MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

गुणाचे नसते वानाट
मनातले नसते रानांत
फुलाचे नसते पानांत
जगणं उतरावं प्राणांत

  • TAG