MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २ नोव्हेंबर २०१६

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

सरपणासाठी तोडली
जाणारी झाडे
प्रतिकूल परिस्थितीत
कोंब फुटून जगतात

  • TAG