Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play

मनाचे श्लोक - श्लोक २४

प्रकाशन: संपादक मंडळ | २४ फेब्रुवारी २००८

मनाचे श्ोक - श्लोक २४ | Manache Shlok - Shlok 24

मनाचे श्लोक - श्लोक २४ - [Manache Shlok - Shlok 24] समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले मनाचे श्लोक, श्लोकाचा अर्थ, संस्कृत रुपांतर आणि चित्र/Graphic/Photo/Image स्वरूपात.

मनाचे श्लोक - श्लोक २४


रघुनायकावीण वांया शिणावे ।
जनासारिखे व्यर्थ कां वोसणावें ॥
सदा सर्वदा नाम वाचे वसो दे ।
अहंता मनी पापिणी ते नसो दे ॥२४॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)


विना रामसेवां श्रमो व्यर्थ एव ।
जनस्य प्रलापो यथा निद्रितस्य ॥
अतो ब्रुहि वाचा हरेर्नाम नित्य ।
महंतां महापापिनीं संहाराशु ॥२४॥समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - अर्थ


श्रीसमर्थ मनाला उपदेश करताना एक ओवी सांगत आहेत,
रामेविण जे जे आस ।
तितुकी जाणावी नैराश ।
माझें माझें सावकाश ।
सीण चि उरे ॥
श्रीरामाला विसरणे म्हणजे स्वतःला अडचणीत टाकणे होय. कारण देवाच्या विस्मरणानेच हातून असंख्य पापे घडत असतात.

जनाचा लालची स्वभाव ।
आरंभी च म्हणती देव ।
म्हणिजे मजला कांही देव ।
ऐसी वासना ॥

कांही च भक्ति केली नसतां ।
आणी इच्छिती प्रसन्नता ।
जैसें कांहीं च सेवा न करितां ।
स्वामीस मागती ॥
प्रस्तुत ओव्यांमध्ये सांगितल्या प्रमाणे जनाचा स्वभाव लालची असून, व्यर्थ भाषा बरळण्याचा आहे. आणि रघुनायकाची कुठल्याही प्रकारे सेवा न करता त्याच्याकडून फळाची अपेक्षा करणे, हे ही समाजाचे एक धोरण.

अभेदामाजी वाढवी भेदा ।
ते हे अहंता ॥
अजून एक शिकवण समर्थ आपल्याला देत आहेत. ते सांगतात, वाचेत नेहमी रामनाम असावे. अहंकार आपापसात भेद निर्माण करतो. त्यामुळे अहंकाररुपी पापाहून नेहमी दूर रहावे.

Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play