MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २ नोव्हेंबर २०१६

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

रुक्ष डोंगरावर
हिरवळ बहरली
दूरुन जणू त्याला
हिरवी दाढी फुटलेली दिसली

  • TAG