फटाक्याचा मोठा आवाज

प्रकाशन: संपादक मंडळ | १६ जानेवारी २०११

फटाक्याचा मोठा आवाज - मराठी विनोद | Phatakyacha Motha Aawaj - Marathi Jokes

रामू: ए राजू, तुला मी एका सेकंदात अख्खे गाणे म्हणून दाखवू?
राजू: शक्यच नाही, चल म्हणून दाखव पाहू
रामू: गाऽऽणे!
राजू: अरे वा! चल, मीसुद्धा तुला फटाका न फोडता अगदी तुझ्या दोन्ही कानांजवळ फटाक्याचा मोठा आवाज काढून दाखवतो
रामू: दाखव की... त्याचे बोलणे पूर्ण होण्याआधीच राजू त्याच्या कानांखाली पेटवतो
फाऽऽट फाऽऽट...