमाने करीत गेल्यास संकटांची बाधा येत नाही.

परमेश्वराची अनंत नामें ।
स्मरतां तरिजे नित्य नेमें ।
नामस्मरण करितां येमें ।
बाधिजेना ॥

मद + आलस्य = गर्व आणि आळस.

थोर आयुष्य मोलाचें ।
मदें वेर्थ चि नासिलें ॥

असा आयुष्याचा नाश करणारा गर्व न करावा. मोठेपणाची घमेंड सोडून लहानाबरोबर लहान होऊन अखंड श्रीरामनामस्मरण करावे ! नित्य नियमाला दुसरे विघ्न आळसाचे, तो आळसही सर्वथा त्यजावा.

येकाग्र करूनियां मन ।
बळें चि धरावें साधन ।
येत्नीं आळसाचें दर्शन ।
होऊं च नये ॥

Book Home in Konkan