आभाळातून वीज ओकतांना

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | १२ ऑगस्ट २००४

आभाळातून वीज ओकतांना - मराठी कविता | Abhalatun Vij Okatana - Marathi Kavita

निळसर केशर आभासावर शोधतो स्वतःला
लाटा-घेवुन काठावरती लोटतो स्वतःला!

जगणेही या मरणाच्या प्रेमात धावते आता!
कुंपण तोडून पळतांना मी पाहतो स्वतःला!

पाऱ्यावरची छबी दिसेना आरशात आता!
छबी घेवुनी फरार येता पाहतो स्वतःला!

तळहांताच रेषीमजाळे विरुन गेले आता!
तळव्यामध्ये जळतांना मी पाहतो स्वतःला!

हुरहुर ऐसे मायेची हा सुर थांबला आता!
भुरभुर होवुन कोसळता मी पाहतो स्वतःला!

चिराचिरांतून होवुन व्याकुळ सैर-भैर आता!
आभाळातून विज ओकता पाहतो स्वतःला!