नयना

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २१ ऑगस्ट २०१५

नयना - मराठी कथा | Nayana - Marathi Katha - Page 3

गणेशोत्सवामुळे रस्त्यावर वाहने चालवण्यास बंदी होती. त्यामुळे सर्व लोक गाड्या दूर लावून किंवा पायीच आले होते. मी, नयना, तिचा लहान भाऊ आणि आम्हा दोघांच्या मातोश्री असे पाच जण इतर लोकांसोबत घराकडे मार्गस्थ झालो. थोडे दूर चालल्यावर गर्दी विरळ होऊ लागली तसे मोती तलावाच्या बाजुने काही अंतर चालून उजवीकडे वळुन आम्ही घराकडे जाण्यासाठी एक शॉर्टकट पकडला. स्पर्धेसाठी नयना मस्त नटुन थटुन आली होती. काय गोड दिसत होती म्हणुन सांगु! तिने केसात माळलेल्या मोगऱ्याच्या गजऱ्याचा मस्त सुगंध येत होता आणि तिच्या पायातील चाळ छन्‌ छन्‌ आवाज करत शांततेला चिरत होते. थोडे पुढे गेल्यावर आम्ही पिंपळाच्या पाराला वळसा घालुन डावीकडे वळलो तसा वातावरणात एकदम बदल झाला, अचानक थंडी वाजू लागली. तेवढ्यात नयना कशाला तरी अडखळली, ती तोल जाऊन पडणार एवढ्यात मी तिला पकडली, पण तिच्या पायाच्या अंगठ्याला ठेच लागलीच, आणि त्यातुन रक्त वाहू लागले. बिचारी नयना कळवळली म्हणुन मी किती लागलंय ते पाहायला टॉर्च तिच्या पायाकडे वळवली. अचानक थंड वाऱ्याचा झोत आमच्या पायातून वेगाने निघुन गेला. त्याने आम्ही सर्वच जण पुरते शहारलो. तो वारा जरा विचित्रच वाटला. क्षणभर विचार करून मी परत एकदा टॉर्च नयनाच्या दुखऱ्या अंगठ्याकडे फिरवली आणि माझ्या तोंडातून आश्चर्योद्गार निघाले, ‘अरेच्या असे कसे झाले’! ते ऐकून आईने मला विचारले की, ‘काय झाले रे! खुप लागलंय का तिला’? त्यावर मी तिला म्हणालो, ‘पायाला जखम झाली आहे आणि मी रक्त वाहताना पण पाहीले होते पण मगाशी पायाजवळुन तो वारा गेला ना त्यानंतर आत्ता बघतोय तर जखम तर दिसतेय पण रक्त अजिबात नाही जणु कोणी तरी पुसल्यासारखे गायब झालय’. मी एवढे म्हणतोय तोच नयना मटकन खाली बसली म्हणाली, ‘मला चक्कर येतेय’. माझी आई काय ते समजली. पटकन नयनाला वॉटर बॉटल मधले पाणी पाजले आणि मुळ्ये काकुंना म्हणाली की, ‘वाहिनी पटकन नयनाचे चाळ पायातून काढून पिशवीत भरा आणि तिच्या केसातील तो गजरा पहिला काढून फेका. आपण नयनाला दोन्ही बाजुने धरू आणि पटकन घरी जाऊ, तसेही घर जवळच आलंय’. आई इतकी घाई का करतेय हे काकुंना न कळल्यामुळे त्या तिला विचारू लागल्या की ती असे का म्हणतेय तेव्हा आईने सर्व काही घरी गेल्यावर सांगते आधी लवकर घरी चला. आईच्या आवाजातील बदल काकुंना जाणवला त्यामुळे पुढे फार काही न बोलता त्यांनी नयनाच्या पायातील चाळ पटकन काढुन पिशवीत भरले आणि गजरा काढुन रस्त्याच्या कडेला गटारात टाकुन दिला. नंतर आम्ही सर्व लगबगीने आमच्या घरी आलो.

नयनाला दारातच थांबवून आई पटकन घरात गेली आणि मीठ, मोहऱ्या आणि सुक्या लाल मिरच्या दोन्ही मुठीत घेऊन आली. काही तरी पुटपुटत ते सर्व तिने नयनाच्या डोक्यापासून पायापर्यंत तीन वेळा फिरवले आणि आत घेऊन गेली. गॅसवर तवा तापत ठेवला होता त्यावर ते सर्व तिने टाकले त्यासरशी चर चर आवाज करत त्याला धुर सुटला आणि एकच दुर्गंधी उठली. इतकी की ती सहन होईना म्हणुन किचन मधील एक्झोस्ट फॅन लावावा लागला तरी बराच काळ ती दुर्गंधी घरात जाणवत होती. नंतर तिने देवघरातील उदबत्तीची राख अंगाऱ्यासारखी नयनाच्या कपाळाला लावली. मुळ्ये काकु हे सर्व बघत होत्या. त्यांना हे सगळे नवीन होते. इतका वेळ दाबून ठेवलेली उत्सुकता त्यांना स्वस्थ बसू देईना पण त्यांना हे माहित होते की माझी आई जे काही करतेय ते नयनाच्या काळजीनेच तेव्हा तिला डिस्टर्ब न करायचे त्यांनी ठरवले. नंतर वाहिनी काय ते सांगतीलच असा विचार करून त्या गप्प बसल्या. हे सर्व चालु असताना माझी नजर नयना कडे गेली तसा मी दचकलोच, नयनाचे डोळे लाल भडक झाले होते जणु त्यातुन अंगार बरसत होता. माझ्या आईकडे ती खाऊ की गिळु अशा नजरेने बघत होती. क्षणभर वाटले की ही आमची नयना नव्हेच दुसरीच कोणी तरी आहे. छोटा विकी आपल्या बहिणीकडे आणि माझ्या आईकडे आलटून पालटून पाहात होता, नक्की काय सुरु आहे ते न समजल्यामुळे बिचारा भेदरला होता. आईने देवघरातल्या कलशातील पाणी प्यायला दिले. पण ते पोटात जाते न जाते तोच नयनाने उलटी करून काढुन टाकले आणि तिच्या तोंडातून रक्त देखील आले तेव्हा आई घाबरली परत लगबगीने किचन मध्ये जाऊन ती खडामीठ दोन्ही मुठीत घेऊन आली आणि नयना वरून मघाचच्यासारखेच पण ७ वेळा फिरवुन संडासात टाकुन फ्लश करून आली. त्यानंतर हळू हळू नयना शांत झाली. बसल्या जागेवरच ती झोपी गेली तेव्हा नयनाच्या अंगठ्यावर बॅन्डेड पट्टी लावली आणि तिला उचलुन बेडरूम मधील पलंगावर झोपवुन आई आणि काकु बाहेर आल्या.