MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २ नोव्हेंबर २०१६

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

घर सगळ्यांचे असते
एकीने राहावे लागते
कुठे बेसूर झाले तर
जुळवून घ्यावे लागते

  • TAG