MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

गावकुसाबाहेर अजुनही
समाज उघडा आहे
पांडुरंगाच्या देवळात
आनंदोत्सवाचा चौघडा आहे

  • TAG