MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

घराला अंगण
शोभा येते वृंदावन
गाडीला वंगण
नाहीतर खरखर गायन

  • TAG