MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

सरबराईत जे सराईत
ते काराभारात सैल
जागा पटकाविण्यात पटाईत
ते कुराणातील मस्तवाल बैल

  • TAG