MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २ नोव्हेंबर २०१६

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

म्हातार्‍यांनी बालपण
भोगायचे असते
तरुणांनी ते आता
निस्तरायचे असते

  • TAG