MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

हुंदक्यातून येतात
वेदनेची गाणी
वाजवून समजत नाही
नारळात किती पाणी

  • TAG