MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

बाजारात असते
वेगवेगळे माप
गिऱ्हाईकं मिळतात
त्यांना कसं ही काप

  • TAG