MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २ नोव्हेंबर २०१६

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

तुझ्या आणि माझ्यात
एक फरक आहे
मी बोलून गप्प
तू न बोलता मात्र गप्प आहेस

  • TAG