सल

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | ४ सप्टेंबर २००८

सल - मराठी कविता | Sal - Marathi Kavita

जखमेतून ओल्या
भळाळा वाहणाऱ्या
रक्ताच्या वेदनाना
महत्त्व व देता
त्या रक्ताचे डाग
कपड्यावर पडू न देणे
आधिक जपलेस!
डोळ्यातले कुसळ
सहज निघण्यास्तव
अपेक्षून फुंकर
समोर की आले
चोळलास डोळा
रूतले ते कुसळ
अंतरीची सल
नेत्रावाटे वाहिली