MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

ठेवून लक्ष
शोधतो भक्ष
कोण असतो चाणाक्ष
जरी असला एकाक्ष

  • TAG