MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

प्रत्येक गावात समाजाची
एक जुनी वेस आहे
शाळेत प्रतिज्ञेमध्ये मात्र
भारत माझा देश आहे

  • TAG