MarathiMati - home
BhagyaVedh
Bhavishya-Daily-Monthly-Yearly
VastuShastra
Mula-Mulinchi Nave (New Born Baby Names)
 

 

 

 

 

 

 

 

marazImaataI.kxa^ma ó BaagyavaoQa ó raSaIMvar]na mauÊa mauÊIMcaI naavao
 

Aries
maoYa ( A, Ê, [- )

yaa raSaIcaa rMga ÊaÊ Asataao.QaataU va rtnaaMcyaa KaaNaIta yaa raSaIcaa vaasa Asataao. yaa raSaIcaa svaamaI maMgaL Asataao.yaa raSaIcyaa vya@taIMcyaa mastakxavar maoYa raSaIcao pa`Bautva Asatao.maoYa raSaI AsaNaa%yaa vya@taIMcaI vaRttaI dRZinaScayaI Asatao va svaBaava AtyaMta hTT\I Asataao.tyaaMcyaa AMgaI kxama kxrNyaacaI Barpaur icakxaTI Asatao.tyaaMcyaajavaL JapaaTËanao kxamakxrnyaacaI Sa@taI Asatao.tao capaL Asataata va tyaaMcyaajavaL dRZ manaaobala Asatao.tyaaMcyaajavaL BarpaUr AatmaivaSvaasa AsaUnahI kxQaI kxQaI eonavaoLosa tao Aapalaa ivacaar badlataata.tyaaMnaa pa`vaasaacaI AavaD Asatao,tao kxaTkxsarI Asataata,kxaya-kuxSala Asataata;paNa svaBaavaanao qaaoDo matsarI,iBa~ao va caMcala Asataata.tao Qamaa-cyaa baabataIta saEa`dQa\ Asataata;parMtaU ragaIT svaBaavaacao Asataata.tao naohmaI svata:caaca ivacaar kxrtaata,tao [taraMsaazI svaaqa-tyaaga kxrIta naahIta.ivajaataIya vya@taIMbaraobar tyaaMcao paTta naahI.tyaaMnaa satata kxItaI- pa`apta kxrNyaacaI ABaIlaaYaa Asatao va itacyaa pa`aptaIsaazI tao pa`yatnaaMcaI parakxaYza kxrNyaaca tayaar Asataata.

maoYa raSaI AsaNaa%yaa vya@taIMcaa baaMQaa maQyama Asataao. tyaaMcao SarIr saDpaataL Asatao va snaayaU ipaLdar Asataata. tyaaMcyaa gaLËacaa Baaga va>x va maaoza Asataao. tyaaMcaI haDo ÊaMba Asataata, tyaaMcao paayahI ÊaMba Asataata. tyaaMnaa ga^sa (vaayaU) , ipa<a, inad`anaaSa, SarIravar saUja yaoNao, mastakxacao ivakxar, SaUL {tpanna haoNao, &aanatamtaU duba-Ê haoNao vagaOro ivakxar haoNyaacaa saMBava Asataao.


mauÊaMcaI naavao mauÊIMcaI naavao
naavao   Aqa-
AkxÊ (saM)
AikxÊna AikxÊoSa
à baud\QaI, AkxÊoSa, AikxÊ,(fxa),
AkuxÊ à iSavaSaMkxr
AiKaÊ
AiKaÊoSa
à saMpaUNa-
AKaIna à inatya, AiKanava
Aga
Agaona
AgaoSa
à pava-ta
Aga`
Aiga`ma
Aga`ISa
Aga`ona
Aga`oSa
à mauKya, kxLsa
AcaÊ
AcaÊoSa
Acyauta
à isqar
naavao   Aqa-
AkxÊ (saM)
AikxÊa
à baud\QaI
Aikxda
Aaikxda
à ivaSvaasa, Ea`dQaa (gaujarataI Aqa-)
     
     
     
     
     

See More Names for your Baby

 
Contact Us | About Us | FeedBack

Mazha Maharashtra | Marathiche Mandanda | Aapali Marathi | Marathi Kavita | Shatayushi | Marathi Lekh | Mazha Balmitra | Bhagyavedh | WebSuchi | Marathi eMail | Karamnuk | AksharMancha | Dinadarshika | Samwad | Greetings
Marathi eMail - Send eMail in Marathi LanguageMarathi Greetings - Send Marathi Greeting Card For FreeAksharMancha - Open Stage For Marathi Poet Writer ArtistBhagyavedh - Astrology in MarathiMarathi Website DictionaryMaharashtrian Kala - explore Arts of Maharashtra State
Marathi Lekh - Marathi ArticalsMarathi Dinadarshika Marathi CalendarMaharashtra State Resource - Travel, Culture, Art, Letrature and more...Shatayushi - 100 Years of FitnessMarathi TarunMarathi Sahitya - Find Out Maharashtras Marathi Sahitya
Samwad - World of WordsMazha Maharashtra - Maharashtra & Marathi Related News in Marathi LanguageMazha Balmitra - Special Section for Marathi KidsKaramnuk - Entertainment Section for Marathi Film Marathi Drama Marathi Jokes Marathi VinodBhatakanti Sairsapata - Travel Maharashtra StateMarathi Culture - Marathi and Maharashtrian Culture Information

Write to : Editor
Marathi Web Portal MarathiMati.com [Founded in September 27 2002] is Regional Language Marathi Website Dedicated to Travel, Culture, Art and Literature of Maharashtra State in India.
© MarathiMati.com All Rights Reserved Worldwide to OWNWAY Art & Technology Master. Harshad Khandare

Network Websites :nashikdiary.com | puneprime.com